Wyniki badania. W jaki sposób pracodawcy chcą współpracować z Politechniką Warszawską?

Organizacja praktyk i staży, zatrudnianie absolwentów oraz współpraca z Biurem Karier PW – to najczęściej wskazywane jako preferowane formy współpracy pracodawców z Uczelnią. Ponad połowa badanych pracodawców oczekuje współpracy z naszą Uczelnią w tych obszarach.

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW przeprowadził badanie, którego celem była diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW w zakresie współpracy z Politechniką Warszawską. Przeprowadzono badanie kwestionariuszowe (internetowe i tradycyjne – papierowe) wśród 207 pracodawców oraz 11 zogniskowanych wywiadów grupowych w formule panelu eksperckiego,
w których wzięło udział 106 przedstawicieli pracodawców.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem prezentującym wyniki przeprowadzonego badania – Do pobrania

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

(MM)