Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją. Koordynatorem Projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, które przygotowało go wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 240 nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje dydaktyczne.

Projekt dedykowany jest nauczycielom akademickim następujących jednostek Politechniki Warszawskiej:

 • Wydział Administracji
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Mechatroniki
 • Wydział Zarządzania
 • Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku

oraz członkom Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.


Kursy planowane w ramach Projektu (grupy 8-12-osobowe)


 • Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Kurs w zakresie innowacyjnych form kształcenia Opis kursu>>

42 godziny lekcyjne (30 godzin zajęć obligatoryjnych + 12 godzin zajęć do wyboru)

ETAP I, 1. SEMESTR

Warsztaty złożone z modułów przekazujących praktyczną wiedzę i ćwiczeń dotyczących innowacyjnych metodyk kształcenia, m.in. PBL, DT, BL, a także pracy projektowej i tutoringu.

 1. Kurs wprowadzający: przegląd innowacyjnych i kreatywnych metodyk kształcenia (Problem Based Learning, Design Thinking, Blended Learning i inne), znaczenie prototypowania, pracy zespołowej i tutoringu (30 godzin lekcyjnych) – zajęcia obowiązkowe
 2. Kursy uzupełniające – obieralne (2 z 4 do wyboru):
  • Kreatywność w projektowaniu (6 godzin lekcyjnych)
  • Modele kształcenia przy zastosowaniu metodyki PBL – analiza przykładów z uznanych ośrodków akademickich (6 godzin lekcyjnych)
  • Narzędzia informatyczne wykorzystywane w nauczaniu opartym o metodykę PBL (6 godzin lekcyjnych)
  • Jak przejść od pomysłu do realizacji – aspekty biznesowe projektów realizowanych z wykorzystaniem metodyki PBL (6 godzin lekcyjnych)

ETAP II, 2. SEMESTR

Praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing pod nadzorem instruktorów, podczas realizacji zajęć na wydziale z grupą studentów

Kurs „Design Thinking w dydaktyce” 

32 godziny lekcyjne warsztatów dla osób, które posiadają podstawową wiedzę dotyczącą nowych metodyk pracy ze studentami i chcą zaimplementować Design Thinking do zajęć dydaktycznych.


 • Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich PW w zakresie umiejętności informatycznych

Kursy do wyboru:

 1. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy Opis kursu>>
 2. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs dla zaawansowanych
 3. Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu
 4. Prowadzenie przedmiotu na platformie e-learningowej (Moodle lub Blackboard) Kurs Moodle – opis>>
 5. Weryfikacja wiedzy i postępów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT
 6. Archiwizacja i rejestracja przebiegu procesu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi ICT

1 kurs – około 2 miesiące – 60 godzin w systemie blended learning (24 godziny stacjonarne + 36 godzin e-learningu)


Kurs języka angielskiego w zakresie specjalistycznych kompetencji językowych

60 godzin – 1 semestr; 120 godzin – 2 semestry

Warunkiem przystąpienia do kursu jest biegłość językowa na poziomie B2+ (60 godz.) lub B2 (120 godz.).
Planowanym efektem będzie osiągnięcie poziomu C1 przez uczestników (egzamin wewnętrzny).


 • Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW w zakresie zarządzania informacją

16-godzinne warsztaty nakierowane na przekazywanie treści dydaktycznych studentom, obejmujące takie moduły jak:

 • wyszukiwanie i weryfikacja informacji;
 • komunikacja (w tym kanały, plan i forma komunikacji);
 • prezentacja informacji (w tym styl prowadzenia zajęć i przekazywania informacji);
 • dystrybucja i systemy zarządzania informacją.

BARDZO WAŻNE!!!

Wymagania względem uczestników Projektu – nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:

 • Zgłoszenie się poprzez Formularz.
 • Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.
 • Złożenie Oświadczenie uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.
 • Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach wybranego kursu.
 • Przeprowadzenie zajęć ze studentami (min. 1 semestr) z wykorzystaniem nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (do lutego 2019 r.), co zostanie udokumentowane, np. w sylabusie, karcie egzaminacyjnej etc.

Zespół Projektowy:

 1. Kierownik Projektu – dr inż. Rafał Ruzik
 1. Specjalista ds. finansowych – Joanna Owczarek
 1. Specjalista ds. projektu – Magdalena Rusinek

Jednostki Politechniki Warszawskiej realizujące Projekt:


Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z Działem Wsparcia Edukacji CZIiTT PW:
dwe.cziitt@pw.edu.pl; tel. 22 234 1423 lub 22 234 5993.