Dział Badań i Analiz

Dział Badań i Analiz realizuje projekty naukowo-badawcze oraz usługi analityczno-badawcze w zakresie: zarządzania innowacjami, wiedzą, jakością, transferem technologii, przedsiębiorczości oraz ewaluacji i monitoringu.

Współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni (administracją publiczną i samorządową, organizacjami pozarządowymi, sektorem przedsiębiorstw, instytucjami otoczenia biznesu) oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie obejmującym wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze i prace analityczne.

Dysponuje siecią laboratoriów  badawczych:

  • pracownia kreatywności
  • laboratorium badań społecznych (fokusownia oraz CATI room)
  • laboratorium ds. przetwarzania danych i analiz
  • laboratorium innowacji nietechnologicznych
  • laboratorium prac projektowych (w tym z zastosowaniem metody Design Thinking)

Dział Badań i Analiz utworzono w oparciu o działającą od 2012 roku Sekcję Wspierania Badań Społecznych w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych PW specjalizującą się w badaniach społecznych.


tripunkt  Zadania Działu


Dział Badań i Analiz to komórka badawcza z  siecią laboratoriów badawczych, która realizować będzie zadania:

  • Przygotowanie i realizacja działań naukowo-badawczych w zakresie: zarządzania innowacjami, wiedzą, jakością, a także transferu technologii, innowacji, przedsiębiorczości, badań foresightowych oraz ewaluacji i monitoringu.
  • Obserwacja rynków: dóbr i usług, produkcyjnego, konsumpcyjnego, kapitałowego oraz pracy województwa mazowieckiego.
  • Wspieranie jednostek organizacyjnych w zakresie monitoringu jakości kształcenia (oraz trendów edukacyjnych) na Politechnice Warszawskiej.
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni (administracją państwową, organizacjami pozarządowymi, sektorem przedsiębiorstw, instytucjami otoczenia biznesu) oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie obejmującym wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze i prace analityczne.
  • Koordynacja prac realizowanych w laboratoriach CZIiTT-u: badań społecznych, innowacji nietechnologicznych, przetwarzania danych i analiz oraz prac projektowych.
  • Zarządzanie projektami zgodnie z zakresem działania.