Równość płci na Politechnice Warszawskiej – badanie Wspólnoty akademickiej PW

Cel:
Celem badania jest identyfikacja głównych obszarów badawczych w badaniu potrzeb i oczekiwań osób pracujących (pracowników i pracownic) oraz osób kształcących się (studentów, studentek, doktorantów, doktorantek) w zakresie równości płci w Politechnice Warszawskiej.

Grupa docelowa:
Osoby studiujące, doktoryzujące się oraz pracujące na Politechnice Warszawskiej.
Zaproszenia do udziału w badaniu zostały wysłane na adresy e-mailowe osób studiujących (wiadomość od Biura Komunikacji i Promocji PW), osób doktoryzujących się (wiadomość od Działu Obsługi Doktorantów PW) oraz osób pracujących (wiadomość od Działu Badań i Analiz CZIiTT PW).


“Nowa normalność” na Politechnice Warszawskiej. Zmiany w procesie kształcenia na uczelni badawczej w wyniku pandemii

Cel:
Identyfikacja i ocena zmian w procesie dydaktycznym, które zaszły w PW w związku z zaistnieniem zagrożenia epidemiologicznego oraz określenie rekomendacji do dalszych działań wspierających jakość kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z innowacyjnych form kształcenia oraz specyfiki uczelni badawczej

Grupa docelowa:
Społeczność Politechniki Warszawskiej: osoby pracujące, doktoryzujące się i studiujące, biorące udział w grupach fokusowych (FGI)


Badanie satysfakcji pracowników Politechniki Warszawskiej – Edycja 2021

Cel:
Głównym celem badania jest diagnoza poziomu satysfakcji pracowników Politechniki Warszawskiej, w tym w zakresie obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy badawczo-dydaktyczni (nauczyciele akademiccy) – pracownicy administracyjno-techniczni (pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi).

Grupa docelowa:
pracownicy Politechniki Warszawskiej

Zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu zostały wysłane na adresy e-mailowe znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej PW. Jeśli nie otrzymał/a Pan/Pani zaproszenia do udziału w badaniu na służbowy adres e-mail, to Pana/Pani adres e-mail nie był dostępny w BIP PW.

Osoby chcące wziąć udział w badaniu, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres:
badania.cziitt@pw.edu.pl
(zostanie Pan/Pani włączony/a do bazy respondentów).


Success Stories.
Absolwenci Politechniki Warszawskiej.

Cel:
Celem badania jest diagnoza czynników warunkujących sukces absolwentów Politechniki Warszawskiej. Dodatkowym celem badania jest promocja Politechniki Warszawskiej poprzez stworzenie wkładu do witryny internetowej, zawierającego historie sukcesu absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji o badaniu:
Succes stories

Więcej informacji:
magda.matysiak@pw.edu.pl

Grupa docelowa:
Absolwenci Politechniki Warszawskiej, tj. osoby, które ukończyły pełen cykl kształcenia na pierwszym, drugim lub trzecim stopniu studiów oferowanych przez jednostki Politechniki Warszawskiej. Przez pełen cykl kształcenia rozumie się otrzymanie dyplomu potwierdzającego otrzymanie tytułu zawodowego inżyniera, magistra lub stopnia doktora. Do udziału w badaniu zaproszeni są również absolwenci-pracownicy PW, którzy osiągają sukcesy w obszarze nauki.
Zapraszamy do udziału w badaniu i podzielenia się historią swojej kariery!

Badanie realizowane jest w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.