Komunikat w sprawie zmian dokumentacji konkursowej – Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR „Projekty aplikacyjne”

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmiany w dokumentacji:

  • Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku). Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Umożliwiono powierzania przez konsorcjantów będących jednostkami naukowymi części badań przemysłowych lub prac rozwojowych podwykonawcom – do 10 % kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez daną jednostkę naukową.

Ponadto, wprowadzono ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu (25 %) na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

Wprowadzono inne techniczne poprawki w szczególności: możliwość przedłużenia 14-dniowego terminu oceny formalnej o okres dokonywania poprawek przez Wnioskodawcę, doprecyzowano dokumentację w zakresie zgłaszania błędów związanych z funkcjonowaniem systemu informatycznego IP.

Zmiany obowiązują od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 18 września 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami- LINK.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Strukturalnych

Centrum Obsługi Projektów