Rekrutacja na bezpłatne kursy dla nauczycieli akademickich realizowane w ramach projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”

 

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 27 sierpnia 2018 r.
(lub później aż do zapełnienia wolnych miejsc) Formularza dostępnego pod wskazanym linkiem:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/179131?lang=pl

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2018 r. serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w następujących kursach:

 1. Kurs w zakresie umiejętności informatycznych „Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu na platformie Moodle” w terminie 3,10,17.09.2018 r. (poniedziałki);
 2. Kurs w zakresie umiejętności informatycznych „Tworzenie podstawowych multimedialnych treści dydaktycznych ” w terminie 4,11,18.09.2018 r. (wtorki)
 3. Kurs w zakresie zarządzania informacją w terminie 6-7 i 13-14 września 2018 r. (ostatnia edycja kursu w ramach projektu);
 4. Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia – kurs intensywny w terminie 24-28 września 2018 r.

 

W dalszej części materiału informacyjnego w skrócie opisaliśmy oferowane kursy i wymagania względem uczestnika projektu. Szczegółowe opisy kursów są dostępne na stronie:  https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji/projekty/kadra/

1.    Kurs w zakresie umiejętności informatycznych

Kursy realizowane przez pracowników Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO PW mają na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie umiejętności informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce. Każdy kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w systemie blended learning (24 godz. kursów stacjonarnych + 36 godzin e-learningu).

W ramach rekrutacji zostały zaproponowane dwa kursy:

 1. Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu na platformie Moodle (kurs hybrydowy), kurs w terminie 3-30 września 2018 r.

Zjazdy stacjonarne:

 • 3 września 2018 r. (poniedziałek) 8:30-16:30,
 • 10 września 2018 r. (poniedziałek) 8:30-16:30,
 • 17 września 2018 r. (poniedziałek) 8:30-16:30.

 

 1. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy, kurs w teminie 4‑30 września 2018 r.

Zjazdy stacjonarne:

 • 4 września 2018 r. (wtorek) 8:30-16:30,
 • 11 września 2018 r. (wtorek) 8:30-16:30,
 • 18 września 2018 r. (wtorek) 8:30-16:30.

 

2.    Kurs podnoszący kompetencje w zakresie zarządzania informacją realizowany w formie warsztatów

Kurs (16 godzin lekcyjnych) ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie zarządzania informacją. Kurs realizowany w formie warsztatów nakierowanych na przekazywanie treści dydaktycznych studentom, obejmujących takie moduły jak:

 • wyszukiwanie i weryfikacja informacji,
 • komunikacja (w tym kanały, plan i forma komunikacji),
 • prezentacja informacji ( w tym styl prowadzenia zajęć i przekazywania informacji),
 • dystrybucja i systemy zarzadzania informacją.

Harmonogram kursu:

Warsztaty w terminie 6-14 września 2018 r. (4 spotkania x 4 godziny lekcyjne):

 • 6 września 2018 r. (czwartek) w godz. 12:30-16:00,
 • 7 września 2018 r. (piątek) w godz. 9:00-12:30,
 • 13 września 2018 r. (czwartek) w godz. 12:30-16:00,
 • 14 września 2018 r. (piątek) w godz. 9:00-12:30.

3.    Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia

Kurs realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX, ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych (nowoczesnych form kształcenia), które zostaną wdrożone w proces dydaktyczny.

Kurs składa się z 2 etapów:

 • etap I – cykl warsztatów z umiejętności miękkich, niezbędnych w procesie dydaktycznym;
 • etap II – praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów z zespołu INFOX podczas prowadzenia zajęć z grupami studenckimi.

Kurs obejmuje 42 godziny lekcyjne, z czego 30 godzin zajęć obligatoryjnych oraz 12 godzin zajęć do wyboru.

Harmonogram kursu – etap I:

Kurs intensywny w terminie 24-28 września 2018 r. ( zajęcia w godz. 8:30-16:30)

Harmonogram kursu – etap II:

5 godzin tutoringu z wybranym trenerem w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

 


 

BARDZO WAŻNE!!!


Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

 • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
 • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
 • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
 • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
 • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (zajęcia muszą rozpocząć się najpóźniej w lutym 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej przedmiotu etc.

 

Zgłoszenia na kurs odbywają się poprzez wypełnienie do 27 sierpnia 2018 r. (lub później aż do zapełnienia wolnych miejsc) Formularza dostępnego pod wskazanym linkiem:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/179131?lang=pl

W dniach 28.08-10.09.2018 r. przeprowadzony zostanie bilans kompetencji wśród osób, które zgłosiły się na kurs. Otrzymają one, na podany w Formularzu adres e-mail, obowiązkową do wypełnienia ankietę. Wyniki bilansu stanowić będą podstawę do stworzenia list uczestników poszczególnych kursów, które zostaną przekazane do weryfikacji przez władze wydziałów. Dziekan/prodziekan zaświadczy, iż podniesienie kompetencji przez wskazanych nauczycieli akademickich we wskazanym obszarze wynika z potrzeb dydaktycznych wydziału i zostanie praktycznie wykorzystane w kształceniu studentów. Listy uczestników, zatwierdzone ostatecznie przez Kierownika Projektu, zostaną ogłoszone niezwłocznie po ustaleniu liczby osób pomyślnie zrekrutowanych na poszczególne kursy. Kursy zostaną uruchomione w przypadku zebrania minimalnej liczby uczestników, tj. 8 osób/kurs.

Zajęcia w ramach kursów w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, zarządzania informacją oraz umiejętności informatycznych będą prowadzone w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW: dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 14 23 lub 22 234 59 93.

Opisy kursów są dostępne na stronie:

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji/projekty/kadra/