<< Powrót

Komercjalizacja

Projekt „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”

 

Podstawowe informacje o projekcie

Data realizacji projektu: 01.07.2020-30.06.2022
Okres zaangażowania CZIiTT PW: 01.07.2020-30.06.2022
Budżet projektu: 997 679,92 zł
Budżet CZIiTT: 99 800,01 zł

Lider projektu: Politechnika Warszawska

Partnerzy: Uniwersytet Warszawski, Urząd Miasta st. Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

Krótki opis projektu

Głównym założeniem projektu jest popularyzacja osiągnięć naukowych (pracy naukowców, badań naukowych
i prac rozwojowych) oraz promocja nauki poprzez rozwój świadomości oraz wzrost zaangażowania (empowerment) poszczególnych grup interesariuszy uczelni. Empowerment środowiska naukowego możliwy będzie dzięki zaangażowaniu naukowców w proces tworzenia innowacji społecznych; empowerment społeczności lokalnych z kolei – dzięki uczestnictwu ich przedstawicieli w procesie rozwiązywania problemów społecznych.
Projekt zakłada konsorcjum dwóch uczelni badawczych na Mazowszu, sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni: Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzących działania
w ramach zobowiązań wynikających z Deklaracji tj. kształtowania społecznych i obywatelskich postaw. W skład konsorcjum wejdą także dwie jednostki samorządowe: Urząd Miasta st. Warszawy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dobór Partnerów projektu pozwala na skuteczną realizację postawionych w projekcie celów:

CS1. Promocja osiągnięć polskiej nauki poprzez zaangażowanie naukowców i wykorzystanie wyników ich prac
w procesie tworzenia innowacji społecznych rozwiązujących problemy społeczne województwa mazowieckiego.

CS2. Organizacja cyklu przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej
w rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych kluczowych w świetle zapewnienia wysokiej jakości życia.

CS3. Promocja badań i wyników prac naukowych w Polsce i zagranicą (przyczyniających się m.in.
do lepszego zrozumienia społecznej odpowiedzialności nauki).

 

Działania realizowane przez PW

D1.1. Identyfikacja i analiza istotnych złożonych problemów społecznych województwa mazowieckiego
w kontekście NUTS2/NUTS3 (z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych) (koordynacja prac)
D1.3. Przygotowane materiałów i działań promujących polską naukę w kontekście priorytetowych obszarów badawczych uczelni oraz problemów społecznych (filmy, publikacje itp.)
D2.1. Warsztaty „Czy i po co przekształcać badania naukowe w innowacje społeczne?” (koordynacja prac)
D2.2. Warsztaty design thinking/service design – zaangażowanie społeczności lokalnych w proces rozwiązywania problemów społecznych. (koordynacja prac)
D2.3. Weryfikacja innowacji społecznych – testowanie prototypów rozwiązań istniejących problemów społecznych. (koordynacja prac)
D3.1. Promocja badań i wyników prac naukowych w Polsce i zagranicą (przyczyniających się m.in. do lepszego zrozumienia społecznej odpowiedzialności nauki).


Projekt „Popularyzacja nauki i osiągnięć Uczelni poprzez promocję wyników badań przez spółki celowe”

Czas realizacji: 2020 – 2022;
Źródło finansowania: Program krajowy „Społeczna odpowiedzialność nauki” MEiN
 
Celem projektu jest popularyzacja nauki i osiągnięć w społeczeństwie otaczającym Uczelnię jak i opracowanie najbardziej efektywnych dróg komunikacji pomiędzy Uczelnią a społeczeństwem. Projekt ma dostarczyć szerszego spektrum wiedzy na temat możliwości opracowania strategii marketingowej dla podmiotów jak Uczelnie czy Spółki Celowe. Liderem projektu jest Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o

Realizacja projektu usprawnia popularyzację nauki i jej osiągnięć w społeczeństwie oraz umożliwia opracowanie najbardziej efektywnych dróg komunikacji pomiędzy uczelnią i jej otoczeniem. Pozwoli to na uzyskanie informacji umożliwiających opracowanie strategii marketingowej dla uczelni i ich jednostek zajmujących się transferem technologii do gospodarki (centra transferu technologii – CTT, spółki celowe), co zaowocuje szerszą współpracą naukowców ze społeczeństwem i lepszym wzajemnym zrozumieniem potrzeb. 

Cele szczegółowe projektu:

  • Sklasyfikowanie i wyznaczenie kanałów informacyjnych, które dają największy potencjał dla przyszłej współpracy na linii Uczelnia a Społeczeństwo a spółka celowa Uczelni.
  • Opracowanie skutecznych i efektywnych narzędzi służących wymianie informacji pomiędzy Społeczeństwem, a Uczelnią w zakresie nauki, zapotrzebowania na wiedzę i rozwiązań powstałych na Uczelni.

Efektem końcowym będzie stworzenie strategii marketingowej dostępnej (z możliwością dopasowania do większości Uczelni) i zastosowanej w praktyce na Politechnice Warszawskiej.

Projekt został podzielony na trzy etapy: 

  1. Identyfikacja narzędzi promocji wyników badań naukowych wykorzystywanych przez jednostki uczelni zajmujące się transferem technologii do gospodarki. 
  2. Opracowanie narzędzia metody pomiaru efektywności narzędzi promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki stosowanych przez IBS PW sp. z o.o. 
  3. Przeprowadzenie pomiaru efektywności narzędzi promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki stosowanych przez IBS PW sp. z o.o. 

 


„KEPP 4.0 Komercjalizacja – efektywna, przyjazna i profesjonalna” (realizowany w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0)

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w konsorcjum z Instytutem Badań Stosowanych Sp. z o.o.  w 2020 r. przystąpiło do realizacji  kolejnej edycji projektu pn. „KEPP 4.0 Komercjalizacja – efektywna, przyjazna i profesjonalna” ustanowionego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zaplanowany projekt stanowi „kontynuację” poprzednich: Inkubator Innowacyjności + oraz Inkubator Innowacyjności 2.0. również przez konsorcjum IBS PW Sp. z o.o. oraz CZIiTT PW.

Kluczowym celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Dzięki temu zespoły naukowe, twórcy będą mogli ubiegać się o wsparcie w realizacji autorskich prac przedwdrożeniowych, promocję wyników prowadzonych prac badawczych, czy wsparcie merytoryczne w zakresie komercjalizacji.

Wsparcie udzielane jest na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 000 zł.

Łączny budżet projektu wynosi 2 212 000 zł z czego na wsparcie prac przedwdrożeniowych przeznaczono około 50 % środków finansowych.

Wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie, zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu Anną Ceglińskąanna.ceglinska@pw.edu.pl tel. 22 234 14 70.

Projekt został już uruchomiony i zakończy się 31 lipca 2022 roku.

Więcej informacji

 

 

 

W budynku przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, mieszczą się następujące jednostki i instytucje Politechniki Warszawskiej:

 

CBOiB (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)

www.cboib.pw.edu.pl

 

COP (Centrum Obsługi Projektów)

www.cop.pw.edu.pl

 

CZIiTT (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

www.cziitt.pw.edu.pl

 

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

www.ca.pw.edu.pl/Dzial-ds.-Ochrony-Informacji-Niejawnych-i-Spraw-Obronnych

 

IBS (Instytut Badań Stosowanych sp. z o.o.)

www.ibs.pw.edu.pl/pol

 

IDUB (Biuro Wsparcia Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

www.badawcza.pw.edu.pl

 

Instytut Konfucjusza

www.confucius.pw.edu.pl

 

RD (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Rada-Doktorantow

 

RKN (Rada Kół Naukowych)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Samorzad-Studentow/Rada-Kol-Naukowych

 

SA (Straż Akademicka)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Straz-Akademicka

 

SON (Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych)

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych