Szkoła Orłów na PW

Opis projektu:


Celem głównym projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W ramach projektu studenci – laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu otrzymają:

  1. wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie;
  2. jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto;
  3. indywidualne wsparcie tutora przez okres maks. 27 miesięcy.

 

Okres realizacji: 10.2019-31.07.2022

Kwota dofinansowania: 2 022 580,35 zł

 

Projekt „Szkoła Orłów na PW” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Szkoła Orłów na PW