Komercjalizacja

Inkubator Innowacyjności +

 Celem programu  jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w konsorcjum z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystąpili do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego ze środków MNiSW. W projekcie przewidujemy doprowadzenie do komercjalizacji 15 projektów innowacyjnych – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Do realizacji tego celu będziemy dysponowali środkami finansowymi w wysokości do 100 tys. zł/projekt. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86 a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). W celu realizacji zadań może zostać utworzone  konsorcjum, którego liderem będzie ww. podmiot. Członkiem konsorcjum może  być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, spółka  utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz spółka  utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).


Dialog

Projekt pt. „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł” realizowany jest w ramach programu DIALOG przez konsorcjum czterech czołowych w Polsce jednostek badawczych o wysokim potencjale naukowym:

  • Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  • Polską Akademię Nauk, Instytut Fizyki
  • Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny
  • Politechnikę Warszawską, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Warunkiem rozwoju gospodarki wiedzy opartej na innowacjach jest współpraca oraz budowanie relacji pomiędzy sektorami: biznesu i nauki przy zaangażowaniu i wsparciu sektora publicznego. Współczesne trendy obserwowane w wysokorozwiniętych państwach wskazują na coraz silniejszy proces powiązań obu w/w środowisk w zakresie tworzenia nowoczesnych gospodarek. Dynamiczny postęp technologiczny, globalizacja, problem narastającej „luki” kompetencyjnej kapitału intelektualnego, szybki dostęp do informacji/wiedzy stają się głównymi determinantami nowych trendów ekonomicznych wykorzystujących filozofię kultury otwartych innowacji czy też „sharing economy”. Budowanie kapitału relacji a więc, „sieciowanie” staje się ekonomiczną i społeczną koniecznością, pozwalając na optymalizację procesów biznesowych, kreowanie nowych trendów: społecznych,  rozwiązań naukowych czy też technologicznych, itd.

Projekt pozwoli wdrożyć ponadregionalną platformę (zarówno w formie elektronicznej na stronie projektu jak i poprzez zawarte umowy partnerskie) do budowy współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi o ugruntowanej pozycji (w szczególności AGH, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Fizyki PAN w Warszawie) jak również nowoutworzonego Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (listopad 2015 r.), jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie własnością intelektualną i współpracą z otoczeniem zewnętrznym, optymalizację wspólnych działań (poprzez m.in.: audyt – inwentaryzację najnowszych osiągnięć u partnerów, zdefiniowanie wiodących specjalizacji, konsolidację wspólnej oferty – zbudowanie wartości rynkowej z uwzględnieniem aktywności na rzecz umiędzynarodowienia, wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy wewnątrz konsorcjum, itd.) w celu zwiększenia efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy.

Opracowanie i implementowanie u partnerów innowacyjnych narzędzi transferu technologii obejmuje identyfikację dziedzin i technologii z potencjałem wdrożeniowym zwiększającym konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych w najbliższych latach, wypracowanie „dobrych praktyk” transferu technologii z nauki do przemysłu w określonych w niniejszym projekcie  dziedzinach oraz uruchomienie skutecznych ścieżek bilateralnego porozumienia Nauka (innowacje) – Przemysł (innowacyjny).