Współpraca

Zachęcamy do nawiązania współpracy z Centrum – Działem Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców, w ramach której istnieje możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć, a szczególnie projektów naukowo-badawczych. W ramach współpracy z DRIMn:

 • Realizujemy studenckie i doktoranckie projekty badawczo-rozwojowe w CZIiTT PW z wykorzystaniem laboratoriów oraz przestrzeni.
 • Realizujemy studenckie i doktoranckie prace dyplomowe.
 • Współorganizujemy seminaria, konferencje, warsztaty i szkolenia z przedsiębiorczości, nowych technologii oraz umiejętności miękkich.
 • Wyszukujemy innowacyjne pomysły badawcze w środowiskach: naukowym, studenckich kół naukowych, zespołów badawczych PW.
 • Przygotowujemy, realizujemy lub inicjujemy projekty badawcze w zakresie: zarządzania, innowacji i transferu technologii oraz wsparcia przedsiębiorczości na potrzeby innowacyjnej gospodarki.
 • Realizujemy studenckie i doktoranckie projekty badawczo-rozwojowe w CZIiTT PW z wykorzystaniem laboratoriów oraz przestrzeni.
 • Kojarzymy studentów i doktorantów z otoczeniem biznesu.

Porozumienie o współpracy pomiędzy CZIiTT a Kołem Naukowym PW


Kroki konieczne przy podpisaniu porozumienia i uruchomienia projektu badawczego na jego podstawie (przekazane zainteresowanym)

 1. Zwracamy się do pracownika DRIMn po aktualny wzór porozumienia. W ten sposób uruchamiamy całą procedurę. Pracownikiem koordynującym sprawy porozumień z Kołami Naukowymi (KN) jest: Michał Gajda (gajda@pw.edu.pl). Konieczne jest zgłoszenie mailowe do Michała Gajdy chęci zawarcia porozumienia, czym jest zwrócenie się o wzór porozumienia.
 2. Następnie otrzymujemy wzór porozumienia, z którym się zapoznajemy.
 3. Uzupełniamy otrzymany wzór porozumienia – to co zakreślone na żółto (bez załączników, które są tylko wzorem kolejnego postępowania). Uwaga – W kwestii osób odpowiedzialnych po stronie KN za współpracę (§ 3 ust. 2 pkt 2 wzoru porozumienia), można też inaczej podzielić funkcje, ale DRIMn zależy na osobie odpowiedzialnej za merytoryczny aspekt (domyślnie opiekun), ogólnej koordynacji (ktoś z zarządu koła) oraz promocji (jeśli jest taka osoba).
 4. Wypełniony wzór porozumienia odsyłamy mailem do Michała Gajdy. Na tym etapie nadawany jest numer danego porozumienia, jest ono drukowane w 3. egzemplarzach i przekazywane do podpisu przez kierownika DRIMn i następnie dyrektora Centrum.
 5. Następnie pracownik DRIMn informuje KN o fakcie podpisania porozumienia przez Centrum z prośbą o odbiór egzemplarzy porozumienia.
 6. Odebrane z DRIMn (3. piętro CZIiTT) 3. egzemplarze porozumienia podpisują: Prezes KN, Opiekun KN i Dziekan wydziału.
 7. Po podpisaniu przez Dziekana jeden egzemplarz porozumienia pozostaje u Dziekana, jeden w KN, a jeden dostarczany jest do DRIMn. Dopiero dostarczenie egzemplarza do DRIMn kończy proces podpisywania porozumienia.

Równolegle do kroków z punktów 3-7 można zacząć opracowywać opis wspólnego projektu zgodnie z formularzem zgłoszenia (wzór załącznik nr 1) oraz zakres udostępnionej infrastruktury (wzór załącznik nr 4). W tym celu warto się zgłosić do pracownika DRIMn z prośbą o pomoc.

Wzory z załączników nr 1 i 4 trzeba wypełnić i na tym etapie proponujemy się skontaktować z Michałem Gajdą, żeby przejrzeć czy jest wszystko od strony formalnej poprawnie wypełnione (może być mailowo).

Następnie ostateczną wersję zgłoszenia (wzór załącznik nr 1) i udostępnionej infrastruktury/listę sprzętu (wzór załącznik nr 4) należy wydrukować i podpisać – podpisują: Opiekun KN, Prezes KN i koordynator/kierownik zgłaszanego projektu. Tak podpisane dokumenty należy dostarczyć do naszego sekretariatu (3.06) lub bezpośrednio do Michała Gajdy (3.03).

Wspólny projekt uruchamiany jest na podstawie dokumentów według wzorów z załącznika 1 i 4 do porozumienia (wymagają one podpisu Opiekuna KN, Prezesa KN i osoby odpowiedzialnej po naszej stronie DRIMn) dopiero po podpisaniu porozumienia i złożeniu tych dokumentów.

Pobierz check listę „Podpisanie porozumienia” 🙂