Celem projektu jest popularyzacja nauki i osiągnięć w społeczeństwie otaczającym Uczelnię jak i opracowanie najbardziej efektywnych dróg komunikacji pomiędzy Uczelnią a społeczeństwem.

Projekt ma dostarczyć szerszego spektrum wiedzy na temat możliwości opracowania strategii marketingowej dla podmiotów jak Uczelnie czy Spółki Celowe.

Realizacja projektu usprawnia popularyzację nauki i jej osiągnięć w społeczeństwie oraz umożliwia opracowanie najbardziej efektywnych dróg komunikacji pomiędzy uczelnią i jej otoczeniem. Pozwoli to na uzyskanie informacji umożliwiających opracowanie strategii marketingowej dla uczelni i ich jednostek zajmujących się transferem technologii do gospodarki (centra transferu technologii – CTT, spółki celowe), co zaowocuje szerszą współpracą naukowców ze społeczeństwem i lepszym wzajemnym zrozumieniem potrzeb.

Czas realizacji:
2020 – 2022

Źródło finansowania:
Program krajowy „Społeczna odpowiedzialność nauki” MEiN

Lider projektu:
Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o


Cele szczegółowe projektu

  • Sklasyfikowanie i wyznaczenie kanałów informacyjnych, które dają największy potencjał dla przyszłej współpracy na linii Uczelnia a Społeczeństwo a spółka celowa Uczelni.
  • Opracowanie skutecznych i efektywnych narzędzi służących wymianie informacji pomiędzy Społeczeństwem, a Uczelnią w zakresie nauki, zapotrzebowania na wiedzę i rozwiązań powstałych na Uczelni.

Projekt został podzielony na trzy etapy

  1. Identyfikacja narzędzi promocji wyników badań naukowych wykorzystywanych przez jednostki uczelni zajmujące się transferem technologii do gospodarki.
  2. Opracowanie narzędzia metody pomiaru efektywności narzędzi promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki stosowanych przez IBS PW sp. z o.o.
  3. Przeprowadzenie pomiaru efektywności narzędzi promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki stosowanych przez IBS PW sp. z o.o.