Dział


Ogólne zadania


 • Zarządzanie działaniami wszystkich zespołów CZIiTT PW.
 • Rozwój Centrum, zgodnie z opracowaną strategią rozwoju.
 • Przekazywanie przedstawicielom środowiska nauki, biznesu i administracji państwowej relacji z efektów działalności.
 • Reprezentowanie CZIiTT PW wewnątrz uczelni oraz przed przedstawicielami otoczenia zewnętrznego.
 • Nadzorowanie współpracy CZIiTT PW z innymi jednostkami Politechniki Warszawskiej oraz podmiotami zewnętrznymi.
 • Efektywne zarządzanie budżetem CZIiTT PW.
 • Projektowaniem nowych przedsięwzięć, realizowanych z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz uczelni.
 • Udzielanie rekomendacji dla Senatu Uczelni, dotyczących udziału w ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach oraz inicjatywach wspierających rozwój innowacyjności.
 • Promocja oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej wśród przedsiębiorców i inwestorów.
 • Aktywne poszukiwanie nabywców technologii, wynalazków, zleconych prac badawczych i usług eksperckich dostępnych w uczelni.
 • Negocjacje warunków umów, w tym m.in. w zakresie sposobu komercjalizacji (sprzedaż, udzielenie licencji), rodzaju udzielanej licencji, warunków finansowych transakcji.
 • Zarządzanie projektami zgodnie z zakresem działania.

 • Działania związane z zarządzaniem własnością intelektualną w zakresie zabezpieczania praw i ochrony patentowej.
 • Pozyskiwanie i agregowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych o potencjale rynkowym oraz niezbędnych oświadczeń.
 • Wstępna ocena rynkowa technologii.
 • Administrowanie procesem ochrony własności intelektualnej.
 • Przygotowanie Due Diligence własności intelektualnej.
 • Rozliczanie z twórcami przychodów z komercjalizacji.
 • Tworzenie strategii zarządzania własnością intelektualną.
 • Opracowywanie i obsługa krajowych zgłoszeń patentowych:
  • wynalazki,
  • wzory użytkowe,
  • wzory przemysłowe,
  • znaki towarowe,
  • topografie układów scalonych.
 • Opracowywanie międzynarodowych zgłoszeń patentowych.
 • Współpraca z doświadczoną kancelarią patentową. której przedmiotem działania jest kompleksowe doradztwo i pośrednictwo w zakresie międzynarodowej ochrony wynalazków opracowanych w Politechnice Warszawskiej.
 • Nadzór nad rozliczeniami oraz procedowanie opłat patentowych.
 • Budowanie zaplecza infrastrukturalnego oraz merytorycznego dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:
  • start-upów,
  • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out),
  • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych,
  • współpracy z sektorem biznesu i instytucjami otoczenia biznesu,
  • współpracy z partnerami międzynarodowymi.
 • Z oferty ININ w szczególności mogą skorzystać:
  • osoby lub zespoły, które pragną zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział w 2-miesięcznym programie preinkubacji,
  • start-upy i młode firmy technologiczne, które szukają wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu w programie inkubacji.

 • Dział Badań i Analiz specjalizuje się w inicjowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, których zakres obejmuje w szczególności:
  • Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej poprzez badania, m.in.: diagnoza sposobów rozumienia cech i kompetencji przedsiębiorczych, zapotrzebowania na usługi i produkty wraz z definiowaniem grup odbiorców, badania rynku konkurencji i testowanie produktów oraz usług.
  • Transferu technologii i innowacji poprzez badania, m.in.: wspierające poszukiwanie istniejących problemów społecznych i rozwiązań technologicznych, badania potrzeb i oczekiwań nauki i biznesu, a także poprzez procesy tworzenia innowacji, kreatywnego rozwiązywania problemów (Design Thinking) oraz rozwój nowych produktów i usług (Service Design).
  • Procesy sieciowania nauki i biznesu – Business Intelligence, User Experience (UX), badania rynkowe.
  • Procesów kreatywne i innowacje nietechnologiczne – realizacja badań społecznych i ekonomicznych z wykorzystaniem warsztatów i gier kreatywnych oraz procesu Design Thinking.
  • Obserwacja rynku pracy.
  • Zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym – badania dot. jakości kształcenia wśród otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni, m.in. konsultacje koncepcji i programów kształcenia oraz potrzeb pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni;
  • Badań foresight, konsultacje społeczne, ewaluacja i monitoring.
 • Wspieranie najbardziej aktywnych i dynamicznych przedstawicieli świata młodej nauki PW zainteresowanych rozwojem innowacji.
 • Tworzenie warunków pobudzających kreatywność, przedsiębiorczość oraz budowanie networkingu.
 • Wspieranie procesów zmierzających do inicjowania współpracy ze światem biznesu.
 • Udostępnianie przestrzeni kreatywnej oraz laboratoriów dla młodych naukowców z PW.
 • Kojarzenie studentów i doktorantów z otoczeniem biznesu.
 • Pomoc w realizacji projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem laboratoriów i przestrzeni.
 • Wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów badawczych w środowisku naukowym, studenckich kół naukowych i zespołów badawczych PW.
 • Współorganizacja seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, nowych technologii oraz umiejętności miękkich.
 • Głównym zadaniem jest wsparcie rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji.
 • Pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości w środowisku akademickim poprzez rozwijanie twórczych działań wspierane jest poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, a także realizację projektów edukacyjnych.
 • Przekazywana wiedza teoretyczna wzbogacona jest spotkaniami i dyskusjami promującymi współpracę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami praktykami.
 • Współpracując z Działem Wsparcia Edukacji zyskujesz:
  • doświadczonego i rozpoznawalnego partnera do realizacji projektu edukacyjnego,
  • wsparcie przy opracowaniu projektu edukacyjnego,
  • pomoc w organizacji szkoleń/warsztatów/konferencji,
  • wsparcie w nawiązaniu współpracy między środowiskiem nauki i biznesu m.in. pomoc w organizacji staży czy konkursów skierowanych do studentów, naukowców.
 • Specjalnością DWE są projekty edukacyjne. Zrealizowany „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” był jednym z największych projektów edukacyjnych dofinansowanych z funduszy UE (89 mln zł). Wzięło w nim udział ponad 30 tys. osób.
 • Dział Organizacyjny wspiera wszystkie komórki organizacyjne CZIiTT PW oraz zajmuje się bieżącym funkcjonowaniem Centrum i jego nieustannym rozwojem.
 • Zadania jakie realizuje Dział Organizacyjny to:
  • zarządzanie infrastrukturą konferencyjno-wystawienniczą,
  •  wsparcie przy realizacji spotkań, konferencji, warsztatów i innych wydarzeń odbywających się w Centrum,
  • współpraca z innymi działami przy tworzeniu i wprowadzaniu nowych usług dla pracowników Centrum, środowiska akademickiego oraz partnerów biznesowych,
  • wspieranie partnerów w zakresie udzielania pomocy publicznej,
  • udział w pozyskiwaniu partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw.

Baza kontaktowa pracowników CZIiTT w BIP PW