Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_UF-02-300x129.jpg

Cele projektu obejmują utworzenie wspólnej wiedzy na temat Przemysłu 4.0, gotowości i dojrzałości regionów oraz przedsiębiorstw, a także związany z tym wpływ na podnoszenie i przekwalifikowanie zawodowe – plan współpracy z i dla uczelni, przedsiębiorstw i organizacji publicznych.

Kolejnym celem jest opracowanie programów kształcenia, kursów dotyczących głównych tematów Przemysłu 4.0 kierowanych do obecnych i przyszłych pracowników. Rozwiązania te będą testowane poprzez organizację wspólnego (organizowanego przez wszystkich członków projektu) kursu podyplomowego opartego na kreatywnych strategiach stosowanych w Przemyśle 4.0, skierowanego do pracowników zainteresowanych wdrożeniem w praktyce w ich firmie.

Ponadto, staramy się doradzać i wspierać tworzenie zasobów skierowanych do uczelni, przedsiębiorstw i organów decyzyjnych rządu oraz do edukatorów i szkoleniowców. W końcu planuje się wspólne utworzenie „Virtual Learning Factory” dla Przemysłu 4.0.

Ambicją projektu Universities of the Future jest wywołanie paradygmatycznej zmiany w sposobie, w jaki uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i organizacje publiczne współpracują w ramach Przemysłu 4.0, promując bliższe i silniejsze powiązania między zainteresowanymi stronami w oparciu o innowacyjne podejście do Edukacji 4.0.

Poprzez stworzenie prawdziwej wspólnoty praktyk, projekt zajmie się istniejącą luką w ofercie szkolnictwa wyższego poprzez opracowanie nowego, innowacyjnego i interdyscyplinarnego podejścia do nauczania i uczenia się, stymulowanie przedsiębiorczości i umiejętności przedsiębiorczych kadry nauczycielskiej szkół wyższych i pracowników przedsiębiorstw oraz ułatwi wymianę, przepływ i współtworzenie wiedzy.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie
Universities of the Future


Podejście partycypacyjne projektu Universities of the Future przewiduje stworzenie znaczących możliwości wspólnej debaty i wymiany doświadczeń w ramach zaangażowanej społeczności praktyk, które będą tworzone, pielęgnowane i wzmacniane podczas i po zakończeniu projektu. Ten transnarodowy sojusz będzie wspierał procesy współtworzenia i zapewni adekwatność i przyswojenie wyników przez odpowiednich uczestników poczwórnej helisy: uczelnie-przemysł-organizacje publiczne.

Projekt Universities of the Future jest zorganizowany w formie tzw. poczwórnej helisy, co oznacza, że w każdym z krajów będących członkami projektu (czyli Polsce, Finlandii i Portugalii), występują: uczelnia wyższa, przedsiębiorstwo i organizacja publiczna. Ponadto, we wszystkich krajach występuje stowarzyszenie studenckie BEST.

Ze względu na fakt, iż członkowie konsorcjum reprezentują bezpośrednią grupę docelową użytkowników końcowych, działania projektowe będą zgodne z ich interesami i potrzebami.

Korzyści uzyskane w ramach partnerstwa pociągną za sobą wysoką skalowalność, a osiągnięte oddziaływanie będzie łatwo skalowalne na poziom krajowy czy europejski. Oznacza to ustanowienie i wzmocnienie powiązań między przedstawicielami sojuszu i przygotowanie się do przewidywania i reagowania na nadchodzące wymagania dotyczące wymagań w zakresie umiejętności, pielęgnowanie nowej generacji młodych cyfrowych rodzimych innowatorów – studentów oraz wspieranie podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego i ciągłego rozwoju zawodowego w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy zaspokajają potrzeby przyszłego rynku pracy.

Partnerzy projektu