Zespół

KMKatarzyna Modrzejewska – kierownik Działu

Socjolog, doktorantka nauk o zarządzaniu, kierownik zespołu badawczego Działu Badań i Analiz.

Koordynator PW projektu badawczego „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030” (2010-2012; PO IG 1.1.1), kierownik projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” (2012-2014; PO KL 4.1.1), kierownik projektu badawczego „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (2016-2020; H2020-MSCA-RISE-2016).

Przewodnicząca zespołu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Członek zespołu Rektorskiego ds. modyfikacji Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (2012-2016). Członek zespołu Rektorskiego ds. systemu oceny pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi w Politechnice Warszawskiej (2012-2016).

Specjalistka zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pedagogiki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz ewaluacji projektów UE (Uniwersytet Warszawski). Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą innowacyjności polskich parków technologicznych. Wcześniej: właścicielka firmy badawczej, realizator projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL, POIG, ZPORR).

Kontakt:

katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 78, pok. 1.09


Dariusz Parzych – specjalista ds. badań i analiz

Psycholog, informatyk oraz absolwent studiów podyplomowych z zakresu Data Science – zorientowany na prace badawczo-rozwojowe o charakterze interdyscyplinarnym na styku informatyki, psychologii, socjologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów badawczych dla klientów biznesowych, administracji publicznej oraz NGO. Prowadził badania dotyczące użytkowników substancji psychoaktywnych dla jednostki koordynującej krajową politykę przeciwdziałania narkomanii. Jako trener, prowadził warsztaty w obszarze rozwoju kompetencji osobistych oraz szkolenia i zajęcia dotyczące interdyscyplinarnego obszaru badań na przecięciu informatyki i nauk społecznych.

W Dziale Badań i Analiz odpowiedzialny jest m.in. za wsparcie procesów prowadzących do inicjowania i wdrażania innowacji w świecie współczesnych technologii, projektowanie doświadczeń użytkownika (UX) oraz analizę i wizualizację danych w obszarze Business Intelligence.

Przygotowuje pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej dotyczącą systemów zarządzania relacjami z klientami w ośrodkach innowacji.

Kontakt:

dariusz.parzych@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


dr Aleksandra Wycisk – specjalista ds. badań i analiz

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w społecznych badaniach jakościowych.

Praca doktorska, obroniona z wyróżnieniem, dotyczyła m.in. zależności między procesem budowania wizerunku miasta a (re)interpretacjami historii, kultury i dziedzictwa danego ośrodka (projekt „Miasta znaczeń” realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki). Naukowo zaangażowana w socjologię miasta i badanie procesów reinterpretacji znaczeń miejskich. Autorka kilkunastu publikacji w j. polskim i angielskim (rozdziały w monografiach, artykuły). Laureatka Wyróżnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Wyróżnienia Ministerstwa Rozwoju za pracę magisterską oraz stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zawodowo interesuje się badaniem społecznej adaptacji procesów innowacyjnych oraz analizą potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni w odniesieniu do procesu kształcenia.

W Politechnice Warszawskiej od 2012. Projektuje i wykonuje badania DBA realizowane w ramach Horyzontu 2020, POWER oraz usług badawczych. Członkini Zespołu Rektorskiego ds. wdrożenia w PW zasad Europejskiej Kartu Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Kontakt:

aleksandra.wycisk@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 59, pok. 1.11


dr Marek Piotrowski – specjalista ds. badań i analiz

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie Ekonomia, politolog. Pracownik naukowy z dużym doświadczeniem badawczym i dydaktycznym, autor około dwudziestu artykułów i opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów rynku pracy, w tym szczególnie zjawiska imigracji zarobkowej, procesów demograficznych i polityki społecznej. Certyfikowany realizator projektów (wg metodyki PRINCE2). Wykonawca dwóch projektów badawczych sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Członek Zespołu Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Wcześniej: pracownik uczelnianego ośrodka transferu technologii oraz parku technologicznego.

W Dziale Badań i Analiz zatrudniony od 2017 r. Wspiera realizację projektów w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych. Zaangażowany w prace badawcze projektu „NERW PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca” oraz projektu „Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3)” finansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Uczestnik prac Zespołu Rektorskiego ds. analizy ekonomicznej kształcenia na PW.

Kontakt:

marek.piotrowski@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.13


Magda Matysiak – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosunki pracy i zasoby ludzkie). W trakcie studiów współpracowała z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Doświadczenie badawcze zdobyła w EVALU – wiodącej firmie na polskim rynku badań ewaluacyjnych. Uczestniczyła w realizacji kilkunastu badań społecznych, przede wszystkim ewaluacyjnych, prowadzonych na poziomie regionów i całego kraju.

Współautorka raportów z badań dot. aktywności zawodowej, działań informacyjno-promocyjnych, wykluczenia i włączenia społecznego, infrastruktury szkolnictwa wyższego, współpracy B+R i komercjalizacji wiedzy.

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych.

Kontakt:

magda.matysiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.13


Paweł Huras – samodzielny referent ds. badań i analiz, kierownik projektu GOSPOSTRATEG

Z wykształcenia socjolog, z zawodu badacz społeczny, analityk i ewaluator. Doktorant na Wydziale Zarządzania PW.

Przygodę z badaniami rozpoczął w Centrum Badania Opinii Społecznej. Pracował jako koordynator projektów w Evalu Sp. z o.o. Współpracownik Stowarzyszenia 61, gdzie współtworzył obywatelski serwis mamprawowiedziec.pl. W latach 2012 -2018 zrealizował ponad 50 projektów badawczych i ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji badań jakościowych, nie mniej jest zwolennikiem łączenia perspektywy ilościowej i jakościowej jako wzajemnie uzupełniających się podejść. Zajmuje się badaniami związanymi z B+R, szkolnictwem wyższym, rynkiem pracy pasjonuje się również projektami badawczymi związanymi z kulturą i włączeniem społecznym.

W Dziale Badań i Analiz rozwija ofertę badawczą Laboratorium Innowacji i Transferu Technologii. Jest również kierownikiem projektu finansowanego z programu GOSPOSTRATEG. Zajmuje się również badaniami związanymi innowacjami, przedsiębiorczością akademicką, badaniem losów absolwentów oraz projektami ewaluacyjnymi. Zaangażowany w projekt GETM3 finansowany w ramach Horyzont 2020. Prowadzi również warsztaty Design Thinking i jest zagorzałym zwolennikiem tej metodologii. Interesuje się zarządzaniem wiedzą.

Kontakt:

pawel.huras@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 55 68, pok. 1.10


Marcin Karolak – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierunku „Socjologia”. Napisał pracę dyplomową dotyczącą społecznych implikacji wdrażania technologii energii odnawialnej w Polsce. Uczestniczył w dwumiesięcznym wyjeździe studyjnym w Tajwanie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych aspektów transferu i wdrażania nowoczesnych technologii, w szczególności źródeł energii odnawialnych.

W ramach pracy dla jednej z największych agencji energetycznych w Polsce prowadził i raportował badania społeczne, dotyczące uwarunkowań wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze mieszkalnym, usługowym oraz przemysłowym, był współautorem dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki energetycznej wielu gmin.

W Dziale Badań i Analiz zajmuje się projektem NERW oraz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz ilościowych.

Kontakt:

marcin.karolak@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 55 68, pok. 1.10


Klaudyna Nowińska – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego w Specjalności Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.

Od pięciu lat zawodowo zajmuje się realizacją badań społecznych, w szczególności ewaluacji odnoszących się do zagadnień rozwoju regionalnego oraz zróżnicowania natężenia występowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali regionalnej. Uczestniczyła w realizacji kilkunastu badań współfinansowanych ze środków UE, łączących w sobie metody zarówno jakościowe jak i ilościowe.

Laureatka I edycji ogólnopolskiego konkursu „Dyplomy dla Warszawy” (2016) organizowanego przez Muzeum Warszawy pod patronatem m.st. Warszawy na najlepsze prace rozprawy doktorskie i prace magisterskie z zakresu specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy oraz wyróżniona podczas XI edycji konkursu „Samorządu Terytorialnego” (2014) na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rozwoju regionalnego za pracę magisterską pt. „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”.

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych.

Obecnie zaangażowana w realizację Projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” oraz Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Kontakt:

klaudyna.nowinska@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 55 68, pok. 1.10


Mateusz Kałamarz – referent ds. analiz i rozwoju baz danych

Matematyk, analityk i badacz ilościowy. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w kołach naukowych, podczas półrocznego wyjazdu do Grenoble we Francji w ramach programu Erasmus, oraz pracując dla firmy Biostat. Jego zainteresowania naukowe obejmują praktyczne metody łączące ze sobą matematykę i informatykę, takie jak data mining, sieci neuronowe oraz text mining. Interesuje się nowymi narzędziami analitycznymi i możliwościami zastosowania ich we wszystkich dziedzinach życia i biznesu. Jego specjalnością są wizualizacja danych i automatyzacja. Członek Zespołu Rektorskiego ds. Podniesienie jakości zarządzania.  W Dziale Badań i Analiz jest odpowiedzialny za rozwój i analizę baz danych oraz wsparcie zespołów projektowych poprzez automatyzację procesów.

Moderator Design Thinking i Trener Biznesu. Poza kontekstem analitycznym swój czas poświęca na zdobywanie wiedzy z zakresu psychologii i socjologii, szczególnie w zakresie komunikacji, wystąpień publicznych i pracy zespołowej. Prowadzi warsztaty z metodyki Design Thinking oraz szerzy ideę myślenia projektowego opartego na dowodach.

Kontakt:

mateusz.kalamarz@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


Małgorzata Płaszczyca – referent ds. badań i analiz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach nauki polityczne oraz kulturoznawstwo. Od kilku lat zawodowo związana z badaniami marketingowymi i społecznymi (zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi). Swoją przygodę z badaniami zaczynała jako ankieter telefoniczny, następnie zajmowała się koordynacją pracy zespołu ankieterów, wyszukiwaniem i analizowaniem danych źródłowych, tworzeniem ofert i opracowywaniem metodologii badań, pisaniem i redagowaniem raportów badawczych. Moderator wywiadów indywidualnych i grupowych. Zawodowo interesuje się analizą danych. W Politechnice Warszawskiej od 2018 r.

W Krakowie działała w studenckich kołach naukowych: politologicznym i medioznawczym. Była wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej (biuro w Krakowie) i Studenckiego Radia „ŻAK” Politechniki Łódzkiej, gdzie realizowała dźwiękowo audycje, prowadziła autorskie programy popularnonaukowe, tworzyła materiały reporterskie, prowadziła szkolenia z zakresu dziennikarstwa radiowego i realizacji dźwiękowej audycji. Przez kilka lat, jako pracownik „Żaka” brała udział w obsłudze technicznej Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA. Za swoją działalność na rzecz uczelni została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”.

Kontakt:

malgorzata.plaszczyca@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


Tomasz Flis – referent ds. badań i analiz

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunek: Automatyka i Robotyka. Od kilku lat związany z branżą filmowo-telewizyjną. W wolnym czasie rozwija swoje dodatkowe zainteresowania związane z psychologią i socjologią.

W Dziale Badań i Analiz CZIiTT odpowiada m.in. za obsługę audio-wizualną prowadzonych projektów badawczych oraz przygotowywanie do nich materiałów filmowych i promocyjnych.

Kontakt:

tomasz.flis@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 88, pok. 0.13