Wszystkie perspektywy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma na celu umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, poprawę stanu zdrowia osób pracujących, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności (innowacje produktowe, marketingowe lub organizacyjne) w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 – 2013 (RPO WM)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2008-2020 ma na celu poprawę konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Cel osiągano poprzez rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy, poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej, aktywizację miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie i poprawę infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie. […]

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY ORAZ MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Fundusze norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W latach 2009 – 2014 realizowana była ich druga edycja. Celem funduszy norweskich było przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie […]

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce w ramach pomocy dla 10 państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (PO IR)

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmujących: działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, działania badawcze, rozwojowe i inwestycyjne otoczenia przedsiębiorstw (w tym infrastrukturę badawczo-rozwojową, otwarte innowacje i transfer technologii, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców), zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji, innowacje w przedsiębiorstwach, promocję i internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, rozwój nowoczesnej […]

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

Program Wiedza Edukacja Rozwój wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia. PO WER jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia […]

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Wsparcie jest skierowane przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, wdrażanie systemów stwarzających możliwość załatwiania wielu spraw urzędowych, związanych z edukacją czy usługami zdrowotnymi on-line. Szczególną uwagą będą się cieszyć osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, starsze i niepełnosprawne.  Specjalne […]

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko stanowi kontynuację programu o takiej samej nazwie z lat 2007 – 2013 przede wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. W ramach programu wsparcie otrzymają: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne, a także inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Data publikacji: 7 listopada 2015

>> Więcej