Badania i analizy

Badanie społeczne pn. „Marka Politechnika Warszawska (2014)”

Badanie zlecone przez Zespół ds. Marki Politechniki Warszawskiej dotyczyło ponownego zdefiniowania najważniejszych cech marki PW wśród wybranych typów interesariuszy. Obszary badawcze: wyróżnik marki PW (unique selling proposition), badanie opinii nt. jakości usług oferowanych przez PW, badanie opinii nt. doświadczeń zgormadzonych przez interesariuszy w wyniki współpracy z PW, badanie pożądanego rodzaju komunikowania, zależnie od rodzaju interesariusza oraz zasięgu marki.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Diagnoza potrzeb pracodawców – badanie jakościowe. Raport z paneli eksperckich (2014)”

Badanie dotyczyło opinii pracodawców nt. koncepcji kształcenia, stopnia dopasowania koncepcji kształcenia do wymagań rynku pracy, deficytów kompetencyjnych na rynku pracy i oczekiwań pracodawców, aktualności i przydatności efektów kształcenia w kontekście oczekiwań pracodawców oraz wymagań rynku pracy oraz preferowanych form współpracy biznes-nauka wśród pracodawców.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Diagnoza potrzeb pracodawców zatrudniających (lub zainteresowanych zatrudnianiem) absolwentów Politechniki Warszawskiej (2014)”

Badanie dotyczyło: oczekiwań firm/instytucji co do profilu absolwentów Politechniki Warszawskiej; kryteriów rekrutacji absolwentów uczelni wyższych; obecnej i planowanej struktury zatrudnienia pracowników z wykształceniem wyższym; zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji pracowników; zainteresowania firm/instytucji współpracą z Politechniką Warszawską.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Przedsiębiorczość akademicka w Politechnice Warszawskiej (2014)”

Celem było określenie stanu rozwoju akademickiej przedsiębiorczości i innowacji w Politechnice Warszawskiej poprzez: poznanie opinii społeczności akademickiej PW nt. głównych barier utrudniających rozwój akademickiej przedsiębiorczości i innowacyjności, poznanie potrzeb społeczności akademickiej PW w obszarze stymulowania rozwoju akademickiej przedsiębiorczości i innowacyjności, uzyskanie informacji i opinii społeczności akademickiej PW na temat praktykowanego w PW modelu transferu technologii. […]

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Instytucje otoczenia biznesu w aglomeracji warszawskiej 2014”

Celem badań było poznanie oferty i zasad funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu (IOB) działających na terenie aglomeracji warszawskiej oraz ocena satysfakcji klientów IOB, łącznie przebadano n=45 podmiotów.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Analiza parków technologicznych funkcjonujących w Polsce 2014”

Współczesne działające na całym świecie oraz w Polsce (od połowy lat 90-tych) inicjatywy parkowe stają się istotnymi elementami rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarek krajów oraz regionów, łącząc coraz częściej interdyscyplinarne funkcje. Poznanie uwarunkowań lokalizacyjnych, finansowych, organizacyjno-prawnych czy społecznych tworzących ramy dla prawidłowego funkcjonowania otoczenia podażowego i popytowego współczesnych parków technologicznych, wymaga identyfikacji oraz oceny modelu […]

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Opracowanie koncepcji badań społecznych w zakresie kształcenia ustawicznego (Lifelong Learning Programme)

Badanie obejmuje cykliczny monitoring potrzeb oraz cykliczny monitoring satysfakcji zrealizowanych działań (badanie jakościowe i ilościowe). Badanie w fazie pretestowej (przedpilotażowej).

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie „Design Thinking jako innowacja w tworzeniu więzi między uczelnią i gospodarką (2015)”

Celem opracowania było uzupełnienie oraz skatalogowanie wiedzy dotyczącej mechanizmów umożliwiających tworzenie, testowanie i wdrażanie innowacji społecznych w celu kontekstowego osadzenia planowanych w PW działań innowacyjnych społecznie.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie pn. „Analiza światowych trendów kształcenia w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności z uwzględnieniem implementacji w CZIiTT (2015)”

Celem badania było zgromadzenie wiedzy nt. dominujących trendów kształcenia w polskich i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości akademickiej, procesy innowacji, komercjalizacji i transferu technologii  celem określenia potrzeb beneficjentów oraz możliwości konstrukcji projektów do implementacji w CZIiTT. Próba: politechniki polskie (n=5) i zagraniczne (n=3), uniwersytety i publiczne uczelnie ekonomiczne (n=5), niepubliczne uczelnie ekonomiczne (n=5), akademickie […]

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read


Badanie społeczne pn. „Badanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii w ramach współpracy z Politechniką Warszawską (2015)”

Celem badania było poznanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii w ramach współpracy z Politechniką Warszawską. Badano jakość usług z zakresu transferu technologii świadczonych przez PW z perspektywy przedsiębiorstw, zapotrzebowanie na usługi z zakresu transferu technologii w przemyśle...

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read