Zakończone projekty


Analiza występowania zjawisk mobbingu i dyskryminacji na uczelniach oraz rozwiązań stosowanych w ramach przeciwdziałania tym zjawiskom (2013)
 
Bilans kompetencji uczestników projektu POWER pt. „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania” (2017-2019)
 
Bilans kompetencji uczestników projektu POWER pt. „NERW PW: Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (2018-2021)
 
Bilans kompetencji uczestników projektu POWER pt. „NERW 2 PW: Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (2019-2022)
 
Badanie skuteczności działania Biura Karier PW
 
Europejska Karta Naukowca w Politechnice Warszawskiej
Infografika
Ewolucja Marki PW (2014)
 
Konsultacje społeczne – Ustawa 2.0
 
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej Politechniki Warszawskiej (edycja 2016, 2017, 2018)
 
Pilotażowe wdrożenie nowoczesnych metod analitycznych służących monitorowaniu stanu realizacji Strategii PW
 
Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej. Raport z badania społecznego
Raport
Realizacja projektów badawczych na Politechnice Warszawskiej – diagnoza procesu (badanie zrealizowane na potrzeby projektu „Mapa drogowa Politechniki Warszawskiej (PW) – w kierunku uczelni badawczej”)
 
Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PW (edycja 2013, 2016)
 

Analiza ankiet samooceny jednostek, w ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia PW (2012-2019)
 
Analiza SWOT dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 
Analiza wykorzystania w procesie kształcenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych i propozycje rozwiązań oparte o najlepsze praktyki w tym zakresie
 
Badania na potrzeby opracowania programów studiów Wydziału Architektury PW: badanie świadomości społeczności akademickiej oraz jej otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie wpływu architektury na zrównoważony rozwój oraz badania z zakresu potrzeb i możliwości ekologicznego projektowania (w Polsce i na świecie – szanse i zagrożenia)
 
Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących w PW (2013)
 
Badanie satysfakcji studentów zagranicznych studiujących w PW
 
Badania społeczne w zakresie jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej
Raport
Badania społeczne dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na potrzeby akredytacji PKA i KAUT
 
Diagnoza form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości PW oraz analiza światowych trendów kształcenia w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności – raporty analizujące:
– uczelnie zagraniczne i polskie politechniki
– polskie centra transferu technologii i parki technologiczne
– polskie uniwersytety oraz uczelnie ekonomiczne publiczne i prywatne oraz ich biura karier
 
Doskonalenie dwustopniowego procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej
 
Formy współpracy Politechniki Warszawskiej z pracodawcami jej absolwentów (2014)
Raport
Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW (realizowane na zlecenie Biura Karier PW cykliczne badanie 2014 – 2019)
Infografika 2017
Infografika 2018
Panel ekspercki – opiniowanie koncepcji kształcenia oraz możliwych kierunków rozwoju Wydziału Chemicznego PW
 
Test wskaźników jakościowych umiędzynarodowienia Politechniki Warszawskiej (2014)
 

Analiza parków technologicznych funkcjonujących w Polsce 2014
Raport
Badania i rozwój na Politechnice Warszawskiej 2018
Infografika
Badanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii w ramach współpracy z Politechniką Warszawską
Raport
Efektywne narzędzia promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki
Raport
Instytucje otoczenia biznesu w aglomeracji warszawskiej 2014
Raport
Poufność – analiza zagadnienia prawnego na potrzeby Politechniki Warszawskiej
Raport
Skuteczna współpraca nauka-biznes w opinii przedsiębiorców
 
Warszawa przestrzenią badań i rozwoju – Katalog wiodących jednostek tworzących warszawski ekosytem B+R
Raport
Diagnoza potrzeb pracodawców zatrudniających absolwentów PW – badanie ilościowe
 
Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej – 2018
 
Akademicka przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej (cykliczne badanie 2014 – 2019)
Infografika 2019
Determinants of Entrepreneurial Intensions at Universities. Warsaw University of Technology Case, Muller A., Parzych, D., (2018) w Problemy Zarządzania – Management Issues, vol 16, no. 4(77): 11-26
Publikacja
Differences In Understanding Of Entrepreneurship Depending On Cities’ Population”, Walczak R., Wycisk A., Modrzejewska K., Kludacz-Alessandri M., (2018) w The 12th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings / Löster Tomáš, Pavelka Tomas (red.)
 
Dlaczego tacy jesteśmy? Identyfikacja czynników kształtujących polskie pokolenia Y i Z, Matysiak, M., (2018) w Przedsiębiorczość i zarządzanie talentami – wybrane zagadnienia, ss. 147-163
Publikacja
Entrepreneurial Agenda at Warsaw University of Technology – insight on Academic Entrepreneurship”, Wycisk A., Modrzejewska K., (2017) w Proceedings of the 2017 International Conference on Global Entrepreneurial Talent Management and Social Collaboration, ss. 8-16, Chonnam Natiobnal University, Gwangju, South Korea
 
Konsultacje społeczne oferty Inkubatora Innowacyjności CZIiTT PW
 
Metody wspierające rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności studentów w kształceniu w obszarze wzornictwa przemysłowego
Raport
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Sklep PW (badanie pilotażowe)
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Wydarzenia w PW
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Przedsiębiorczość. Czym jest dla studentów?
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Organizacje studenckie
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Domy studenckie
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: strona interetowa PW
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Inkubator Innowacyjności CZIiTT PW
Raport
Badanie opinii klientów firmy X w obszarze doświadczeń użytkowników serwisu internetowego
 
Badania strony internetowej Politechniki Warszawskiej
 
Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w usługach prawniczych
Raport
Najnowsze osiągnięcia w technikach wirtualnej korekcji wzroku – (w ramach grantu badawczego pt. VIDO – Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej)
 
Usługowe budynki nawodne w świadomości polskich przedsiębiorców (w ramach grantu badawczego pt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju projektowania architektury budynków nawodnych w Polsce po 2000 r.”)
 
Ewaluacja mid- term projektu PO KL „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”
 
Ewaluacja ex-post projektu PO KL „Podniesie jakości zarządzania Politechnika Warszawską”
 
Badanie ewaluacyjne ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 
Badanie ewaluacyjne wydarzenia pn. „Venture Day Warszawa”
 
Badanie opinii uczestników 48 Hour Film Project Warszawa na temat Virtual Reality i Augmented Reality
 
Ewaluacja „II Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej”
 
Ewaluacja kursów programowania dla dzieci – WOWschool (edycja 2016, 2017, 2018)
 
Ewaluacja programu akceleracyjnego „Wielki zderzacz pomysłów”
 
Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Raport
Badanie społeczne w ramach projektu FabSpace 2.0 dot. rozwiązywania problemów społecznych z użyciem danych geoprzestrzennych i satelitarnych
 
Charakterystyka wybranych obszarów o potencjale rozwojowym województwa mazowieckiego (w ramach projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS 2 i NUTS 3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”)
 
Ekspertyza dla NCBR dot. kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki
Raport
Myślenie wizualne – skuteczność i obszary zastosowań
Raport
Infografika
Poziom zainteresowania tematyką Virtual Reality i Augmented Reality uczestników festiwalu filmowego 48 Hours Film Project Warsaw
Raport
Przedmieścia typu smart (w ramach grantu badawczego pt. „Przyszłość przedmieść wielkich miast. Przedmieście typu „smart” – analiza dla aglomeracji warszawskiej
 
Rozwój kompetencji przyszłych kadr sektora kosmicznego – poprzez udział w konkursie European Rover Challenge
Raport
Współpraca uczelni z agencjami kosmicznymi na przykładzie Politechniki Warszawskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA
Raport
„Świadome studiowanie na PW”
Raport