Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych, w ramach których jednostką odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej. http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz

Zgodnie z § 9a zarządzenia nr 15/2013 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, zamieszcza na swojej stronie plan postepowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym.

Zobacz aktualny plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.