Projekty

Konsultacje społeczne oferty Inkubatora Innowacyjności CZIiTT PW

Głównym celem konsultacji było zgromadzenie opinii potencjalnych partnerów współpracujących z Inkubatorem Innowacyjności (ININ), tj. interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych CZIiTT PW, na temat propozycji ININ. Opinie te umożliwiły opracowanie oferty dopasowanej do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań podmiotów współpracujących lub zainteresowanych współpracą z Inkubatorem Innowacyjności.

Data publikacji: 27 lutego 2017

    >> read


Diagnoza form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej

Badanie zrealizowane zostało w ramach wspólnego projektu badawczego CZIiTT PW i Pro-Development pn. Wypracowanie mapy drogowej rozwoju inicjatywy Kampus+ jako głównej siły motorycznej budowy ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej. Głównym celem badania było określenie form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem: programów kształcenia, działań wspierających rozwój młodych naukowców, przedsiębiorczości akademickiej, budowy sieci […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


„Architecture for Society of Knowledge – ASK – Studia III stopnia w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej”

W ramach projektu opracowany zostanie program studiów doktoranckich unikatowych w skali kraju, spełniających zapotrzebowanie na koncepcję nowej generacji usług i produktów przestrzennych, zaspokajających potrzeby społeczeństwa informacyjnego, związanych z wdrożeniem materiałów i aplikacji przyjaznych środowisku i zmianom klimatycznym. Wartość projektu: 969 596,00 zł (w tym kwota dofinansowania: 872 636,40 zł i wkład własny: 96 959,60 zł ) Termin realizacji: […]

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

    >> read


Badanie społeczne pn. „Marka Politechnika Warszawska (2014)”

Badanie zlecone przez Zespół ds. Marki Politechniki Warszawskiej dotyczyło ponownego zdefiniowania najważniejszych cech marki PW wśród wybranych typów interesariuszy. Obszary badawcze: wyróżnik marki PW (unique selling proposition), badanie opinii nt. jakości usług oferowanych przez PW, badanie opinii nt. doświadczeń zgormadzonych przez interesariuszy w wyniki współpracy z PW, badanie pożądanego rodzaju komunikowania, zależnie od rodzaju interesariusza oraz zasięgu marki.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Diagnoza potrzeb pracodawców – badanie jakościowe. Raport z paneli eksperckich (2014)”

Badanie dotyczyło opinii pracodawców nt. koncepcji kształcenia, stopnia dopasowania koncepcji kształcenia do wymagań rynku pracy, deficytów kompetencyjnych na rynku pracy i oczekiwań pracodawców, aktualności i przydatności efektów kształcenia w kontekście oczekiwań pracodawców oraz wymagań rynku pracy oraz preferowanych form współpracy biznes-nauka wśród pracodawców.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Diagnoza potrzeb pracodawców zatrudniających (lub zainteresowanych zatrudnianiem) absolwentów Politechniki Warszawskiej (2014)”

Badanie dotyczyło: oczekiwań firm/instytucji co do profilu absolwentów Politechniki Warszawskiej; kryteriów rekrutacji absolwentów uczelni wyższych; obecnej i planowanej struktury zatrudnienia pracowników z wykształceniem wyższym; zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji pracowników; zainteresowania firm/instytucji współpracą z Politechniką Warszawską.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Przedsiębiorczość akademicka w Politechnice Warszawskiej (2014)”

Celem było określenie stanu rozwoju akademickiej przedsiębiorczości i innowacji w Politechnice Warszawskiej poprzez: poznanie opinii społeczności akademickiej PW nt. głównych barier utrudniających rozwój akademickiej przedsiębiorczości i innowacyjności, poznanie potrzeb społeczności akademickiej PW w obszarze stymulowania rozwoju akademickiej przedsiębiorczości i innowacyjności, uzyskanie informacji i opinii społeczności akademickiej PW na temat praktykowanego w PW modelu transferu technologii. […]

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Instytucje otoczenia biznesu w aglomeracji warszawskiej 2014”

Celem badań było poznanie oferty i zasad funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu (IOB) działających na terenie aglomeracji warszawskiej oraz ocena satysfakcji klientów IOB, łącznie przebadano n=45 podmiotów.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Analiza parków technologicznych funkcjonujących w Polsce 2014”

Współczesne działające na całym świecie oraz w Polsce (od połowy lat 90-tych) inicjatywy parkowe stają się istotnymi elementami rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarek krajów oraz regionów, łącząc coraz częściej interdyscyplinarne funkcje. Poznanie uwarunkowań lokalizacyjnych, finansowych, organizacyjno-prawnych czy społecznych tworzących ramy dla prawidłowego funkcjonowania otoczenia podażowego i popytowego współczesnych parków technologicznych, wymaga identyfikacji oraz oceny modelu […]

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Opracowanie koncepcji badań społecznych w zakresie kształcenia ustawicznego (Lifelong Learning Programme)

Badanie obejmuje cykliczny monitoring potrzeb oraz cykliczny monitoring satysfakcji zrealizowanych działań (badanie jakościowe i ilościowe). Badanie w fazie pretestowej (przedpilotażowej).

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read