Mazowsze należy do najlepiej rozwiniętych, ale również najbardziej zróżnicowanych ekonomicznie regionów Polski co rodzi sporo wyzwań w rozwoju regionu. Głównym celem projektu jest więc dostarczenie wiedzy potrzebnej do planowania i realizacji polityk nastawionych na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego. Celem fazy naukowej projektu będzie dokonanie diagnozy kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego, a także wzajemne oddziaływanie i współzależności pomiędzy obydwoma tymi regionami. Zbadane zostaną czynniki wzrostu gospodarczego związanego z korzystnym oddziaływaniem głównej metropolii na region, a także czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju ośrodków regionalnych. Zidentyfikowane zostaną także czynniki, które wpływają na polaryzację i wzmacnianie rozwoju metropolii kosztem regionu. Określone zostaną też czynniki pośrednie – nie wpływające bezpośrednio na procesy polaryzacyjne, ale stanowiące ich kontekst. Na podstawie badań zostanie opracowana i wdrożona przez Urząd Marszałkowski strategia rozwoju. Ze strategii korzystać będą przedstawiciele mazowieckich powiatów oraz gmin. 

Okres realizacji projektu:
02.01.2018-30.12.2021
Okres zaangażowania CZIiTT PW:
02.01.2018-30.06.2020

Budżet całego projektu: 
3 350 520,00 zł
Budżet CZIiTT:
751 875,00 zł

Lider projektu:
– Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Partner:
– Szkoła Główna Handlowa


Zadania realizowane przez Politechnikę Warszawską

  • Zadanie 1: Procesy dyfuzji i koncentracji w województwie mazowieckim w perspektywie teorii i danych empirycznych – będzie realizowane poprzez  analizę dostępnej literatury przedmiotu (w tym m.in. publikacje i artykuły czasopism branżowych i jednostek takich jak Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, publikacje naukowe, dokumenty strategiczne Województwa, dostępnych danych statystycznych) w postacie przeglądu systematycznego, co nakreśli obraz sytuacji w województwie pod kątem wymienionych celów oraz wskaże luki w informacjach, które będą uzupełniane na dalszych etapach badania (zarówno w formie badań ilościowych jak i jakościowych). W tym celu zrealizowane zostaną kolejne zadania 2-6.
  • Zadanie 2: Analiza uwarunkowań i potencjału rozwoju NUTS2 warszawskiego stołecznego, w tym identyfikacja stymulantów rozwoju.
  • Zadanie 3: Analiza uwarunkowań rozwoju i potencjału rozwoju NUTS2 mazowieckiego regionalnego, w tym identyfikacja stymulantów rozwoju.
  • Zadanie 4: Analiza związków ekonomicznych i relacji pomiędzy NUTS2 warszawskim stołecznym a NUTS2 mazowieckim regionalnym, w tym identyfikacja stymulantów rozwoju opartych na dyfuzyjnym modelu rozwoju województwa lub wspierającym go. 

Po każdym zrealizowanym zadaniu powstanie publikacja prezentująca wyniki przeprowadzonych badań.

  • Zadanie 5: Analiza instrumentów polityki rozwojowej w kontekście zmian w otoczeniu instytucjonalnym oraz negocjacji nowej fazy programowania polityki regionalnej (nowa perspektywa finansowa UE), realizowane na podstawie badań (wszystkich, zarówno fazy naukowej jak i wdrożeniowej przeprowadzonej przez SGH w konsultacji z UMWM.
  • Zadanie 6: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w regionach, wsparcie negocjacji WM z Komisją Europejską oraz przygotowanie instrumentów wdrażania polityki w odniesieniu do rozwoju i potencjału NUTS2 warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego z uwzględnieniem m.in. RIT, ZIT oraz obszarów strategicznej interwencjiplanowane jest opracowanie i wdrożenie przez Urząd Marszałkowski nowej strategii rozwoju dla Województwa. Ze strategii korzystać będą przedstawiciele mazowieckich powiatów oraz gmin.

Zadania będą realizowane poprzez badania terenowe, w tym Politechnika Warszawska odpowiada za

  • Wywiady kwestionariuszowe (badanie ilościowe) z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami działającymi na terenie województwa mazowieckiego.
  • Studia przypadku (badanie jakościowe) – gdzie poszczególne regiony (NUTS 3, tj. 7 regionów) województwa potraktowane zostaną jako oddzielne studia przypadku. Każde studium opierać się będzie na analizie dokumentów, wywiadach indywidualnych i grupowych z głównymi interesariuszami regionalnej polityki rozwojowej, w tym przedsiębiorcami z poszczególnych subregionów, przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedstawicielami samorządów – władzami gminnymi i powiatowymi.
  • Wywiady indywidualne prowadzone z przedstawicielami firm oraz instytucji reprezentujących przedsiębiorstwa. W każdym z 7 regionów.
  • Wywiady grupowe – w ramach każdego z regionów przeprowadzone zostaną po dwa wywiady grupowe. Wezmą w nich udział przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych,  przedstawiciele urzędów miast oraz radni i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Do udziału w badaniu, w sposób celowy, będą zapraszane osoby, które z poziomu JST związani byli z opracowywaniem strategii. Wywiady będę odbywały się na terenie poszczególnych miast regionalnych.