Program wspierający rozwój nowoczesnych metod kształcenia

Program jest realizowany w ramach działania nr 23 pn. Zapewnienie kursów, staży i wizyt studyjnych nauczycieli akademickich umożliwiających wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przez badania – Research Based Education programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (w skrócie IDUB).

Program w liczbach
Zakłada się udzielenie finansowania dla minimum 60 osób.

Pytania i odpowiedzi dot. konkursu na zagraniczne usługi edukacyjne
Q&A (kliknij)

Koordynatorem projektu jest Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.


Szczegółowych informacji udziela
Dział Wsparcia Edukacji
tel. +48 22 234 1471
dwe.cziitt@pw.edu.pl

Cele konkursu realizowanego w ramach programu

  • umożliwienie nauczycielom akademickim PW udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach, wizytach studyjnych i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne i/lub badawcze w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i form kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności kształcenia przez badania (Research Based Education);
  • wykorzystanie nowoczesnych metod i form kształcenia w procesie edukacyjnym na PW, w tym kształcenia przez badania, w szczególności w kontekście kluczowych, dla rozwoju PW jako uczelni badawczej, kierunków studiów;
  • upowszechnienie dobrych praktyk poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem Uczestników z innymi nauczycielami akademickimi PW w zakresie stosowania innowacyjnych metod i form kształcenia, w tym tych opartych na realizacji projektów i rozwiązywaniu problemów, których tematy są powiązane z prowadzonymi pracami badawczymi na PW;
  • podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, z uwzględnieniem potrzeby włączenia studentów i doktorantów w prowadzenie badań naukowych.

Adresaci

Program adresowany jest do nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie i prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami i/lub doktorantami PW.

Beneficjentami programu nie mogą być: studenci studiów I i II stopnia, doktoranci, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.