Zakończone projekty


Analiza występowania zjawisk mobbingu i dyskryminacji na uczelniach oraz rozwiązań stosowanych w ramach przeciwdziałania tym zjawiskom (2013)  
Bilans kompetencji uczestników projektu POWER pt. „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania” (2017-2019)  
Bilans kompetencji uczestników projektu POWER pt. „NERW PW: Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (2018-2021)  
Bilans kompetencji uczestników projektu POWER pt. „NERW 2 PW: Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (2019-2022)  
Badanie skuteczności działania Biura Karier PW  
Europejska Karta Naukowca w Politechnice Warszawskiej Infografika
Ewolucja Marki PW (2014)  
Konsultacje społeczne – Ustawa 2.0  
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej Politechniki Warszawskiej (edycja 2016, 2017, 2018)  
Pilotażowe wdrożenie nowoczesnych metod analitycznych służących monitorowaniu stanu realizacji Strategii PW  
Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej. Raport z badania społecznego Raport
Realizacja projektów badawczych na Politechnice Warszawskiej – diagnoza procesu (badanie zrealizowane na potrzeby projektu „Mapa drogowa Politechniki Warszawskiej (PW) – w kierunku uczelni badawczej”)  
Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PW (edycja 2013, 2016)  

Analiza ankiet samooceny jednostek, w ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia PW (2012-2019)  
Analiza SWOT dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej  
Analiza wykorzystania w procesie kształcenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych i propozycje rozwiązań oparte o najlepsze praktyki w tym zakresie  
Badania na potrzeby opracowania programów studiów Wydziału Architektury PW: badanie świadomości społeczności akademickiej oraz jej otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie wpływu architektury na zrównoważony rozwój oraz badania z zakresu potrzeb i możliwości ekologicznego projektowania (w Polsce i na świecie – szanse i zagrożenia)  
Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących w PW (2013)  
Badanie satysfakcji studentów zagranicznych studiujących w PW  
Badania społeczne w zakresie jakości kształcenia w Politechnice Warszawskiej Raport
Badania społeczne dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na potrzeby akredytacji PKA i KAUT  
Diagnoza form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości PW oraz analiza światowych trendów kształcenia w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności – raporty analizujące:
– uczelnie zagraniczne i polskie politechniki
– polskie centra transferu technologii i parki technologiczne
– polskie uniwersytety oraz uczelnie ekonomiczne publiczne i prywatne oraz ich biura karier
 
Doskonalenie dwustopniowego procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej  
Formy współpracy Politechniki Warszawskiej z pracodawcami jej absolwentów (2014) Raport
Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW (realizowane na zlecenie Biura Karier PW cykliczne badanie 2014 – 2019) Infografika 2017
Infografika 2018
Panel ekspercki – opiniowanie koncepcji kształcenia oraz możliwych kierunków rozwoju Wydziału Chemicznego PW  
Test wskaźników jakościowych umiędzynarodowienia Politechniki Warszawskiej (2014)  

Analiza parków technologicznych funkcjonujących w Polsce 2014 Raport
Badania i rozwój na Politechnice Warszawskiej 2018 Infografika
Badanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii w ramach współpracy z Politechniką Warszawską Raport
Efektywne narzędzia promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki Raport
Instytucje otoczenia biznesu w aglomeracji warszawskiej 2014 Raport
Poufność – analiza zagadnienia prawnego na potrzeby Politechniki Warszawskiej Raport
Skuteczna współpraca nauka-biznes w opinii przedsiębiorców  
Warszawa przestrzenią badań i rozwoju – Katalog wiodących jednostek tworzących warszawski ekosytem B+R Raport
Diagnoza potrzeb pracodawców zatrudniających absolwentów PW – badanie ilościowe  
Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej – 2018  
Akademicka przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej (cykliczne badanie 2014 – 2019) Infografika 2019
Determinants of Entrepreneurial Intensions at Universities. Warsaw University of Technology Case, Muller A., Parzych, D., (2018) w Problemy Zarządzania – Management Issues, vol 16, no. 4(77): 11-26 Publikacja
Differences In Understanding Of Entrepreneurship Depending On Cities’ Population”, Walczak R., Wycisk A., Modrzejewska K., Kludacz-Alessandri M., (2018) w The 12th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings / Löster Tomáš, Pavelka Tomas (red.)  
Dlaczego tacy jesteśmy? Identyfikacja czynników kształtujących polskie pokolenia Y i Z, Matysiak, M., (2018) w Przedsiębiorczość i zarządzanie talentami – wybrane zagadnienia, ss. 147-163 Publikacja
Entrepreneurial Agenda at Warsaw University of Technology – insight on Academic Entrepreneurship”, Wycisk A., Modrzejewska K., (2017) w Proceedings of the 2017 International Conference on Global Entrepreneurial Talent Management and Social Collaboration, ss. 8-16, Chonnam Natiobnal University, Gwangju, South Korea  
Konsultacje społeczne oferty Inkubatora Innowacyjności CZIiTT PW  
Metody wspierające rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności studentów w kształceniu w obszarze wzornictwa przemysłowego Raport
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Sklep PW (badanie pilotażowe) Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Wydarzenia w PW
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Przedsiębiorczość. Czym jest dla studentów?
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Organizacje studenckie
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: Domy studenckie
Infografika
Sondaż studencki #powiedzPW Temat: strona interetowa PW
Infografika
Badanie opinii klientów firmy X w obszarze doświadczeń użytkowników serwisu internetowego  
Badania strony internetowej Politechniki Warszawskiej  
Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w usługach prawniczych Raport
Najnowsze osiągnięcia w technikach wirtualnej korekcji wzroku – (w ramach grantu badawczego pt. VIDO – Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej)  
Usługowe budynki nawodne w świadomości polskich przedsiębiorców (w ramach grantu badawczego pt. „Uwarunkowania i kierunki rozwoju projektowania architektury budynków nawodnych w Polsce po 2000 r.”)  
Ewaluacja mid- term projektu PO KL „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”  
Ewaluacja ex-post projektu PO KL „Podniesie jakości zarządzania Politechnika Warszawską”  
Badanie ewaluacyjne ex post wybranych programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
Badanie ewaluacyjne wydarzenia pn. „Venture Day Warszawa”  
Badanie opinii uczestników 48 Hour Film Project Warszawa na temat Virtual Reality i Augmented Reality  
Ewaluacja „II Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej”  
Ewaluacja kursów programowania dla dzieci – WOWschool (edycja 2016, 2017, 2018)  
Ewaluacja programu akceleracyjnego „Wielki zderzacz pomysłów”  
Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Raport
Badanie społeczne w ramach projektu FabSpace 2.0 dot. rozwiązywania problemów społecznych z użyciem danych geoprzestrzennych i satelitarnych  
Charakterystyka wybranych obszarów o potencjale rozwojowym województwa mazowieckiego (w ramach projektu „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS 2 i NUTS 3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”)  
Ekspertyza dla NCBR dot. kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki Raport
Myślenie wizualne – skuteczność i obszary zastosowań Raport
Infografika
Poziom zainteresowania tematyką Virtual Reality i Augmented Reality uczestników festiwalu filmowego 48 Hours Film Project Warsaw Raport
Przedmieścia typu smart (w ramach grantu badawczego pt. „Przyszłość przedmieść wielkich miast. Przedmieście typu „smart” – analiza dla aglomeracji warszawskiej  
Rozwój kompetencji przyszłych kadr sektora kosmicznego – poprzez udział w konkursie European Rover Challenge Raport
Współpraca uczelni z agencjami kosmicznymi na przykładzie Politechniki Warszawskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA Raport