Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Cel badania:

Celem badania była: diagnoza sytuacji zawodowej absolwentów PW w pierwszych latach po uzyskaniu dyplomu.

Cele szczegółowe:

CS1. Ogólna charakterystyka sytuacji na polskim i mazowieckim rynku pracy, w szczególności osób młodych (do 29 roku życia).
CS2. Doświadczenie i sytuacja zawodowa absolwentów uczelni technicznych z województwa mazowieckiego w pierwszym roku od uzyskania dyplomu.
CS3. Status zawodowy absolwentów Politechniki Warszawskiej w pierwszych dwóch latach po uzyskaniu dyplomu.
CS4. Zgodność wykonywanej przez absolwentów pracy (dwa lata po dyplomie) z wykształceniem zdobytym na Politechnice Warszawskiej.

Rezultaty: W wyniku przeprowadzonych prac badawczych opracowano  raport „Sytuacja zawodowa absolwentów uczelni technicznych w województwie mazowieckim w pierwszych latach po uzyskaniu dyplomu”, który został zaprezentowany środowisku akademickiemu (Radach Wydziałów poszczególnych jednostek), w celu dokonania dalszych pogłębionych analiz służących podnoszeniu jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej.

Kliknij na okładkę, aby otworzyć publikację.

Post Author: Marcin Karolak