Kariera

Tutaj znajdziesz oferty pracy oraz propozycje staży/praktyk w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, napisz lub zadzwoń do Moniki Kubalewskiej: monika.kubalewska@pw.edu.pl; tel 22 234 59 89.

Proces rekrutacji przebiega w kilku etapach, ponieważ chcemy, aby osoby zasilające nasz zespół nie tylko zaprezentowały swoje umiejętności i wiedzę, ale także mogły się zapoznać z aktualnymi zadaniami
i projektami, które prowadzi Centrum.

Referent/Specjalista ds. projektów edukacyjnych – Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. projektów edukacyjnych w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w wymiarze pełnego etatu etatu

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 3-letni staż pracy (przy ubieganiu się na stanowisko specjalisty);
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych lub europejskich, w szczególności mile widziane doświadczenie w zakresie projektów edukacyjnych;
 • znajomość dokumentacji dotyczącej zasad realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • komunikatywność (wysoki poziom empatii oraz kultury osobistej, cierpliwość);
 • samodzielność i samodyscyplina;
 • umiejętność wyszukiwania, weryfikowania i analiza informacji.

Wymagania pożądane:

 • ukończone studia podyplomowe, kursy lub szkolenia z zakresu zarządzania projektami;
 • znajomość systemów SOWA, SL2014;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony (pierwsza umowa na 3-miesieczny okres próbny);
 • pracę w ciekawym rozwojowym środowisku uczelnianym;
 • pracę w wiodącym ośrodku wsparcia transferu technologii i komercjalizacji w Polsce;
 • przyjemną atmosferę pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz udział w ciekawych projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego uzasadniającego chęć podjęcia zatrudnienia w Dziale Wsparcia Edukacji CZIiTT PW) na adres: dwe.cziitt@pw.edu.pl 
w terminie do dnia 08.06.2018 r.

Obowiązek informacyjny:

Informujemy że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.)  Administratorem jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji. Ma Pani/Pan prawo do wglądu do swoich danych i możliwość ich poprawiania. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć firmy którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dane zostaną usunięte po 6 miesiącach. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

REFERENT/SPECJALISTA ds. PROJEKTÓW CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I TRANSFEREM TECHNOLOGII PW

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. projektów w wymiarze pełnego etatu w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe / w trakcie studiów magisterskich;
 • 3-letni staż pracy (przy wykształceniu wyższym i przy ubieganiu się o stanowisko specjalisty ds. projektów);
 • bardzo dobra obsługa komputera, znajomość oprogramowania MS Office;
 • doświadczenie w pracy biurowej;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność (wysoki poziom empatii oraz kultury osobistej, cierpliwość);
 • samodzielność i samodyscyplina;
 • zaangażowanie w realizację powierzanych zadań;
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.

Mile widziane/pożądane:

 • znajomość specyfiki szkolnictwa wyższego;
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych;
 • doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
  w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Opis stanowiska pracy (główne obowiązki):

 • realizacja zadań w ramach projektu edukacyjnego we współpracy z innymi jednostkami uczelni;
 • sprawy organizacyjne projektu w tym prowadzenie jego dokumentacji, ewidencja uczestników projektu, sprawozdawczość;
 • wsparcie organizacyjne zespołu rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX;
 • organizacja wydarzeń i spotkań zespołu rektorskiego INFOX i uczestniczenie w jego inicjatywach;
 • sporządzanie wymaganych przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi sprawozdań;
 • pozyskiwanie, redagowanie i zamieszczanie treści oraz multimediów na stronie internetowej uczelni w języku polskim oraz innych serwisach prowadzonych przez dział;
 • dbanie o najwyższą jakość strony internetowej, jej atrakcyjność i aktualność.

Oferujemy:

 • pracę w ciekawym rozwojowym środowisku naukowo – uczelnianym;
 • otwartość na realizację autorskich nowatorskich projektów wpisujących się w zadania Działu;
 • pracę w wiodącym ośrodku wsparcia transferu technologii i komercjalizacji w Polsce;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz udział w ciekawych projektach.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów (CV, list motywacyjny) wyłącznie drogą mailową na adres k.kurowska.wilczynska@pw.edu.pl w terminie do dnia 18.04. 2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).

REFERENT/SPECJALISTA ds. BADAŃ I ANALIZ 

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. badań i analiz w wymiarze pełnego etatu w Dziale Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Zakres obowiązków na stanowisku:

 • projektowanie procesu badawczego – planowanie i realizacja badań społecznych,
 • prowadzenie analiz statystycznych zarówno w oparciu o gotowe procedury jak i poszukiwanie nowych narzędzi odpowiadających na problemy badawcze,
 • opracowanie wniosków i rekomendacji, przygotowywanie raportów i sprawozdań.

Wymagane stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe tj.: socjologia,
 • 2 – letnie doświadczenie w realizacji badań społecznych z wykorzystaniem metod ilościowych lub jakościowych oraz w przygotowaniu raportów z badań,
 • 2-letnie doświadczenie w tworzeniu metodologii badań społecznych,
 • 3-letni staż pracy (przy ubieganiu się na stanowisko specjalisty),
 • pogłębiona wiedza z zakresu metodologii badań społecznych, w szczególnie jakościowych metod, technik i narzędzi badawczych,
 • uporządkowana i pogłębiona wiedza ogólna (obejmująca terminologię, teorie i metodologię)
  z zakresu studiowanej dyscypliny, umożliwiająca nadanie kontekstu i ram teoretycznych dla badanych zagadnień,
 • wiedza ogólna niezbędna do rozumienia zjawisk społecznych oraz umiejętności niezbędne do badania zjawisk i procesów społecznych, oparte o warsztat metodologiczny współczesnej socjologii,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji,
 • znajomość oprogramowania do gromadzenia danych tj. Atlas,
 • bardzo dobra znajomość programów Microsoft Office, w szczególności Excel (funkcje, tabele przestawne, wykresy) oraz PowerPoint (opracowywanie prezentacji z wyników badań, wizualizacje danych – wykresy, grafiki, prezentacje),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie min. B2),
 • zaangażowanie w pracę,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • otwartość na uczenie się i stały rozwój,
 • samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i dobra organizacja własnej pracy.

Mile widziane:

 • doświadczenie w koordynacji procesów badawczych realizowanych na zlecenie klientów,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł UE,
 • doświadczenie w pracy naukowej (uczestnictwo w kołach naukowych, konferencjach naukowych, pisanie artykułów naukowych w j. polskim),
 • obsługa pakietów statystycznych (tj. SPSS),
 • zainteresowania naukowe związane z działalnością Centrum Zarządzania Innowacjami
  i Transferem Technologii PW.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (pełen etat),
 • przyjazna atmosfera pracy w doświadczonym zespole badaczy,
 • możliwość realizacji ciekawych i innowacyjnych projektów badawczych,
 • możliwość rozwoju własnych zainteresowań naukowo-badawczych,
 • pracę w nowoczesnym ośrodku badawczym Politechniki Warszawskiej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (CV i listu motywacyjnego
z opisem zainteresowań badawczych) drogą mailową na adres: badania.cziitt@pw.edu.pl, w terminie do 03.04.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).