Edukacyjne

Cel i opis projektu

NERW PW-1

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. W Projekcie wykorzystane zostaną m.in. międzynarodowe rozwiązania w zakresie sposobów realizacji procesu kształcenia studentów, sprofilowane na zwiększenie efektywności współpracy i skupiające się na aspekcie praktycznym. Zostanie zaproponowanych szereg działań przyczyniających się do podniesienia kompetencji kadry i zmian organizacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Uczelnia przeprowadzi aktywności służące realizacji idei kształcenia zorientowanego na studenta, co stanowi myśl przewodnią w przygotowaniu i realizacji nowych kierunków studiów i specjalności oraz dostosowanie istniejących kierunków studiów do potrzeb gospodarki (zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 30.05.2017).

Rezultaty Projektu wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy. Wpłynie to na otoczenie społeczno-gospodarcze, które wzbogaci się o absolwentów z umiejętnościami lepiej dostosowanymi do jego potrzeb. Działania te wpisują się w cel strategiczny w obszarze kształcenia CS K1 „Dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb gospodarczych i społecznych”, który ma być realizowany poprzez cel operacyjny CO K1.2 zawarty w Strategii Rozwoju PW do roku 2020„Poprawa stopnia dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb gospodarczych i społecznych oraz kształtowana tych potrzeb”. Natomiast działania umiędzynarodowienia wpisują się w cel strategiczny CS K3 „Podnoszenie międzynarodowej pozycji uczelni w obszarze kształcenia”. W ramach tego celu podejmowane są działania umiędzynarodowienia kształcenia oraz stworzenia cudzoziemcom odpowiednich warunków do studiowania.

Wpisywanie się zaplanowanych działań w Strategię rozwoju PW do roku 2020 stanowi gwarancję trwałości rezultatów Projektu i wykorzystanie ich w praktyce np. nabytych kompetencji przez kadrę kierowniczą.

Projekt obejmuje swoim zakresem 52 zadania w ramach 4 modułów działań:

Okres realizacji :  01.02.2018 – 31.01.2022

Wartość projektu: 39 131 230,65 

Kwota dofinansowania: 37 957 293,73 zł (w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 32 979 801,19 )