Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS

Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Wytyczne obowiązują od 23 sierpnia 2017 r.

Równocześnie NCBR w Komunikacie w sprawie znowelizowanych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wskazuje, że zgodnie
z podrozdziałem 4 pkt 8 Wytycznych, do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu poniesienia wydatku. Z kolei zgodnie z podrozdziałem 4 pkt 9 Wytycznych, do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się wersję Wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postepowania (tj. w dniu publikacji ogłoszenia o wszczęciu postepowania, zapytania ofertowego itp.).

Zachęcamy również do zapoznania się z Pismem Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczącym zmian wprowadzonych do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.