Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu grantowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Działania, w ramach wszystkich dofinansowanych projektów, obejmują stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych usług doradczych.

Planujemy przygotować i wdrożyć usługę pn. Wycena – przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe, która będzie polegać na kompleksowym badaniu kondycji przedsiębiorstwa jako badaniu „przedinwestycyjnym”. Głównym celem przeprowadzenia usługi będzie zebranie wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników mających na nią znaczący wpływ.

W trakcie badania wyczerpującej analizie poddawać się będzie kondycję przedsiębiorstwa w zakresie m.in. finansowym, handlowym, prawnym, podatkowym, technologicznym (w tym IP). Nowa usługa stanowić będzie wsparcie lokatorów Inkubatora Innowacyjności i innych klientów Centrum w procesie negocjacji dot. wejścia kapitałowego inwestora lub innej transakcji mającej za przedmiot przedsiębiorstwo. Usługa umożliwiać będzie nie tylko obiektywną ocenę sytuacji finansowej i operacyjnej firmy, ale też poznanie i ocenę ryzyka związanego z transakcją oraz szczegółowe zaplanowanie harmonogramu procesu inwestycyjnego.

Więcej informacji:https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/projekt_msodi/wydarzenia-2-3.html

Post Author: Tomasz Turzyński