W semestrze letnim przygotowaliśmy 13 unikatowych kursów, w języku polskim i angielskim, kształtujących kompetencje Doktorantów Politechniki Warszawskiej w różnych obszarach działania. Aż 5 z nich zostanie przeprowadzane w edycji wakacyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, a także zasadami rekrutacji.

Jeśli zaś potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania, skontaktuj się z nami.
Więcej informacji
Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców
tel. +48 22 234 1425
warsztatbadacza.drimn@pw.edu.pl

Kinga Piotrowska
Starszy Referent ds. Administracyjnych
tel. +48 22 234 1425
kinga.piotrowska@pw.edu.pl

Zachęcamy również do przyłączenia się na MS Teams do
Zespołu Warsztat Badacza


Opis zajęć – kursy w języku polskim

NazwaLiczba godzinECTSProwadzącyOpisDo pobrania
Wystąpienia publiczne151Ewa SzmydCelem zajęć opartych na metodach behawioralno-poznawczych, będzie rozwój praktycznych umiejętności związanych z wystąpieniami publicznymi. Studenci będą mieli okazję ćwiczyć i udoskonalać swoją: technikę mówienia – artykulację i emisję głosu, komunikacje – reagowanie na sygnały płynące ze strony publiczności, zarządzanie swoimi emocjami w czasie wystąpień publicznych.Syllabus
Skuteczne i efektowne prezentacje w nauce, dydaktyce i biznesie321Wojciech MurzynCelem modułu jest uporządkowanie wiedzy na temat sposobów przygotowania i prowadzenia skutecznej prezentacji naukowej i dydaktycznej, uzupełnienie tej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności prezentacyjnych uczestników. Nie jest to zatem kurs prezentacji „od podstaw”, bo uczestnicy na co dzień posługują się prezentacjami w swojej pracy. Po krótkim przeglądzie i uporządkowaniu zasad skutecznej prezentacji uczestnicy kursu  zajmują się zaawansowanymi tematami, które mogą być im przydatne (przykłady w części dotyczącej proponowanego sposobu realizacji zajęć) a następnie wykonują ćwiczenia i warsztaty doskonalące umiejętności prezentacyjne.Syllabus
Obrazowanie danych w pracach naukowych i prezentacjach161Wojciech MurzynWykresy są naturalnym sposobem pokazywania informacji i zależności omawianych w pracach naukowych oraz prezentowania wyników badań i analiz. Celem modułu jest budowanie i doskonalenie umiejętności tworzenia i wykorzystywania wykresów, schematów i diagramów jako elementów wizualnych wzmacniających przekaz w formie publikacji naukowej lub prezentacji. Mówimy o zasadach tworzenia wykresów, narzędziach do ich przygotowania i dobrych praktykach związanych z wizualizacją danych. Szukamy najlepszych sposobów wizualizacji w zależności od rodzaju danych i celu ich prezentacji.Syllabus
Szybkie eksperymentowanie302mgr inż. Andrzej Manujło
mgr inż. Arkadiusz Czerwiński
dr inż. Piotr Firek
Celem przedmiotu jest przybliżenie doktorantom zagadnień związanych z praktycznymi aspektami szybkiego prototypowania z wykorzystaniem platform Arduino i Processing oraz technik druku przestrzennego. Zaprezentowane zostaną możliwości rozwiązywania problemów z wykorzystaniem tych platform w połączeniu z metodyką Design Thinking.  Zajęcia obejmą podstawy komputerowego projektowania modeli 3D, przygotowania wydruków, obsługi drukarek 3D w technologii FDM i obróbki końcowej wydruków (post-processing).Syllabus
Idealnie czytelne. Edycja prac naukowych w latex201dr inż. Przemysław MichalskiZajęcia dotyczą edycji dokumentów w systemie LaTeX. W trakcie spotkań Dotoranci dowiedzą się jak działa LaTeX, jakie są jego przewagi nad innymi edytorami dokumentów oraz zostaną zaprezentowane oraz wyjaśnione podstawowe polecenia służące do tworzenia dokumentów, plakatów i prezentacji. W trakcie zajęć uczestnicy będą tworzyć własne dokumenty. Ważnym elementem zajęć będzie też przypomnienie podstawowych zasad typograficznych obowiązujących w języku polskim oraz wskazanie często popełnianych błędów językowych. Zajęcia prowadzone są na poziomie podstawowym i przeznaczone są głównie dla osób niepracujących wcześniej z LaTeXem, ale chcących rozpocząć z nim swoją przygodę. Syllabus
Wystąpienia publiczne151Anna KornackaPodczas szkolenia uczestnicy poznają metody efektywnego przygotowania się do wystąpienia publicznego. Poznają i przećwiczą techniki ułatwiające zarządzanie stresem i tremą oraz metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas wystąpień publicznych. Zapoznają się również z mechanizmami neurobiologicznymi, które warto wykorzystać podczas prezentacji (m.in. skupienie uwagi i zaangażowania odbiorców, utrzymanie wysokiego poziomu uwagi). Podczas szkolenia zostaną również zaprezentowane najnowsze trendy w zakresie prezentowania treści naukowych i popularnonaukowych – np. użycie storytellingu czy wykorzystanie wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu.Syllabus
Wprowadzenie do dydaktyki szkoły wyższej i nowoczesnych form kształcenia312dr hab. inż. Mariusz Kostrzewski, prof. PW
dr Dobromir Dziewulak
mgr Ewa Szmyd 
Zajęcia wspierające doktorantów w przygotowaniu do pełnienia roli nauczyciela akademickiego stosującego nowoczesne metody dydaktyczne. Warsztaty mają charakter wprowadzający, pozwalający na poznanie rozmaitych metod oraz narzędzi, celem doboru najodpowiedniejszych dla swojej specyfiki pracy. W ramach innych modułów planowane są poszerzające warsztaty dedykowane konkretnym narzędziom oraz metodom dydaktycznym dla osób chcących ponadprzeciętnie rozwijać swój warsztat metodyczny i dydaktyczny.Syllabus
Sposoby efektywnej komunikacji naukowej i popularnonaukowej151Anna KornackaCelem warsztatu jest nabycie wiedzy i umiejętności /lub podwyższenie kompetencji z zakresu efektywnej komunikacji naukowej  i popularnonaukowej. Nabycie lub wzmocnienie kompetencji z zakresu skutecznej komunikacji werbalnej – pisemnej i ustnej (podczas wystąpień oficjalnych / naukowych / dydaktycznych) oraz pisemnej.Syllabus

Description of courses in English

Course titleSum of hoursECTS PointsCoordinatosShort descriptionDownload
Rapid prototyping for experiments242mgr inż. Andrzej Manujło
mgr inż. Arkadiusz Czerwiński
Rapid prototyping through additive manufacturing and Arduino (and similar platforms) is becoming ever more rapid, accurate, affordable, and functional in a world that demands faster design and reserach response. During the course, issues related to the basics of preparation and printing of simple 3D objects as well as the preparation of electronic programs and circuits for people who have no experience in this field will be discussed.Syllabus
Making decisions in science and business301dr inż. Janusz MarszalecUnderstanding of the context of making decisions in business and science, and importance of the proactive approach in decision making. Learning the systematic process of making decision (theoretical and practical issues), including definition of a problem and objectives of the decision, creation of alternatives, analysis of consequences and tradeoffs, analysis of uncertainties and risk tolerance and considering linked decisions. Understanding of importance of psychological traps in making decisions is also discussed. During classes theoretical and practical basis for making decisions in business and science is developed making every day activities easier and more successful.Syllabus
Managing information and knowledge: the scientiststoolbox151dr hab. Andrzej WodeckiWe have come to live in interesting times. On the one hand, we have free access to a vast amount of knowledge and information: news, scientific publications, online courses, or raw data. This naturally facilitates research. On the other hand, however, information overload can be overwhelming. Which content to analyze? Which to leave out? Which research questions hold the most promise? It’s becoming increasingly difficult to find answers to these questions, making the research process challenging.  Fortunately, there are more and more good practices in information and knowledge management and tools to support them. This workshop aims to present the most interesting (in the author’s opinion) of them and create a situation for sharing experiences. We will try to balance the presentation of methods and tools to make the research process as pleasant and effective as possible.Syllabus
Ethical aspects of technoscientific research151prof. dr hab. Roman MorawskiThe course is aimed at the development of intellectual skills necessary for consideration of ethical issues related to research practice, especially the skills necessary for resolving ethical dilemmas related to research activities, as well as at providing basic information concerning moral philosophy and research ethics. Syllabus
Public speaking151dr Łukasz KowalikDuring the training, participants will learn methods of effective preparation for public speaking. They will learn and practice techniques to help manage stress and stage fright and methods to deal with difficult situations during public speaking. They will also learn about the neurobiological mechanisms that should be used during a presentation (for example focusing and engaging the audience, maintaining a high level of attention). The training will also present the latest trends in the presentation of scientific and popular science content – such as the use of storytelling or the use of knowledge on the functioning of the brain. Syllabus
Enterpreneurship and commercialisation of results of scientific research452dr inż. Janusz MarszalecCelem przedmiotu jest lepsze poznanie siebie i odkrycie swoich motywacji do działania, poznanie i zrozumienie podstaw przedsiębiorczości i istotnych elementów wpływających na sukces przedsiębiorcy i sukces firmy a przez to poznanie sposobu myślenia biznesowego i wykorzystanie tej wiedzy w celu budowy projektów naukowo-badawczych, komercjalizacji wyników badań naukowych i współpracy z biznesem a także budowy własnej firmy startup. Syllabus
Project management for PHD researchers – fundamentals151prof. nzw. dr hab. inż. Eryk GłodzińskiThe aim of the course is to support PhD student in applying project management knowledge to his/her PhD research, to see how PM methods and techniques could be utilized in increasing efficiency and effectiveness of PhD project.Syllabus
Promotion of scientific research. Science communication152mgr inż. Dariusz AksamitScience is not finished until it’s communicated”, said sir Mark Walport, UK Government chief scientific advisor. Françoise Barré-Sinoussi, laureate of Nobel Prize in Physiology or Medicine for her role in the discovery of human immunodeficiency (HIV) virus said: “We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity”. How could society benefit from something that is not aware of? How further scientific research could be financed without the support of society? Communication of scientific results and engagement in public debate in science-related topics (climate change? coronavirus vaccines? use of GMO?) is crucial for further development of science.  During this course, we’re going to develop a deeper understanding of the importance and essence of science communication, gain practical skills of cooperating with different kinds of media (with “regular” or science journalists) and to produce our own materials like videos.Syllabus
Ways of effective science and popular science communication151dr Łukasz KowalikThe aim of the training is to acquire knowledge and skills / or to increase competence in the field of effective science and popular science communication. Acquiring or developing competence in the area of effective written and verbal communication – both written and oral (during official / scientific / didactic presentations).  During the training participants will learn the principles of effective science and popular science communication as well as models facilitating effective communication (communication square model, communication models from various levels). They will have the opportunity to better understand their communication potential – idiolect, the style of communication, the dominant communication plane. They will learn how to communicate in a research team: solving conflict, conflict management, the elements of assertiveness and the art of conducting discussions on a forum. Syllabus