Kadra

Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją. Koordynatorem Projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, które przygotowało go wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 240 nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje dydaktyczne.

Projekt dedykowany jest nauczycielom akademickim następujących jednostek Politechniki Warszawskiej:

 1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 2. Wydział Chemiczny
 3. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 4. Wydział Elektryczny
 5. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 6. Wydział Inżynierii Materiałowej
 7. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 8. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 9. Wydział Mechatroniki
 10. Wydział Zarządzania
 11. Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku
 12. Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

Regulamin rekrutacji 

Aktualnie prowadzone REKRUTACJE

Jeśli chcesz być pewny, że otrzymasz informację o kolejnej rekrutacji zapisz się na listę mailingową: https://listy.pw.edu.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/projektkadra


Kursy planowane w ramach Projektu (grupy 8-12-osobowe)


1. Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia Opis kursu>>

42 godziny lekcyjne (30 godzin zajęć obligatoryjnych + 12 godzin zajęć do wyboru)

ETAP I, 1. SEMESTR

Warsztaty złożone z modułów przekazujących praktyczną wiedzę i ćwiczeń dotyczących innowacyjnych metodyk kształcenia, m.in. PBL, DT, BL, a także pracy projektowej i tutoringu.

 1. Kurs wprowadzający: przegląd innowacyjnych i kreatywnych metodyk kształcenia (Problem Based Learning, Design Thinking, Blended Learning i inne), znaczenie prototypowania, pracy zespołowej i tutoringu (30 godzin lekcyjnych) – zajęcia obowiązkowe
 2. Kursy uzupełniające – obieralne (2 z 4 do wyboru):
  • Kreatywność w projektowaniu (6 godzin lekcyjnych)
  • Modele kształcenia przy zastosowaniu metodyki PBL – analiza przykładów z uznanych ośrodków akademickich (6 godzin lekcyjnych)
  • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w nauczaniu opartym o metodykę PBL (6 godzin lekcyjnych)
  • Jak przejść od pomysłu do realizacji – aspekty biznesowe projektów realizowanych z wykorzystaniem metodyki PBL (6 godzin lekcyjnych)

ETAP II, 2. SEMESTR

Praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów, podczas realizacji zajęć na wydziale z grupą studentów

Kurs „Design Thinking w dydaktyce” Opis kursu >>

32 godziny lekcyjne warsztatów dla osób, które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą nowych metodyk pracy ze studentami i chcą zaimplementować Design Thinking do zajęć dydaktycznych.


2. Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich PW w zakresie umiejętności informatycznych

Kursy do wyboru:

 1. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy Opis kursu>>
 2. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs dla zaawansowanych
 3. Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu (kurs hybrydowy) Opis kursu hybrydowego>>
 4. Prowadzenie przedmiotu na platformie e-learningowej (Moodle lub Blackboard) Kurs Moodle – opis>>
 5. Weryfikacja wiedzy i postępów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT
 6. Archiwizacja i rejestracja przebiegu procesu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi ICT

1 kurs – około 2 miesiące – 60 godzin w systemie blended learning (24 godziny stacjonarne + 36 godzin e-learningu)


3. Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie prowadzenia zajęć w języku obcym Program kursu języka angielskiego>>

Kurs języka angielskiego w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych

60 godzin – 1 semestr; 120 godzin – 2 semestry

Warunkiem przystąpienia do kursu jest biegłość językowa na poziomie B2+ (60 godz.) lub B2 (120 godz.).
Planowanym efektem będzie osiągnięcie poziomu C1 przez uczestników (egzamin wewnętrzny).


4. Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie zarządzania informacją Program kursu z zarządzania informacją >>

16-godzinne warsztaty nakierowane na przekazywanie treści dydaktycznych studentom, obejmujące takie moduły jak:

 • wyszukiwanie i weryfikacja informacji;
 • komunikacja (w tym kanały, plan i forma komunikacji);
 • prezentacja informacji (w tym styl prowadzenia zajęć i przekazywania informacji);
 • dystrybucja i systemy zarządzania informacją.

BARDZO WAŻNE!!!


Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

 • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
 • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
 • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
 • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
 • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (do lutego 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej etc.

Uszczegółowienie wymogu przeprowadzenia zajęć ze studentami:

Zgodnie z wymaganiami wobec uczestników projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”, każdy nauczyciel akademicki podnoszący kompetencje zobowiązany jest przeprowadzić zajęcia ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych w czasie kursu lub kursów kompetencji. Aby spełnić wymóg przeprowadzenia zajęć w okresie realizacji Projektu realizacja zajęć musi się rozpocząć do końca lutego 2019 r., a fakt ten należy udokumentować, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej etc. Wskazane formy udokumentowania zostały zaproponowane jako przykładowe możliwe formy, a nie jedyne właściwe. Oznacza to, że uczestnik może zaproponować inny sposób udokumentowania, zgodny z dokumentacją prowadzonych studiów. Dokumentacja może zostać zweryfikowana podczas ew. kontroli ze strony NCBR. Przy uczestnictwie w kilku kursach, uznawalne jest przeprowadzenie jednych zajęć z wykorzystaniem nabytych kompetencji na kilku kursach, co w całości musi znaleźć swoje odzwierciedlenie we wspomnianej dokumentacji.

Przykładowe propozycje tekstu do umieszczenia np. w sylabusie:
a) Kurs w zakresie umiejętności informatycznych:
„Zajęcia zostały przygotowane i będą przeprowadzone z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)/ multimedialnych treści dydaktycznych/platformy e-learningowej Moodle.”

b) Kurs w zakresie zarządzania informacją :
„Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem kompetencji i umiejętności z zakresu wyszukiwania i weryfikacji informacji, komunikacji, prezentacji informacji, dystrybucji zarządzania informacją.”

c) Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia:
„Zajęcia zostały przygotowane i będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia.”

d) Kurs z języka angielskiego – wystarczy dostarczyć sylabus przedmiotu prowadzonego w języku angielskim.


Zespół Projektowy:

 1. Kierownik Projektu – dr inż. Rafał Ruzik
 2. Specjalista ds. finansowych – Joanna Owczarek
 3. Specjalista ds. projektu – Magdalena Rusinek (długotrwała nieobecność)
 4. Samodzielny referent ds. projektów – Joanna Rak

Jednostki Politechniki Warszawskiej realizujące Projekt:


Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW:
dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 1423 lub 22 234 5993.