Wpływ epidemii COVID-19 na funkcjonowanie gmin oraz miast na prawach powiatu

W projekcie GOSPOSTRATEG – Mazovia 2.0. zespół badawczy podjął się dodatkowych działań, aby zaktualizować wyniki prowadzonych badań o wpływ epidemii COVID-19 na funkcjonowanie gmin oraz miast na prawach powiatu.

W tym celu została opracowana, wspólnie z przedstawicielami konsorcjum projektowego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlową), ankieta dedykowana jednostkom samorządu terytorialnego.

W ankiecie zawarte są również pytania o cyfryzację urzędów (praca zdalna i e-usługi) i potrzeby w tym obszarze. Planowane jest także kolejne badanie z przedstawicielami przedsiębiorstw – po okresie wakacyjnym – w celu oceny skutków COVID-19 na prowadzone przez firmy prace B+R inwestycje na działalność o charakterze innowacyjnym.

Projekt GOSPOSTRATEG – Mazovia 2.0 realizowany jest wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (lider) oraz Politechniką Warszawską i Szkołą Główną Handlową. Ma na celu wsparcie lidera projektu w programowaniu przyszłej polityki regionalnej, w tym poszczególnych instrumentów np. inteligentne specjalizacje, podejście terytorialne, program operacyjny. Szczególną uwagę badacze poświęcają różnicy pomiędzy Obszarem Metropolitarnym Warszawy a pozostałymi regionalnymi częściami województwa mazowieckiego.

Ze strony Politechniki Warszawskiej projekt koordynuje Paweł Huras z Działu Badań i Analiz CZIiTT PW. pawel.huras@pw.edu.pl