NERW

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój Współpraca”

Celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. Rezultaty Projektu wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy.

Koordynatorem projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Zadanie 31 Organizacja i przeprowadzenie kursów pn.: „Od pomysłu do projektu biznesowego”

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie przedsiębiorczości, komunikacyjnych (w tym umiejętność pracy w grupie) oraz analitycznych (w tym umiejętność rozwiązywania problemów). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację kursów – Od pomysłu do projektu biznesowego, w ramach których przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe – kształcące kompetencje, zadania praktyczne – realizowane w formie projektowej (w zespołach) oraz dodatkowe konsultacje – prowadzone przez ekspertów.

Uczestnikom kursu (zespoły pracujące nad swoimi pomysłami biznesowymi) proponujemy udział w kursie pozwalającym na rozwój nowego produktu lub usługi, weryfikację jego poszczególnych założeń oraz budowę pierwszego prototypu. Proces preinkubacji zaplanowany jest na osiem 6-godzinnych spotkań, w trakcie których zespoły nabywają wiedzę dotyczącą zakładania oraz prowadzenia własnej firmy, budowania modelu biznesowego czy strategii marketingowej. Do dyspozycji każdego zespołu będzie indywidualnie przydzielony opiekun, którego zadaniem będzie czuwanie nad realizacją prac uczestników na poszczególnych etapach kursu. Dodatkowo każdy zespół będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami. Najlepsze projekty otrzymają szansę wsparcia w Inkubatorze Innowacyjności Politechniki Warszawskiej lub ze strony biznesu.

W ciągu 4 lat uruchomionych zostanie 8 edycji kursu, grupy złożone ze studentów różnych wydziałów, minimum 20 osób na każdą edycję, co odpowiada minimum 160 uczestników w trakcie realizacji Projektu. Łącznie uczestnicy otrzymają 1544 godzin wsparcia w trakcie trwania Projektu.

Szczegóły:

 • udział w zajęciach warsztatowych (8 spotkań)
 • dostępność mentorów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
 • dostęp do powierzchni ININ PW w trakcie trwania edycji (praca w grupach w dodatkowych terminach)
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu, możliwość kontynuacji prac w ramach Akceleracji ININ PW lub po założeniu działalności gospodarczej – w ramach Inkubacji ININ PW
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez ININ/CZIiTT PW
 • networking
 • DemoDay – możliwość zaprezentowania projektu przed szeroką publicznością – dla chętnych

Wymagania:

 • zespoły (2-5 osób), które mają już pomysł na usługę lub produkt
 • uczestnicy – studenci stacjonarni Politechniki Warszawskiej (4 ostatnie semestry studiów I stopnia lub II stopień studiów)
 • zobowiązanie do pracy poza spotkaniami
 • zobowiązanie do zachowania w tajemnicy szczegółów rozwijanych w programie projektów

Program warsztatów:
Tydzień 1 i 2 Definicja problemu, możliwego rozwiązania oraz budowanie zespołu; Lean Canvas.
Tydzień 3 Customer Development
Tydzień 4 Tworzenie ankiet – metody badawcze
Tydzień 5 Formy prawne biznesu i podatki w firmie / finansowanie
Tydzień 6 Stworzenie prototypu MVP (makieta, landing page itp.)
Tydzień 7 Marketing (Public Relations) i sprzedaż; marka własna; zasady networkingu
Tydzień 8 Pitching + Expert Day, InspireDay.

Regulamin kursów dostępny jest Regulamin>>

Oświadczenie uczestnika
Oświadczenie pomysłodawcy

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania:
Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Koordynator zadania: Łukasz Sztern
Tel.: 22 234 14 72, e-mail: inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.


Zadanie 33 Organizacja i przeprowadzenie kursów pn.: „Menadżer Start-upu”

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zarządzaniu projektami biznesowymi o wysokim stopniu ryzyka. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację kursów – „Menadżer Start-upu”, w ramach których przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe oraz szkolenia online umożliwiające zdobycie merytorycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

Uczestnikom Zadania proponujemy udział w kursie pozwalającym na zwiększenie kompetencji dotyczących operacyjnego zarządzania firmą. Studenci Politechniki Warszawskiej po zrealizowaniu programu, zyskają możliwość znalezienia zatrudnienia w firmach poszukujących wykwalifikowanych menadżerów z umiejętnościami w zakresie zwinnego zarządzania projektami. Praktyczne warsztaty oraz szkolenia online ułatwią studentom przejście ze świata akademickiego do świata korporacyjnego i start-upowego.

Jedna edycja Zadania zakłada przeprowadzenie 18 spotkań warsztatowych (105 godzin) oraz modułu online (33 godziny), w trakcie których uczestnicy nabędą wiedzę dotyczącą: prototypowania, zwinnego zarządzania projektami, budowania zespołu, marketingu i sprzedaży, księgowości i finansowania projektów oraz wystąpień publicznych.

W ciągu 2 lat uruchomione zostaną 3 edycje kursu, minimum 10 osób na każdą edycję, co odpowiada minimum 30 uczestnikom w trakcie realizacji Zadania. Łącznie uczestnicy otrzymają 414 godzin wsparcia w trakcie trwania Zadania.

Szczegóły:

 • Merytoryczna wiedza oraz praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie warsztatów, szkoleń online oraz pracy projektowej w zespole.
 • Możliwość kontynuacji rozwoju w ramach Programu Inkubacji ININ PW.
 • Networking – budowanie relacji i kontaktów w biznesie.
 • 5 odrębnych modułów – interdyscyplinarne kompetencje niezbędne w zarządzaniu projektami o wysokim stopniu ryzyka.

Wymagania:

Zadanie skierowane jest do studentów i studentek zainteresowanych rozwojem kompetencji menadżerskich, personalnych i społecznych (przyszli menadżerowie start-upów).

O przyjęciu do Zadania decyduje:

 • posiadanie statusu studenta czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Politechnice Warszawskiej (w tym obcokrajowcy);
 • motywacja do wzięcia udziału w Zadaniu;
 • zaangażowanie w kole naukowym lub innej organizacji studenckiej.

Harmonogram:

I Moduł Od pomysłu do projektu biznesowego

 • Wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek
 • Service Design; elementy UI/UX
 • Design Sprint – prototypowanie

 II Moduł Zwinne zarządzanie projektami

 • Metodyki zwinnego zarządzania (Agile); Lean
 • Team Building

III Moduł Marketing i sprzedaż

 • Marketing w firmie (planowanie kampanii), Public Relations, marka własna
 • Sprzedaż – narzędzia oraz zarządzanie procesem

 IV Moduł Ekosystem start-upów – finansowanie, księgowość, zamówienia publiczne, wybrane aspekty prawne online

 • Wybrane aspekty prawne, księgowość, prawo zamówień publicznych
 • Źródła finansowania krajowe i europejskie – rozliczanie projektów

 V Moduł Perfect Investor Pitch (English)

 • Nauka jasnego i zrozumiałego przedstawiania pomysłów biznesowych; niezbędne elementy dobrej prezentacji

Regulamin>>

Oświadczenie uczestnika

Nazwa jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania:
Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Kierownik zadania: Łukasz Sztern
Tel.: 22 234 14 30, e-mail: inkubator.cziitt@pw.edu.pl

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.