Dział Organizacyjny
+48 22 234 7158
dorg.cziitt@pw.edu.pl


mgr inż. Aneta Nowakowska
Kierownik Działu Organizacyjnego

Kontakt: pok. 0.07
tel. +48 22 234 7154
aneta.nowakowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora.
Absolwentka Akademii Finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość posiadająca uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowego nr 13931/2006) oraz studiów podyplomowych “Akademia Menadżera” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs doradcy podatkowego i analityka finansowego. Uzyskała certyfikaty PRINCE2, MoR, Agile PM.
W latach 2009-2015 pełnomocnik kwestora pełniący nadzór nad Sekcją Obsługi Finansowej realizującej kluczowe projekty Politechniki Warszawskiej, takie jak: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, Foresight Akademickie Mazowsze 2030, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych, Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.


Sekretariat ogólny


Klaudia Kazimierczak
Referent ds. Administracyjnych

Kontakt:  sekretariat ogólny
tel. +48 22 234 2000
klaudia.kazimierczak@pw.edu.pl

Studentka Wyższej Szkoły Bankowej, archiwistka, posiada duże doświadczenie we wprowadzaniu danych do baz zbiorczych.
Zajmuje się obsługą sekretariatu ogólnego CZIiTT. Wspiera przepływ spraw administracyjno-biurowych, zarządzanie obiegiem korespondencji tradycyjnej i elektronicznej – w tym rejestracją i archiwizacją, koordynacją wizyt gości, współpracą z innymi działami w zakresie przepływu informacji wewnątrz budynku, organizacja spotkań, udzielaniem informacji na temat funkcjonowania Centrum podmiotom zewnętrznym, zarządzaniem wstępem do pomieszczeń CZIiTT PW, współpracą z osobami zajmującymi się bezpośrednim funkcjonowaniem budynku, szeroko pojętymi działaniami z zakresu support i frontoffice.


Zespół Konferencyjno-Wystawienniczy


Anna Basiak
Specjalista ds. Administracyjnych

Kontakt: pok. 0.13
tel. +48 22 234 7158
anna.basiak@pw.edu.pl

Rezerwacja powierzchni użytkowej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.
Udzielanie informacji na temat wszystkich możliwości wynajmu powierzchni Centrum, prowadzenie kalendarza rezerwacyjnego, ustalanie warunków wynajmu przestrzeni, przygotowywanie i zawieranie Porozumień o współpracy dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, przygotowywanie i zawieranie umów dotyczących wynajmu przestrzeni w CZIiTT PW, przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych za wynajem przestrzeni w CZIiTT dla jednostek wewnętrznych PW, nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów dotyczących wynajmu przestrzeni w CZIiTT, prowadzenie rejestrów zawartych Porozumień i umów, wsparcie w realizacji wydarzeń.

Paweł Lewandowski
Referent ds. Technicznych

Kontakt: pok.0.13
tel. +48 22 234 1428
pawel.lewandowski@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki.
Posiada uprawnienia i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, oraz tytuł Ratownika Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Przeszedł liczne szkolenia realizowane w Komendach Powiatowej i Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.
Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem infrastruktury pod kątem BHP w budynku Centrum, pomoc w przygotowywaniu dokumentacji Ppoż, jako elementu niezbędnego do nawiązania współpracy podczas organizacji wydarzeń, zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu pierwszej pomocy w godzinach funkcjonowania budynku, pomoc w kwestii ustaleń, możliwości, realizacji spotkań i wydarzeń w budynku, nadzór techniczny nad przebiegiem wydarzeń.

Marcin Krajewski
Samodzielny Referent ds. Technicznych

Kontakt: pok. 0.13
tel. +48 22 234 1428
marcin.krajewski@pw.edu.pl

Nadzór nad zapleczem informatycznym CZIiTT PW w ścisłej współpracy z Centrum Informatyzacji PW.
Absolwent Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej na kierunku Ekonomia.
Nadzór nad stanem technicznym sprzętu komputerowego znajdującego się w budynku, pośredniczenie w kwestiach informatycznych pomiędzy CZIiTT PW a CI PW, aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego w codziennej pracy, jak i podczas wydarzeń w CZIiTT PW, kontrola stanu technicznego urządzeń Audio-Video, w które jest wyposażony budynek, zarządzanie funkcjonowaniem systemu druku i jego urządzeń peryferyjnych wykorzystywanym przez lokatorów budynku, zarządzanie przebiegiem działań serwisowych, wparcie techniczno-informatyczne w organizowaniu konferencji i wydarzeń w budynku CZIiTT, wspomaganie pracy Działów CZIiTT PW w zakresie wyzwań technologicznych, rozwiązywanie problemów technicznych w funkcjonowaniu strony internetowej CZIiTT, aranżacja sal Centrum na potrzeby wydarzeń w budynku, nadzór techniczny nad przebiegiem wydarzeń.

Tomasz Turzyński
Referent ds. Technicznych

Kontakt: pok. 0.13
tel. +48 22 234 1428
tomasz.turzynski@pw.edu.pl

Posiada 20 lat doświadczenia w branży komunikacyjnej i public relations. Autor pracy licencjackiej pt. „Kampanie społeczne jako narzędzie lobbingowej firm farmaceutycznych”. Współautor artykułów i komentarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także prelegent wielu paneli czy kongresów branżowych. Do jego największych sukcesów zawodowych należy odebranie w Londynie w 2005 roku nagrody, przyznawanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA), za najlepszą na świecie kampanię w kategorii Public Affairs & Lobbying. Nagrody: Główna nagroda w kategorii Public Affairs & Lobbying konkursu Złote Spinacze 2004, Główna nagroda w kategorii Kampania Społeczna konkursu Złote Spinacze 2005, Magellan Award 2005 w kategorii Community Relations, Golden World Award for Excellence 2005 w kategorii Public Affairs & Lobbying.
Prezentacja oferty oraz współpraca z podmiotami organizującymi wydarzenia w budynku Centrum, zarządzanie wzajemnymi świadczeniami komunikacyjnymi pomiędzy Centrum a organizatorami wydarzeń, promocja wydarzeń w mediach społecznościowych oraz w kanałach tradycyjnych, zapewnienie właściwej wizualizacji wydarzeń w Centrum, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem identyfikacji wizualnej Centrum oraz organizatora wydarzenia, przygotowanie i zamieszczenie wizualizacji kierunkowej w budynku Centrum w trakcie wydarzenia, zapewnienie informacji graficznej i prawidłowego oznakowania budynku podczas wydarzeń, dystrybucja materiałów promocyjnych związanych z wydarzeniem, nadzór techniczny nad przebiegiem wydarzeń.


Zespół Zamówień Publicznych


Michał Szczepański
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Sprawozdawczości

Kontakt: pok. 0.08
tel. +48 22 234 1571
michal.szczepanski@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych.
Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uzyskał tytuł magistra politologii w zakresie nauk politycznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które nabył w związku z realizacją w latach 2009-2015 następujących projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Renata Dębowska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Kontakt: pok. 0.08
tel. +48 22 234 1571
renata.debowska@pw.edu.pl

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała w Dziale Prawnym Urzędu Pracy m.st. Warszawy, w Dziale Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, w Dziale Zamówień Publicznych Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) oraz kierowała 20-osobowym Zespołem Zakupów w PPL.
Posiada bogate doświadczenie w realizacji postępowań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak też współtworzonych z jej udziałem przepisów wewnętrznych. Występowała w charakterze członka, sekretarza jak i przewodniczącej komisji przetargowych. Brała udział w reprezentowaniu Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, w postępowaniach sądowych i mediacjach.
Postępowania, które prowadziła dotyczyły zarówno dostaw, usług jak i robót budowlanych, także z dofinansowaniem ze środków UE.

Anna Spryszyńska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Kontakt: pok. 0.08
tel. +48 22 234 1571
anna.spryszynska@pw.edu.pl


Zespół Finansowy


Wioletta Gustaw-Baranowska
Główny Specjalista ds. Finansowych, Pełnomocnik Kwestora

Kontakt: pok. 0.06
tel. +48 22 234 5989
wioletta.baranowska@pw.edu.pl

Ukończyła Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów – międzynarodowe standardy rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego.
W latach 2008-2015 odpowiedzialna za finansowe rozliczanie projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.  Autorka artykułów z zakresu rachunkowości publikowanych w Poradniku dla fundacji i stowarzyszeń.

Karolina Konopka
Specjalista ds. Finansowych

Kontakt: pok. 0.09
tel. +48 22 234 1475
karolina.konopka@pw.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz certyfikowany specjalista ds. rachunkowości z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych nadanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Specjalista z 9-letnim stażem zawodowym.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych PW przy realizacji kluczowych projektów uczelni takich jak: Rozbudowa Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych, Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską.

Izabella Gromek
Specjalista ds. Finansowych

Kontakt:  pok. 0.05
tel. +48 22 234 6027
izabella.gromek@pw.edu.pl

Magister rachunkowości Akademii Finansów i Biznesu VISTULA. Posiada Certyfikat Księgowy nr 67625/2014 potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ukończone liczne szkolenia podatkowe.
Ma ponad 30-letnie doświadczenia zawodowe w pracy w księgowości instytutu badawczego jako Z-ca Głównego Księgowego oraz Główny Specjalista ds. księgowości. Obecnie pracuje jako specjalista ds. finansowych.
Zajmuje się rozliczaniem oraz bieżącym monitorowaniem realizacji budżetów pod względem finansowo-księgowym oraz analizami i raportowaniem kosztów kwalifikowanych projektów  tj. Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności, Szkoła orłów, Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza – zadania realizowane przez CZIiTT.

Agnieszka Marchlewska
Referent ds. Finansowych

Kontakt: pok. 0.05
tel. +48 22 234 6027
agnieszka.marchlewska@pw.edu.pl

Studentka Wyższej Szkoły Bankowej na kierunku Psychologia w Biznesie.
Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Od 2018 roku zdobywa doświadczenie przy finansowej obsłudze projektów edukacyjnych dofinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zajmuje się rozliczaniem, bieżącym monitorowaniem realizacji budżetów pod względem finansowo-księgowym oraz analizą i raportowaniem kosztów kwalifikowanych   projektów  tj. NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca oraz Międzynarodowe Szkoły Letnie Politechniki Warszawskiej w ramach programu SPINAKER.
Prowadzi kontrolę finansowo-księgową, dekretacje oraz kwalifikacje w systemie finansowym dokumentacji pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego.

Klaudia Retko
Specjalista ds. Finansowych

Kontakt: pok. 0.05
tel. +48 22 234 7165
klaudia.retko@pw.edu.pl

Absolwentka Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz certyfikowana księgowa z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Od 2019 roku zdobywa doświadczenie przy obsłudze finansowej projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Rozlicza i monitoruje realizację budżetów pod względem finansowo-księgowym oraz analizuje i raportuje koszty kwalifikowane projektów tj. NERW 2 PW oraz Preinkubacja – Szybki start dla Przedsiębiorczych.
Prowadzi kontrolę finansowo-księgową, dekretację oraz kwalifikację w systemie finansowym dokumentacji pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego. 

Katarzyna Bandurska
Referent ds. Finansowych

Kontakt: pok. 0.05
tel. +48 22 234 6027
katarzyna.bandurska@pw.edu.pl

Studentka II roku w Warszawskiej Szkole Zarządzania -Szkoła Wyższa na  kierunku  Zarządzanie.
Posiada 19 lat stażu pracy, w tym 13 lat jako menadżer w firmie zajmującej się  pamiątkami turystycznymi. Od 2019 roku zajmuje się finansową obsługą projektów edukacyjnych dofinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Odpowiada m.in. za przygotowywanie dokumentacji finansowej  projektu NERW PW – opracowywanie zbiorczych wniosków o płatność, rozliczenia ponoszonych wydatków, archiwizację dokumentacji finansowo-księgowej projektów oraz jednostki. 

Marlena Linek
Referent ds. Finansowych

Kontakt:  pok. 0.05
tel. +48 22 234 7165
marlena.linek@pw.edu.pl

Absolwentka Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie. Posiada 15-letni staż pracy w prywatnej firmie.
Prowadzi bazy PEFS w ramach projektów NERW PW, NERW 2, Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności.
Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji finansowej projektu NERW 2, dekretacją, kwalifikacją i archiwizacją dokumentów finansowo-księgowych jednostki.


Kadry


Aleksandra Golańska
Samodzielny Referent ds. Finansowych

Kontakt: pok. 0.06
tel. +48 22 234 5989
aleksandra.golanska@pw.edu.pl 

Magister inżynier uzyskany na Wydziale Technologii żywności i żywienia człowieka SGGW.
Posiada doświadczenie w obsłudze kadrowej pracowników od 2011 r. W CZIiTT PW od 2019. Ukończyła kurs kadrowy marzec 2019 uzyskując certyfikat specjalisty ds. kadr.
Zajmuje się obsługą spraw osobowych pracowników jednostki oraz obsługą umów cywilnoprawnych w zakresie leżącym po stronie jednostki.


Zespół Obsługi Technicznej


Aneta Rzetelska
Specjalista ds. Administracji i Eksploatacji Budynku

Kontakt: pok. 0.25
tel. +48 22 234 1422
aneta.rzetelska@pw.edu.pl

Nadzór nad sprawnym i bezpiecznym funkcjonowaniem budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii CZIiTT PW.
Dysponuje doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami od 2005 roku. Ukończyła wiele certyfikowanych szkoleń i kursów w tym zakresie, posiada licencję zarządcy.
Monitorowanie i kontrolowanie umów z firmami zewnętrznymi realizującymi prace na terenie budynku Centrum, prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony, współudział w sporządzaniu dokumentacji zamówieniowej (oferty, protokoły), akceptacja płatności za zrealizowane zamówienia, organizacja, kontrola i nadzór pracy podwykonawców (konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty), prowadzenie Książki Obiektu oraz dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku, przygotowywanie planów dotyczących konserwacji i remontów w budynku, tworzenie i aktualizacja regulaminów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania obiektu, nadzór nad harmonogramem obowiązkowych przeglądów technicznych, przygotowanie i koordynacja ćwiczeń ewakuacyjnych.

Jacek Jamka
Konserwator Instalacji Sanitarnych

Kontakt:  pok. 0.25
tel. +48 22 234 1422
jacek.jamka@pw.edu.pl

Nadzór nad wszystkimi technicznymi kwestiami związanymi z funkcjonowaniem budynku.
Ukończył studia w Instytucie Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych m.in. : Zarządzanie nieruchomościami. Posiada także dyplomy przygotowania zawodowego kierownika budowy i robót w specjalnościach instalacyjno-inżynieryjnych w zakresie instalacji i sieci sanitarnych.
Stała (24h/dobę/ 365  dni w  roku) obsługa systemu BMS (system inteligentnego  zarządzania  budynkiem), monitoring i edycja parametrów instalacji i urządzeń, w które wyposażony jest budynek, nadzór i realizacja   większości   umów  serwisowych  a  w  szczególności  umów dotyczących instalacji przeciwpożarowych,  UPS, serwerowni, wentylacji  i  klimatyzacji itp., nadzór i praca nad funkcjonowaniem systemu KD (kontroli dostępu do budynku), kontrola  i  regulacja   węzła  cieplnego i  instalacji  wody  lodowej, inspekcja  pompowni  p.poż.,  inspekcja  urządzeń  i  instalacji   na   dachu  budynku  w  szczególności  central  wentylacyjnych,  agregatów  chłodniczych itp.

Karol Bąk
Referent ds. Technicznych

Kontakt: pok. 0.25
tel. +48 22 234 1422
karol.bak@pw.edu.pl


Public Relations i Media


Maciej ‘Mac’ Iwankiewicz
Specjalista ds. Komunikacji

Kontakt:  pok. 5.23
kom. +48 601 892749
tel. +48 22 234 5988
maciej.iwankiewicz@pw.edu.pl

Doświadczony dziennikarz, konsultant i menedżer. Specjalizuje się w public relations i public affairs, strategii marketingu i transformacji, projektach prewencji i zarządzania kryzysowego, zarządzania konfliktem. Prowadzi warsztaty wystąpień publicznych i sztuki prezentacji, komunikacji i negocjacji. Prelegent, organizator i moderator konferencji i wydarzeń.
Interesuje się innowacjami technicznymi, robotyką, sztuczną inteligencją, marketingiem, etyką, zarządzaniem kapitałem ludzkim, zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością, a także ideą regeneracyjnego biznesu. Aktywnie promuje wykorzystanie robotów i technologii kosmicznych w eksploracji i eksploatacji podwodnej przestrzeni morskiej i oceanicznej, pod kątem ochrony środowiska oraz wpływu na zmiany klimatu.
Dziennikarz (wybrane publikacje), członek International Federation of Journalists oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Konsultant Europejskiej Fundacji Kosmicznej, organizatora European Rover Challenge. Ekspert programu Climate Leadership UNEP/GRID-Warszawa. Ekspert Grupy roboczej ds. innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR, organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada doświadczenie jako członek zarządów oraz rad nadzorczych firm i organizacji pozarządowych.

Sebastian Gaś
Samodzielny Referent ds. Grafiki

Kontakt:
sebastian.gas@pw.edu.pl

Doświadczony fotograf i realizator filmów promocyjnych i materiałów reklamowych, a także grafik i animator obrazu.
Realizuje oraz opracowuje materiały graficzne, zdjęciowe i filmowe, przygotowuje infografiki oraz animacje na potrzeby projektów realizowanych w CZIiTT, w tym działań promocyjnych w obszarach innowacji i nowoczesnych rozwiązań technologicznych opracowywanych na Politechnice Warszawskiej.