Celem Projektu NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. Rezultaty Projektu wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy.

Okres realizacji: 
01.02.2018 – 31.10.2022

Wartość projektu:
39 131 230,65 
Kwota dofinansowania:
37 957 293,73 zł
(w tym wkład
Europejskiego Funduszu Społecznego:
32 979 801,19 )

Strona projektu:
www.nerw.pw.edu.pl

Zespół projektowy:
www.nerw.pw.edu.pl/kontakt

Koordynatorem projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.


Projekt „NERW PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.