Edukacyjne

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój Współpraca”

Celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. Rezultaty Projektu wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy.

Koordynatorem projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Projekt obejmuje swoim zakresem 52 zadania w ramach 4 modułów działań:

Zadania realizowane przez CZIiTT:

Zad. nr 31 Organizacja i przeprowadzenie kursów pn.: „Od pomysłu do projektu biznesowego”

Zad. nr 33 Kreatywny Semestr Projektowy (KSP) 

Zad. nr 34 Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych, międzynarodowych zajęć projektowych ME310 realizowanych na bezpośrednie zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego

Zad. nr 35 Product Development Project (PDP)

Zad. nr 36 Realizacja programu UniStartApp

Zad. nr 43 Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia na Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego

Zad. nr 44 Kompetentny wykładowca

Zad. nr 48 Kompetentny lider

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

Okres realizacji :  01.02.2018 – 31.01.2022

Wartość projektu: 39 131 230,65 

Kwota dofinansowania: 37 957 293,73 zł (w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 32 979 801,19 )

Strona projektu: www.nerw.pw.edu.pl

Zespół projektowy: https://nerw.pw.edu.pl/Kontakt.

Projekt „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”

 1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją. Koordynatorem Projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, które przygotowało go wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 240 nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje dydaktyczne.

Projekt dedykowany jest nauczycielom akademickim następujących jednostek Politechniki Warszawskiej:

 1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 2. Wydział Chemiczny
 3. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 4. Wydział Elektryczny
 5. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 6. Wydział Inżynierii Materiałowej
 7. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 8. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 9. Wydział Mechatroniki
 10. Wydział Zarządzania
 11. Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku
 12. Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

Okres realizacji: 1.03.2017 – 28.02.2019

Wartość projektu: 890 339,58 zł

Kwota dofinansowania: 863 629,39 zł