Edukacyjne

Szkoła Orłów na PW

Opis projektu:

Chcemy wspierać  wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W ramach projektu studenci – laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu otrzymają:

 1. wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie;
 2. jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto;
 3. indywidualne wsparcie tutora przez okres maks. 27 miesięcy.

Okres realizacji: 10.2019-31.07.2022

Kwota dofinansowania: 2 022 580,35 zł

Projekt „Szkoła Orłów na PW” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

NERW 2 PW

Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Opis projektu:

Projekt NERW 2 PW stanowi kontynuację projektu NERW PW. Wspólnym celem obu projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Obejmuje swoim zakresem 31 zadań w ramach 6 modułów działań:

Okres realizacji: 01.03.2019 -28.02.2023

Wartość projektu: 36 254 351,27 zł

Kwota dofinansowania: 35 166 720,73 zł

(w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 30 555 167,25 zł)

Strona projektu: www.nerw.pw.edu.pl/ .

Zespół projektowy: www.nerw.pw.edu.pl/Kontakt.

Zadania realizowane przez Dział Wsparcia Edukacji

Zad. nr 16 Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

Zad. nr 25 Nowoczesne zarządzanie uczelnią

Zadania realizowane przez pozostałe działy CZIiTT

Zad. nr 11 PW Makers – podniesienie kompetencji studentów w realizacji projektów o potencjale wdrożeniowym

Zad. nr 12 Akademia „First Step”

Zad. nr 19 Badania społeczne na potrzeby podniesienia jakości kształcenia PW

Zad. nr 20 Warsztat badacza i kształcenie interdyscyplinarne doktorantów innowacyjne programy kształtowania kompetencji młodych badaczy

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

Projekt „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój Współpraca”

Celem Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. Rezultaty Projektu wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy.

Koordynatorem projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Projekt obejmuje swoim zakresem 52 zadania w ramach 4 modułów działań:

Zadania realizowane przez CZIiTT:

Zad. nr 31 Organizacja i przeprowadzenie kursów pn.: „Od pomysłu do projektu biznesowego”

Zad. nr 33 Kreatywny Semestr Projektowy (KSP)

Zad. nr 34 Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych, międzynarodowych zajęć projektowych ME310 realizowanych na bezpośrednie zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego

Zad. nr 35 Product Development Project (PDP)

Zad. nr 36 Realizacja programu UniStartApp

Zad. nr 43 Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia na Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego

Zad. nr 44 Kompetentny wykładowca

Zad. nr 45 Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Zad. nr 48 Kompetentny lider

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.

Okres realizacji :  01.02.2018 – 31.01.2022

Wartość projektu: 39 131 230,65 

Kwota dofinansowania: 37 957 293,73 zł (w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 32 979 801,19 )

Strona projektu: www.nerw.pw.edu.pl

Zespół projektowy: https://nerw.pw.edu.pl/Kontakt.

Projekt „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”

1 marca 2017 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pn. Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry Politechniki Warszawskiej w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, prowadzenia dydaktyki w języku angielskim, umiejętności informatycznych, oraz zarządzania informacją. Koordynatorem Projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, które przygotowało go wspólnie ze Studium Języków Obcych, Ośrodkiem Kształcenia na Odległość oraz Zespołem Rektorskim ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 240 nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje dydaktyczne.

Projekt dedykowany jest nauczycielom akademickim następujących jednostek Politechniki Warszawskiej:

 1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych
 2. Wydział Chemiczny
 3. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 4. Wydział Elektryczny
 5. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 6. Wydział Inżynierii Materiałowej
 7. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
 8. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 9. Wydział Mechatroniki
 10. Wydział Zarządzania
 11. Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku
 12. Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX.

Okres realizacji: 1.03.2017 – 28.02.2019

Wartość projektu: 890 339,58 zł

Kwota dofinansowania: 863 629,39 zł

Preinkubacja: Szybki start dla przedsiębiorczych (Inkubator Innowacyjności PW)

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie na Politechnice Warszawskiej kursu preinkubacji pozwalającego na wstępną walidację pomysłów i projektów biznesowych, co pozwoli uczestnikom na podjęcie decyzji dot. rozwijania innowacyjnych produktów, poprzez założenie firmy typu start-up lub wdrożenie ich w przedsiębiorstwach.

*Partnerem  ReaktorX.

Dla kogo?

 • uczestnicy – osoby pełnoletnie
 • posiadajace pomysł na produkt lub usługę
 • zobowiązanie do pracy poza spotkaniami
 • zobowiązanie do zachowania w tajemnicy szczegółów rozwijanych w programie projektów

Opis:

 • zespoły (2-5  osób)
 • udział w warsztatach (8 spotkań po 6h)
 • kontakt z mentorami Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej
 • dostęp do powierzchni ININ PW w trakcie trwania edycji, a także po, w celu kontynuacji pracy nad projektem (Project Room Inkubatora Innowacyjności PW)
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji projektu biznesowego, możliwość kontynuacji prac po założeniu działalności gospodarczej – w ramach Inkubacji – Inkubatora innowacyjności PW
 • pierwszeństwo udziału w wydarzeniach organizowanych przez CZIiTT PW
 • networking
 • DemoDay – prezentacja projektu przed szeroką publicznością

Program warsztatów:

Tydzień 1 i 2 Definicja problemu, możliwego rozwiązania i zestaw ogólnych informacji dot. prowadzenia firmy; Business Model Canvas.

Tydzień 3 Podstawy księgowości.

Tydzień 4 Customer Development; zaprojektowanie eksperymentu (wywiady, ankiety) dla pomysłu na produkt lub usługę; rozmowy z potencjalnymi klientami/użytkownikami.

Tydzień 5 Czym jest marka własna i jak ją zbudować?; zespół (budowa, rozwój, komunikacja).

Tydzień 6 Analiza wniosków z wywiadów/ankiet; ponowne uzupełnienie Business Model Canvas; finansowanie.

Tydzień 7 Marketing i sprzedaż; stworzenie prototypu (makieta, landing page itp.).

Tydzień 8 Pitching + Expert Day i DemoDay

W okresie realizacji Projektu, tj. do 28 lutego 2019 r., 120 osób z pomysłem biznesowym na produkt lub usługę zostanie objętych wsparciem i podniesie swoje kompetencje.

Projekt pn. „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji :  21.02.2019-31.12.2021

Wartość projektu: 676 091,25 zł

Kwota dofinansowania: 655 808,51 zł