Badania i analizy

Znamy opinię uczestników na temat kursów programowania dla dzieci

W dniach 21-22 stycznia 2017 roku w CZIiTT PW odbyły się warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży współorganizowane przez WOW SCHOOL i CZIiTT PW.  Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zebrał opinię uczestników na temat wydarzenia. Ankieta zawierała pytania dotyczące m.in.: oceny organizacji kursu, opinii na temat miejsca, oceny atrakcyjności zajęć, oceny merytorycznej wartości kursów, […]

Data publikacji: 3 marca 2017

>> read


Raport z „Badania samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej 2016”

Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zakończył realizację badania samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej, na którego podstawie przygotowano Raport z samooceny kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej za 2016 r. Jednym z istotnych źródeł określających stan funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w każdej instytucji jest jej samoocena. I właśnie dlatego zrealizowane zostało badanie, […]

Data publikacji: 2 marca 2017

>> read


Badania na potrzeby opracowania programów studiów WA PW: badanie świadomości społeczności akademickiej oraz jej otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie wpływu architektury na zrównoważony rozwój oraz badania z zakresu potrzeb i możliwości ekologicznego projektowania (w Polsce i na świecie – szanse i zagrożenia)

Głównym celem badania był wzrost świadomości w zakresie monitorowania środowiska oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój anglojęzycznych programów studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Badanie obejmowało także obszary związane z: rozwojem oferty dydaktycznej poprzez przygotowanie programów studiów III stopnia w języku angielskim na ww. Wydziale; rozwojem narzędzi dydaktycznych, metod i materiałów niezbędnych do uruchomienia studiów […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW: rocznik 2014/2015 (badanie do roku po ukończeniu studiów)

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest corocznym badaniem prowadzonym przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej w pierwszym kwartale roku. Celem badania było poznanie przebiegu edukacji absolwentów oraz ich opinii na temat studiów na Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji o aktualnej sytuacji zawodowej. Badanie obejmowało obszary tematyczne takie jak: charakterystyka pracy wykonywanej przez absolwentów zatrudnionych […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Rynek B+R w Polsce

Raport powstał na podstawie analizy danych i wskaźników GUS z zakresu działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Przedstawiono, m.in.: nakłady wewnętrzne na działalność B+R ogółem, ich procentowy rozkład w poszczególnych województwach, zatrudnienie personelu B+R w Polsce, zatrudnienie personelu B+R w Polsce […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Politechnika Warszawska a klastry. Korzyści Politechniki Warszawskiej ze współpracy z klastrami

W badaniu zaprezentowano, m.in.: podstawowe informacje i statystyki na temat klastrów w Polsce oraz województwie mazowieckim; sposób, w jaki klastry wpisują się w Strategię rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020 i funkcjonowanie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej; korzyści, jakie ze współpracy z klastrami osiągają interesariusze wewnętrzni Politechniki Warszawskiej oraz inne uczelnie w […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PW – 2016

Głównym celem badania była diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników Politechniki Warszawskiej. Zidentyfikowano, m.in.: obszary szkoleniowe istotne w kontekście obowiązków wykonywanych przez pracowników; poznano ich dotychczasowe doświadczenia w związku ze szkoleniami organizowanymi przez Dział ds. Szkoleń PW oraz preferencje dotyczące organizacji i formy szkoleń.

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Analiza SWOT dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Głównym celem badania było przeprowadzenie analizy SWOT oraz konsultacji społecznych na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej do roku 2020. Przeprowadzono: diagnozę obecnego stanu rozwoju Wydziału oraz konsultacje społeczne z interesariuszami WIM w określonych obszarach tematycznych, opracowanie matrycy SWOT uwzględniającej diagnozę stanu obecnego WIM. Zweryfikowano również założenia dotychczasowej Strategii rozwoju WIM w kontekście przeprowadzonej […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Konsultacje społeczne oferty Inkubatora Innowacyjności CZIiTT PW

Głównym celem konsultacji było zgromadzenie opinii potencjalnych partnerów współpracujących z Inkubatorem Innowacyjności (ININ), tj. interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych CZIiTT PW, na temat propozycji ININ. Opinie te umożliwiły opracowanie oferty dopasowanej do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań podmiotów współpracujących lub zainteresowanych współpracą z Inkubatorem Innowacyjności.

Data publikacji: 27 lutego 2017

    >> read


Diagnoza form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej

Badanie zrealizowane zostało w ramach wspólnego projektu badawczego CZIiTT PW i Pro-Development pn. Wypracowanie mapy drogowej rozwoju inicjatywy Kampus+ jako głównej siły motorycznej budowy ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej. Głównym celem badania było określenie form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem: programów kształcenia, działań wspierających rozwój młodych naukowców, przedsiębiorczości akademickiej, budowy sieci […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read