Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe przetwarza.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z działalnością serwisu internetowego CZIiTT PW i usług oraz działań wykonywanych lub inicjowanych drogą elektroniczną, bez względu na to, czy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy z innych źródeł. Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa osób, których dane osobowe przetwarzamy. 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH I W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NIM SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie (00-661) przy pl. Politechniki 1 .

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania Państwa danych osobowych. Można skontaktować się z nim pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl.

 2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

CZIiTT PW przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, CZIiTT PW przetwarza dane osobowe w celu:
  1. przesyłania Newslettera;
  2. marketingu produktów lub usług własnych;
  3. prowadzenia rejestracji na szkolenia, warsztaty, konferencje lub inne wydarzenia organizowane przez CZIiTT PW lub przy współpracy CZIiTT PW;
 2. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, to jest, gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, w celu:
  1. Wykonania, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów pomiędzy CZIiTT PW a osobą, której dane dotyczą;
  2. rekrutacji pracowników;
  3. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 3. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, to jest dla celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na CZIiTT PW, w celu:
  1. wykonania umów z podmiotami trzecimi, w szczególności w celu realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych lub unijnych (Konkretny cel i podstawa prawna zostaje podana odrębną klauzulą informacyjną wynikająca z danej umowy o dofinansowanie. W tym przypadku często administratorem Państwa danych jest Instytucja Finansująca, natomiast CZIiTT PW jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratora.);
  2. sporządzania faktur i wypełniania   innych   obowiązków   wynikających z przepisów prawa podatkowego.
 4. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CZIiTT PW, w celu realizacji zadań wynikających z art. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 7 Załącznika nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej (załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 92/2019 z dnia 4/12/2019 który wskazuje m.in. iż:

CZIiTT jest jednostką działającą na rzecz rozwoju innowacji i transferu technologii, której celem jest budowanie efektywnej współpracy nauki i biznesu, wsparcie prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych, zwanych dalej „Pracami B+R” oraz aktywizacja innowacyjnej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej, w szczególności województwa mazowieckiego.

 CZIiTT jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej, prowadzącą interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową i promocyjną, do której zadań należy także zarządzanie innowacjami i transferem technologii, rozumianymi jako wsparcie jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie:

 1. rozwoju transferu technologii, poprzez tworzenie warunków dla efektywnej komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych;
 2. rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości akademickiej;
 3. budowy kultury innowacyjności, w tym realizacji wszelkich aktywności na rzecz rozwoju innowacyjności oraz podniesienia konkurencyjności Politechniki Warszawskiej w regionie, kraju oraz na arenie międzynarodowej;
 4. zarządzania projektami o charakterze strategicznym.

CZIiTT PW realizuje również zadania akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz centrum transferu technologii, w rozumieniu art. 148 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W związku z powyższymi zadaniami, CZIiTT PW przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 1. statystycznych, informacyjnych, archiwalnych, analitycznych;
 2. wykonania, nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów, której stroną jest CZIiTT PW, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy – w przypadku, gdy umowa zawarta jest z osobą inną niż osoba wskazana do kontaktu w sprawie umowy (np. pracownik, współpracownik strony) – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem CZIiTT PW jest wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem;
 3. badania satysfakcji z oferowanych przez CZIiTT PW usług – w tym przypadku prawnie uzasadnionym interesem CZIiTT PW jest poznanie Państwa opinii na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych;
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 5. administrowania stroną internetową CZIiTT PW;
 6. prowadzenia rejestracji na szkolenia, warsztaty, konferencje lub inne wydarzenia organizowane przez CZIiTT PW lub przy współpracy CZIiTT PW;
 7. podjęcia kontaktu   i   realizacji   zgłoszeń   wynikających   z   formularzy kontaktowych. 

3. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Definicje:

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
 2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 4. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.pw.edu.pl. 
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies:

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
  1. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies:

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
  1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
  1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Cookies nie są wykorzystywane przez Administratora do pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby CZiITT PW mogła podjąć odpowiednie działania na Państwa prośbę lub zrealizować określone usługi.

Na stronie internetowej CZIiTT PW, przy poszczególnych formularzach kontaktowych oznaczone są dane, których podanie jest niezbędne celem zrealizowania działania, którego dotyczy dany formularz. Niepodanie wymaganych tam danych uniemożliwi podjęcie określonych działań.

5. KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE OTRZYMANE OD PAŃSTWA?

CZIiTT PW nie zamierza przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym CZIiTT PW zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Poszczególne Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny dla celów, dla których dane są przetwarzane, a w szczególności, choć nie wyłącznie, przez okres:

 1. realizacji usługi;
 2. realizacji umowy, jeżeli taka została zawarta;
 3. do czasu cofnięcia zgody przez osobę uprawnioną – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 4. w przypadku danych przechowywanych w szczególności dla celów analitycznych, statystycznych, informacyjnych – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty ich przydatności.

Poza powyższymi okresami CZIiTT PW przechowuje dane przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, a także wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego w szczególności, choć nie wyłącznie z przepisów podatkowych lub rachunkowych.

7. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE.

CZIiTT PW nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularzy kontaktowych, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

CZIiTT PW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności wynikających ze zmian przepisów prawa, a także innych  czynników, które mogą wpłynąć jej postanowienia. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z naszego serwisu internetowego obowiązuje aktualna w chwili korzystania z niego Polityka Prywatności.