Zespół

zdjęcie pracownikaAneta Nowakowska – kierownik Działu

Absolwentka Akademii Finansów posiadająca uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikat księgowego nr 13931/2006). W latach 2009-2015 pełnomocnik kwestora pełniący nadzór nad Sekcją Obsługi Finansowej realizującej kluczowe projekty Politechniki Warszawskiej, takie jak: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, Foresight Akademickie Mazowsze 2030, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych, Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Kontakt:

aneta.nowakowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 71 54, pok. 0.07


Gabriela Barcińska – referent ds. administracyjnych

Kontakt:

gabriela.barcinska@pw.edu.pl 
tel. 22 234 20 00


Zespół konferencyjno-wystawienniczy

Anna Basiak – specjalista ds. administracyjnych, koordynacja terminów wydarzeń oraz przestrzeni Centrum

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i bankowość oraz studiów podyplomowych – Unia Europejska i administracja publiczna w UE. Z zamówieniami publicznymi związana od 2005 r. Do 2009 roku zajmowała się zamówieniami w Fundacji Fundusz Współpracy, w jednostce finansująco-kontraktującej w Warszawie. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Innowacyjności. Od 2010 r. była pracownikiem Biura ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej, natomiast od października 2014 r. także Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej. Obszar pracy: kompleksowe prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych (od wszczęcia do podpisania umowy).

Kontakt:

anna.basiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 71 58, tel. kom. 885 612 888, pok. 0.13,


Paweł Lewandowski – referent ds. technicznych

W Centrum zajmuje się m.in. sprawami technicznymi oraz logistyką odbywających się wydarzeń. Posiada sześcioletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, które zdobył, pracując w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kontakt:

pawel.lewandowski@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 28, pok. 0.13


Marcin Krajewski – samodzielny referent ds. technicznych

Początkowo pracownik gospodarczy Centrum, obecnie samodzielny referent do spraw technicznych. Studiuje na Politechnice Warszawskiej na kierunku informatyka, absolwent ekonomii i zarządzania. Zajmuje się sprawami audiowizualnymi związanymi ze sprzętem wykorzystywanym podczas organizowanych w Centrum wydarzeń. Odpowiedzialny za sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie.

Kontakt:

marcin.krajewski@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 28, pok. 0.13


Zespół zamówień publicznych

 

zdjęcie pracownikaMichał Szczepański – główny specjalista ds. zamówień publicznych i sprawozdawczości, pełnomocnik ds. zamówień publicznych

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym uzyskał tytuł magistra politologii w zakresie nauk politycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które nabył w związku z realizacją w latach 2009-2015 następujących projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Kontakt:

michal.szczepanski@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 71, pok. 0.26

Renata Dębowska – specjalista ds. zamówień publicznych

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pracowała w Dziale Prawnym Urzędu Pracy m.st. Warszawy, w Dziale Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, w Dziale Zamówień Publicznych Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” (PPL) oraz kierowała 20-osobowym Zespołem Zakupów w PPL.

Ma bogate doświadczenie w realizacji postępowań na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak też współtworzonych z jej udziałem przepisów wewnętrznych. Występowała w charakterze członka, sekretarza jak i przewodniczącej komisji przetargowych. Brała udział w reprezentowaniu Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, w postępowaniach sądowych i mediacjach. Postępowania, które prowadziła dotyczyły zarówno dostaw, usług jak i robót budowlanych, także z dofinansowaniem ze środków UE.

Kontakt:

renata.debowska@pw.edu.pl

tel. 22 234 60 27, pok. 026


 Zespół finansowy

zdjęcie pracownikaWioletta Gustaw-Baranowska – główny specjalista ds. finansowych, pełnomocnik  Kwestora

Ukończyła Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów – międzynarodowe standardy rachunkowości na Akademii Leona Koźmińskiego. W latach 2008-2015 odpowiedzialna za finansowe rozliczanie projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej.  Autorka artykułów z zakresu rachunkowości publikowanych w Poradniku dla fundacji i stowarzyszeń.

Kontakt:

wioletta.baranowska@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 89, pok. 0.08


Karolina Konopka – specjalista ds. finansowych

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz certyfikowany specjalista ds. rachunkowości z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych nadanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Specjalista z 9-letnim stażem zawodowym. Od 3 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych PW przy realizacji kluczowych projektów uczelni takich jak: Rozbudowa Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych, Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, Rozbudowa Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską.

Kontakt:

karolina.konopka@pw.edu.pl
tel. 22 234 71 65, pok. 0.06

 


Agnieszka Marchlewska – referent ds. finansowych

Studentka grafiki komputerowej na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Współprowadzi dokumentację finansową projektu NERW PW: opracowywanie zbiorczych wniosków o płatność, rozliczenia ponoszonych wydatków itp.

Kontakt:

agnieszka.marchlewska@pw.edu.pl

tel. 22 234 59 88, pok. 0.08


Zespół pomocy publicznej

Agata Alef-Bolkowiak – główny specjalista ds. pomocy publicznej

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów z udziałem środków europejskich zdobywała od 2005 roku, początkowo w roli specjalisty ds. rozliczeń w irlandzkiej instytucji wdrażającej – Pobal, a następnie pracowała jako specjalista w Wydziale Rozliczeń Departamentu Funduszy Strukturalnych Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, pełniąc rolę opiekuna projektów dofinansowanych w ramach VII i VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od 2013 r. zatrudniona w Biurze Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej. W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi pomocy publicznej.

Kontakt:

agata.bolkowiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 20, pok. 0.07


Kadry

zdjęcie pracownikaMonika Kubalewska – specjalista ds. finansowych

Absolwentka matematyki stosowanej (specjalność: matematyka finansowa i ubezpieczeniowa) na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Posiada kwalifikacje księgowego oraz specjalisty ds. rachunkowości według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uzyskała również kwalifikacje specjalisty ds. kadr oraz wynagrodzeń potwierdzone przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Posiada 5-letnie doświadczenie jako specjalista ds. finansowych w Biurze ds. projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w opracowywaniu zbiorczych wniosków o płatność, sporządzaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu umów cywilnoprawnych, prowadzeniu dokumentacji finansowej projektu, a także spraw kadrowych.

Kontakt:

monika.kubalewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 89, pok. 0.08


Zespół obsługi technicznej

Aneta Rzetelska – kierownik obiektu

Zarządca nieruchomości z 11-letnim doświadczeniem na rynku warszawskim. Koordynuje prace związane z utrzymaniem technicznym budynku.

Kontakt:

aneta.rzetelska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 22, pok. 0.27


Jacek Jamka – konserwator instalacji sanitarnych

Z  zawodu inżynier sanitarny. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych. Należy do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kontakt:

jacek.jamka@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 22, pok. 0.27