NERW PW

Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca


Opis projektu:


Celem głównym Projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Realizacja Projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez środowiska akademickie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze zwracające uwagę na konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na bardziej praktyczne (projektowe) i nowoczesne (wykorzystujące nowe narzędzia), odpowiadające na potrzeby pracodawców. Rezultaty Projektu wpłyną na podniesienie jakości kształcenia studentów, co przełoży się na lepsze postrzeganie absolwentów Politechniki Warszawskiej na rynku pracy.

Wpisywanie się zaplanowanych działań w Strategię rozwoju PW do roku 2020 stanowi gwarancję trwałości rezultatów Projektu i wykorzystanie ich w praktyce np. nabytych kompetencji przez kadrę kierowniczą.

Projekt obejmuje swoim zakresem 52 zadania w ramach 4 modułów działań:

Okres realizacji :  01.02.2018 – 31.01.2022

Wartość projektu: 39 131 230,65 

Kwota dofinansowania: 37 957 293,73 zł (w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 32 979 801,19 )

Strona projektu: https://nerw.pw.edu.pl/ .

Zespół projektowy: https://nerw.pw.edu.pl/Kontakt.


Zadania realizowane przez Dział Wsparcia Edukacji


Zad. nr 44 Kompetentny wykładowca

Zad. nr 45 Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Zad. nr 48 Kompetentny lider


Zadania realizowane przez pozostałe działy CZIiTT


Zad. nr 31 Organizacja i przeprowadzenie kursów pn.: „Od pomysłu do projektu biznesowego”

Zad. nr 33 Kreatywny Semestr Projektowy (KSP) 

Zad. nr 34 Opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych, międzynarodowych zajęć projektowych ME310 realizowanych na bezpośrednie zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego

Zad. nr 35 Product Development Project (PDP)

Zad. nr 36 Realizacja programu UniStartApp

Zad. nr 43 Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia na Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego

Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.