Zespół

KMKatarzyna Modrzejewska – kierownik Działu

Socjolog, doktorantka nauk o zarządzaniu, kierownik zespołu badawczego Działu Badań i Analiz.

Koordynator PW projektu badawczego „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030” (2010-2012; PO IG 1.1.1), kierownik projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” (2012-2014; PO KL 4.1.1), kierownik projektu badawczego „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (2016-2020; H2020-MSCA-RISE-2016).

Przewodnicząca zespołu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Członek zespołu Rektorskiego ds. modyfikacji Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2012-2016). Członek zespołu Rektorskiego ds. systemu oceny pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Politechnice Warszawskiej (2012-2016).

Specjalistka zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pedagogiki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz ewaluacji projektów UE (Uniwersytet Warszawski). Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą innowacyjności polskich parków technologicznych. Wcześniej: właścicielka firmy badawczej, realizator projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL, POIG, ZPORR).

Kontakt:

katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 78, pok. 1.09


Dariusz Parzych – specjalista ds. badań i analiz

Psycholog, informatyk oraz absolwent studiów podyplomowych z zakresu Data Science – zorientowany na prace badawczo-rozwojowe o charakterze interdyscyplinarnym na styku informatyki, psychologii, socjologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów badawczych dla klientów biznesowych, administracji publicznej oraz NGO. Prowadził badania dotyczące użytkowników substancji psychoaktywnych dla jednostki koordynującej krajową politykę przeciwdziałania narkomanii. Jako trener, prowadził warsztaty w obszarze rozwoju kompetencji osobistych oraz szkolenia i zajęcia dotyczące interdyscyplinarnego obszaru badań na przecięciu informatyki i nauk społecznych.

W Dziale Badań i Analiz odpowiedzialny jest m.in. za wsparcie procesów prowadzących do inicjowania i wdrażania innowacji w świecie współczesnych technologii, projektowanie doświadczeń użytkownika (UX) oraz analizę i wizualizację danych w obszarze Business Intelligence.

Przygotowuje pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej dotyczącą systemów zarządzania relacjami z klientami w ośrodkach innowacji.

Kontakt:

dariusz.parzych@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


dr Aleksandra Wycisk – specjalista ds. badań i analiz

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w społecznych badaniach jakościowych. Jej praca doktorska dotyczyła społecznej recepcji promocji miast z uwzględnieniem procesu budowania wizerunku miasta (grant Narodowego Centrum Nauki). Naukowo zaangażowana w socjologię miasta, badanie procesów rewitalizacji oraz reinterpretacji znaczeń miejskich. Zawodowo interesuje się badaniem społecznej adaptacji procesów innowacyjnych oraz potrzeb rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Publikowała m.in. w: Polish Sociological Review, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontakt:

aleksandra.wycisk@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 59, pok. 1.11


Jarosław Chojecki – specjalista ds. badań i analiz

Z wykształcenia socjolog, badacz społeczny i marketingowy, ewaluator. Projektowaniem i realizacją badań zajmuje się od kilkunastu lat. Zrealizował ponad 100 projektów badawczych.

Specjalizuje się w badaniach związanych z wpływem interwencji o charakterze społecznym na różne wymiary funkcjonowania instytucji oraz ludzkiej aktywności. Prowadził badania w takich obszarach jak: szeroko rozumiana edukacja (w tym szczególnie kompetencje społeczne oraz ich znaczenie na rynku pracy), rynek pracy, funkcjonowanie szkolnictwa wyższego, konsultacje społeczne, ekonomia społeczna, zagadnienia związane z równością płci czy starzeniem się społeczeństwa.

Z zamiłowania metodolog, ceni stosowanie różnorodnych podejść i paradygmatów badawczych, stara się też włączać do badań doświadczenia innych dyscyplin naukowych. Miłośnik filozofii. Trener, absolwent Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).

W Dziale Badań i Analiz odpowiedzialny za przygotowanie i realizację działań naukowo-badawczych w zakresie: zarządzania innowacjami, komercjalizacji, transferu technologii oraz ewaluacji.

Kontakt:

jaroslaw.chojecki@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.12

 


Magda Matysiak – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosunki pracy i zasoby ludzkie). W trakcie studiów współpracowała z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Doświadczenie badawcze zdobyła w EVALU – wiodącej firmie na polskim rynku badań ewaluacyjnych. Uczestniczyła w realizacji kilkunastu badań społecznych, przede wszystkim ewaluacyjnych, prowadzonych na poziomie regionów i całego kraju.

Współautorka raportów z badań dot. aktywności zawodowej, działań informacyjno-promocyjnych, wykluczenia i włączenia społecznego, infrastruktury szkolnictwa wyższego, współpracy B+R i komercjalizacji wiedzy.

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych.

Kontakt:

magda.matysiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 68, pok. 1.13


Adam Müller – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwent Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Analizą danych i prowadzeniem projektów badawczych zajmuje się od kilku lat. Doświadczenie zdobywał zarówno w instytucjach naukowych (badania edukacyjne) jak również w agencjach badań rynkowych, gdzie specjalizował się przede wszystkich w badaniach cenowych, analizie szeregów czasowych i badaniach satysfakcji. Ceni łącznie różnych metod badawczych oraz tworzenie historii z danych.

W Dziale Badań i Analiz jest odpowiedzialny za rozwój i analizę baz danych oraz wsparcie zespołów badawczych w procesie zbierania, analizy i raportowania danych badawczych.

Kontakt:

adam.muller@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


Marek Piotrowski – samodzielny referent ds. badań i analiz

Ekonomista, politolog. Pracownik naukowy z dużym doświadczeniem badawczym
i dydaktycznym, autor szeregu opracowań naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów rynku pracy, w tym szczególnie zjawiska imigracji zarobkowej, procesów demograficznych i polityki społecznej. Certyfikowany realizator projektów
(wg metodyki PRINCE2). Wykonawca dwóch projektów badawczych sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Członek Zespołu Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Wcześniej: pracownik uczelnianego ośrodka transferu technologii oraz parku technologicznego.

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych.

Kontakt:

marek.piotrowski@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 59, pok. 1.11


Paweł Huras – samodzielny referent ds. badań i analiz

Z wykształcenia socjolog, pracował jako badacz społeczny, analityk i ewaluator.

Przygodę z badaniami rozpoczął w Centrum Badania Opinii Społecznej. Współpracownik Stowarzyszenia 61, gdzie współtworzył obywatelski serwis mamprawowiedziec.pl. Pracował jako koordynator projektów w Evalu Sp. z o.o.

W latach 2012 -2017 zrealizował ponad 50 projektów badawczych i ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji badań ilościowych, nie mniej jest zwolennikiem łączenia perspektywy ilościowej i jakościowej jako wzajemnie uzupełniających się podejść. Zajmuje się badaniami związanymi z B+R, szkolnictwem wyższym, rynkiem pracy pasjonuje się również projektami badawczymi związanymi z kulturą i włączeniem społecznym.

W Dziale Badań i Analiz rozwija ofertę badawczą Laboratorium Innowacji i Transferu Technologii, zajmuje się badaniami związanymi innowacjami, przedsiębiorczością akademicką, badaniem losów absolwentów oraz projektami ewaluacyjnymi.

Kontakt:

pawel.huras@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 14 29, pok. 1.10


Magdalena Ruszczak – referent ds. badań i analiz

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji. Zaangażowana w koordynowanie projektów i inicjatyw studenckich.

Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół tematyki rynku pracy, start-upów oraz przedsiębiorczości akademickiej. Badacz w międzynarodowym projekcie Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3).

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych. Wspiera również wizualną część pracy badawczej. Tworzy infografiki z wynikami badań oraz filmy promocyjne. Dzięki zdolnościom artystycznym, wykorzystuje także sketchnoting (rysowanie treści) do prezentacji oraz tworzenia utworów filmowych.

Kontakt:

magdalena.ruszczak@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 68, pok. 1.13


Mateusz Kałamarz – referent ds. analiz i rozwoju baz danych

Absolwent matematyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, student ostatniego roku statystyki matematycznej i analizy danych na Politechnice Warszawskiej. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w kołach naukowych, podczas półrocznego wyjazdu do Grenoble we Francji w ramach programu Erasmus, oraz pracując dla firmy Biostat. Jego zainteresowania naukowe obejmują praktyczne metody łączące ze sobą matematykę i informatykę, takie jak data mining, sieci neuronowe oraz text mining. Interesuje się nowymi narzędziami analitycznymi i możliwościami zastosowania ich we wszystkich dziedzinach życia i biznesu.

Poza kontekstem analitycznym swój czas poświęca na zdobywanie wiedzy z zakresu psychologii i socjologii, szczególnie w zakresie komunikacji, wystąpień publicznych i pracy zespołowej.

W Dziale Badań i Analiz jest odpowiedzialny za rozwój i analizę baz danych oraz wsparcie zespołów projektowych poprzez zbieranie, przetwarzanie i analizę danych.

Kontakt:

mateusz.kalamarz@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20

 


Piotr Kęsik – referent ds. badań i analiz

Certyfikowany moderator Design Thinking. W Dziale Badań i Analiz zaangażowany w projektowanie i prowadzenie warsztatów gier szkoleniowych, doskonalących procesy współpracy
w grupie, zarządzania sobą w czasie, umiejętności kreatywnego myślenia, negocjacji oraz budowania innowacyjnych modeli biznesowych. Ponadto, wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych. Przed obroną pracy dyplomowej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej (specjalność: Zarządzanie Innowacjami). Zaangażowany w koordynowanie projektów i inicjatyw studenckich.

Kontakt:

piotr.kesik@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.10


Tomasz Flis – referent ds. badań i analiz

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek: Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z branżą filmowo-telewizyjną. W wolnym czasie rozwija swoje dodatkowe zainteresowania związane z psychologią i socjologią.

W Dziale Badań i Analiz CZIiTT odpowiada m.in. za obsługę audio-wizualną prowadzonych projektów badawczych oraz przygotowywanie do nich materiałów filmowych i promocyjnych.

Kontakt:

tomasz.flis@pw.edu.plt
tel. 22 234 59 88, pok. 0.13