Zespół

zdjęcie pracownika

dr inż. Kinga Kurowska – p.o. kierownik Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunków: automatyka i robotyka oraz zarządzanie i marketing. Zawodowo i naukowo zajmuje się zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, studiami doktoranckimi, nowoczesnymi formami kształcenia, edukacją pozaformalną i nieformalną. Za główny cel stawia sobie zmianę systemu kształcenia na Politechnice Warszawskiej. Wraz z Zespołem Rektorskim INFOX (ds. innowacyjnych form kształcenia), któremu przewodniczy, wdraża zajęcia z Kreatywnego Semestru Projektowego.

Kontakt:

kinga.kurowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 26, pok. 3.05


zdjęcie pracownikadr inż. Grzegorz Dobrzyński – ekspert ds. wsparcia narzędziowego

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, kierunek: mechanika i budowa maszyn. Studia ukończył w 2004 roku, specjalność: komputerowo wspomagane projektowanie. Od października 2004 roku pracuje w Zakładzie SIMT (Zespół Mechatroniki i Ergonomii w Transporcie) mieszczącym się na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z grafiki inżynierskiej, wspomagania komputerowego prac inżynierskich, systemów pomiarowych. Zajmuje się również systemami: CAD/CAx. W 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Jego rozprawa doktorska uzyskała wyróżnienie. Dodatkowo praca ta została nagrodzona przez Centrum Badawcze Fiata w ramach XVI edycji Konkursu Fiata na najlepszą pracę magisterską i doktorską.

Kontakt:

grzegorz.dobrzynski@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.04


Michał Gajda – starszy referent ds. badań i projektów

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechatroniki, kierunek: mechanika i budowa maszyn. Obecnie doktorantem na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Obszar zainteresowań badawczych to współpraca nauki z biznesem w szczególności w oparciu o otwarte innowacje. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności organizacji studenckich i doktoranckich, a także w organizacjach pozarządowych. Organizator konferencji, twórca i koordynator kilkunastu projektów od lokalnych do międzynarodowych z doświadczeniem w pozyskiwaniu i rozliczaniem krajowych środków grantowych.

Kontakt:

michal.gajda@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.03


Aneta Gawryszewska – referent ds. administracyjnych

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Obecnie studiuje na Wydziale Inżynierii Produkcji na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej.

Kontakt:

wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
aneta.gawryszewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 24, pok. 3.06


Joanna Rak – referent ds. administracyjnych

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, kierunek administracja. Przez wiele lat związana ze studenckim ruchem naukowym Politechniki Warszawskiej.

Kontakt:

wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
joanna.rak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 24, pok. 3.06


Karolina Majdzińska – specjalista ds. badań i projektów

Absolwentka kierunków: prawo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), administracja (Politechnika Warszawska) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz studiów doktoranckich – nauki ekonomiczne (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Naukowo związana z Instytutem Gospodarstwa Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Błędowskiego w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce publicznej. Uczestniczka kilkunastu projektów badawczych (w tym międzynarodowych) oraz kierownik kilku z nich. Dodatkowo trener edukacji pozaformalnej i edukacji nieformalnej oraz kierownik/koordynator licznych projektów (w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej). Związana od wielu lat z organizacjami pozarządowymi. Posiada także doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej i wsparcia pracy księgowości.

Kontakt:

karolina.majdzinska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 25, pok. 3.02