Inkubator Innowacyjności

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) stanowi zaplecze infrastrukturalne oraz merytoryczne dla środowiska akademickiego PW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez wsparcie m.in.:

 • start-upów;
 • uczelnianych firm technologicznych (spin off/out);
 • nowoczesnych form przedsiębiorczości, inicjatyw klastrowych;
 • współpracy z sektorem biznesu, IOB/IOW, współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Oferta ININ kierowana jest przede wszystkim do trzech grup odbiorców:

 • Osoby lub zespoły, które pragną zweryfikować pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział
  w 2-miesięcznym programie preinkubacji.
 • Osoby lub zespoły, które pragną rozwinąć pomysł biznesowy lub produkt poprzez udział
  w 6-miesięcznym programie akceleracji.
 • Start-upy i młode firmy technologiczne, które szukają wsparcia w rozwoju dzięki uczestnictwu
  w programie inkubacji.

ININ grafika


Najbliższe nabory

Preinkubacja edycja #1  zgłoś swój pomysł do programu preinkubacji – termin zgłoszeń podamy wkrótce

Akceleracja edycja #1  zgłoś swój pomysł do programu akceleracji – termin zgłoszeń podamy wkrótce

Inkubacja  termin zgłoszeń podamy wkrótce


Partnerzy ININ

Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej ogłasza otwarty nabór Partnerów Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, w celu wspólnego przygotowania i realizacji działań.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć zgodnych z celami funkcjonowania Inkubatora, tj. budowanie efektywnej współpracy nauki i biznesu, wsparcie prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych oraz aktywizacja innowacyjnej przedsiębiorczości w tym akademickiej w szczególności na obszarze województwa mazowieckiego.

W szczególności celem partnerstwa jest realizacja działań stanowiących zaplecze merytoryczne dla podmiotów korzystających z programów wsparcia Inkubatora.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, Sekretariat ogólny, parter.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.pw.edu.pl w zakładce Ogłoszenia) oraz w siedzibie Organizatora.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone jw. oraz przesłane drogą elektroniczną (e-mail) do Oferentów, którzy złożą Oferty.

Ogłoszenie wraz z Załącznikami (PDF)
Formularz zgłoszeniowy

Zapytanie nr 1

Zapytanie nr 2