Inkubator Innowacyjności+

Celem programu pod nazwą Inkubator Innowacyjności+ jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej w konsorcjum z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystąpili do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków MNiSW. W Projekcie przewidujemy doprowadzenie do komercjalizacji 15 projektów innowacyjnych – wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do uczelni. Do realizacji tego celu będziemy dysponowali środkami finansowymi w wysokości do 100 tys. zł/projekt. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Informacja o Projekcie:

Okres realizacji Projektu:

  • rozpoczęcie realizacji Projektu: 31 stycznia 2017
  • zakończenie realizacji Projektu: 31 stycznia 2019

Projekt finansowany jest w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 285 400,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 3 285 400,00 zł

Minister przyznał Podmiotowi dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 2 522 940,00 zł, co stanowi 76,79 % wydatków kwalifikowalnych Projektu (w formie płatności ze środków EFRR).

Wkład własny Podmiotu wynosi 762 460,00 zł, co stanowi 23,21 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86 a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). W celu realizacji zadań może zostać utworzone  konsorcjum, którego liderem będzie ww. podmiot. Członkiem konsorcjum może być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, spółka  utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz spółka  utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).