Dział Wsparcia Projektów

tripunktDział Wsparcia Projektów wspomaga jednostki organizacyjne uczelni w procesie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poprzez:

  • Wyszukiwanie i przekazywanie informacji o konkursach oraz możliwościach aplikowania przez uczelnię, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach, zmianach w obowiązujących wytycznych i dokumentach programowych.
  • Udział w opiniowaniu zgodności wniosków projektowych z wymaganiami dokumentów programowych i konkursowych, projektów umów partnerstwa/konsorcjum, koordynację obiegu ww. dokumentów na uczelni.
  • Doradztwo w zakresie spraw związanych z realizacją projektów.
  • Monitorowanie realizacji projektów w trakcie wizyt monitorujących.
  • Prowadzenie rejestru projektów, przechowywanie kopii pozyskanej dokumentacji.
  • Koordynację merytoryczną dedykowanego oprogramowania dot. pozyskiwania i realizacji projektów.
  • Współpracę z instytucjami zewnętrznymi, publicznymi i prywatnymi (krajowymi i zagranicznymi) w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów.