Zespół

KMdr Katarzyna Modrzejewska – kierownik Działu Badań i Analiz

Doktor nauk społecznych, socjolog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pedagogiki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz ewaluacji projektów UE (Uniwersytet Warszawski).

Przewodnicząca zespołu współpracy z otoczeniem społeczno gospodarczym w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Spec. zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), certyfikowany moderator Design Thinking oraz Modern Theory od Innovative Problem Solving (the 1st level of MA TRIZ certification).

Na Politechnice Warszawskiej pracuje od kwietnia 2010 r., gdzie do tej pory koordynowała realizacje ponad 100 projektów badawczych, w tym:

  • projektu badawczego „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza – Akademickie Mazowsze 2030” (PO IG 1.1.1),
  • projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” (PO KL 4.1.1),
  • projektu badawczego „Global Entrepreneurial Talent Management 3” (H2020-MSCA-RISE).

Wcześniej: właścicielka firmy badawczej, realizator projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL, POIG, ZPORR). Temat pracy doktorskiej: „Kultura innowacyjności polskich parków technologicznych”.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się nie tylko na zagadnieniach związanych z zarządzaniem uczelnią, instytucjami otoczenia biznesu, jakością kształcenia, przedsiębiorczości akademickiej czy transferem technologii, ale również na kulturze innowacyjności, a ostatnio na sektorze kosmicznym.

Kontakt:

katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 78, pok. 1.09

[Profil Linkedin]


Dariusz Parzych – z-ca kierownika Działu Badań i Analiz

Psycholog, informatyk oraz absolwent kierunku Data Science (WEiTI PW) – zorientowany na prace badawczo-rozwojowe o charakterze interdyscyplinarnym na styku interakcji człowieka z technologią.

Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych dla klientów biznesowych, administracji publicznej oraz NGO. Spec. zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany moderator Design Thinking.

Zainteresowania naukowe: projektowanie interakcji człowiek–technologia, obliczeniowe nauki społeczne (Computational Social Science), psychologia poznawcza, ekonomia behawioralna, design research, aspekty etyczne oraz prywatność w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

W Dziale Badań i Analiz odpowiedzialny jest za koordynację projektów badawczych, w tym za obszar pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych ilościowych. Prowadzi m.in. projekty związane z badaniami użyteczności, user experience. Jest członkiem zespołów naukowo-badawczych, w których realizuje badania eksperymentalne z zakresu wpływu technologii na zachowanie człowieka (współpraca z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW). W ramach Laboratorium Badań Percepcyjnych (Wydział Fizyki PW, CZIiTT) realizuje projekt „Vision improvement by dynamic Optics” finansowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego celem jest stworzenie nowatorskiego urządzenia do poprawy jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej.

Prowadzi również projekty badawcze związane z komercjalizacją, transferem technologii oraz przedsiębiorczością akademicką. Autor m.in. publikacji dot. efektywnych narzędzi promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki oraz determinantów przedsiębiorczości na uczelniach technicznych.

Przygotowuje pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej dotyczącą włączania użytkowników do systemów inteligentnego zarządzania obiektami.

Kontakt:

dariusz.parzych@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


dr Marek Piotrowski – specjalista ds. badań i analiz

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie Ekonomia, politolog. Pracownik naukowy z dużym doświadczeniem badawczym i dydaktycznym, autor około dwudziestu artykułów i opracowań opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów rynku pracy, w tym szczególnie zjawiska imigracji zarobkowej, procesów demograficznych i polityki społecznej. Certyfikowany realizator projektów (wg metodyki PRINCE2). Wykonawca dwóch projektów badawczych sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Członek Zespołu Młodych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Wcześniej: pracownik uczelnianego ośrodka transferu technologii oraz parku technologicznego.

W Dziale Badań i Analiz zatrudniony od 2017 r. Wspiera realizację projektów w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych. Zaangażowany w prace badawcze projektu „NERW PW. Nauka–Edukacja–Rozwój–Współpraca” oraz projektu „Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3)” finansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020. Uczestnik prac Zespołu Rektorskiego ds. analizy ekonomicznej kształcenia na PW.

Kontakt:

marek.piotrowski@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.13


dr Aleksandra Wycisk – specjalista ds. badań i analiz

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w społecznych badaniach jakościowych.

Praca doktorska, obroniona z wyróżnieniem, dotyczyła m.in. zależności między procesem budowania wizerunku miasta a (re)interpretacjami historii, kultury i dziedzictwa danego ośrodka (projekt „Miasta znaczeń” realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki). Naukowo zaangażowana w socjologię miasta i badanie procesów reinterpretacji znaczeń miejskich. Autorka kilkunastu publikacji w j. polskim i angielskim (rozdziały w monografiach, artykuły). Laureatka Wyróżnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Wyróżnienia Ministerstwa Rozwoju za pracę magisterską oraz stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zawodowo interesuje się badaniem społecznej adaptacji procesów innowacyjnych oraz analizą potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni w odniesieniu do procesu kształcenia.

W Politechnice Warszawskiej od 2012. Projektuje i wykonuje badania DBA realizowane w ramach Horyzontu 2020, POWER oraz usług badawczych. Członkini Zespołu Rektorskiego ds. wdrożenia w PW zasad Europejskiej Kartu Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Kontakt:

aleksandra.wycisk@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 59, pok. 1.11


Monika Zgutka – specjalista ds. badań i analiz

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunkach matematyka i socjologia.

Analityk, dotychczas zawodowo związany z branżą finansową. Wykształcenie ścisłe i humanistyczne łączy z pasją i rozwija wykonując statystyczną analizę danych m.in. społecznych, psychologicznych.

W Dziale Badań i Analiz CZIiTT wspiera realizację projektów badawczych w zakresie analiz ilościowych.

Kontakt:

monika.zgutka@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


Paweł Huras – samodzielny referent ds. badań i analiz, kierownik projektu GOSPOSTRATEG, koordynator projektów badawczych, zaangażowany w projekt GETM3 finansowany w ramach Horyzont 2020.

Z wykształcenia socjolog, z zawodu analityk i ewaluator. Doktorant na Wydziale Zarządzania PW.

Przygodę z badaniami rozpoczął w Centrum Badania Opinii Społecznej. Pracował jako koordynator projektów w Evalu Sp. z o.o. Współpracownik Stowarzyszenia 61, gdzie współtworzył obywatelski serwis mamprawowiedziec.pl. Zrealizował ponad 60 projektów badawczych i ewaluacyjnych na zlecenie administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji badań jakościowych, nie mniej jest zwolennikiem łączenia perspektywy ilościowej i jakościowej jako wzajemnie uzupełniających się podejść. Jest zagorzałym zwolennikiem metodyki Design Thinking, którą wykorzystuje w swojej pracy.

Zajmuje się badaniami związanymi z B+R, szkolnictwem wyższym, rozwojem regionalnym oraz sektorem kosmicznym. Pasjonuje się również projektami badawczymi związanymi z szeroko rozumianą kulturą.

Kontakt:

pawel.huras@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 55 68, pok. 1.10


Magda Matysiak – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosunki pracy i zasoby ludzkie). Doświadczenie badawcze zdobyła w EVALU – wiodącej firmie na polskim rynku badań ewaluacyjnych, gdzie uczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu badań społecznych, prowadzonych na poziomie regionów i całego kraju dot. aktywności zawodowej, działań informacyjno-promocyjnych, wykluczenia i włączenia społecznego, infrastruktury szkolnictwa wyższego, współpracy B+R i komercjalizacji wiedzy oraz roli nowych technologii w usprawnieniu pracy.

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych oraz opracowywania raportów. Obecnie zaangażowana w realizację komponentów badawczych dot. jakości kształcenia w ramach projektów „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca (Zadania 43 „Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego”) oraz „NERW 2 PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” (Zadanie 19. „Badania społeczne na potrzeby podniesienia jakości kształcenia PW”) Członkini Zespołu Rektorskiego „Mapa drogowa Politechniki Warszawskiej (PW) – w kierunku uczelni badawczej”, koncentrującego się na podniesieniu jakości zarządzania w zakresie realizacji projektów badawczych na PW.

Autorka takich publikacji jak: „Myślenie wizualne – skuteczność i obszary zastosowań”, „Ekspertyza dla NCBR dot. kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki” czy „Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystywania narzędzi informatycznych w usługach prawniczych”.

W trakcie doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt:

magda.matysiak@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.13


Marcin Karolak – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierunku „Socjologia”. Napisał pracę dyplomową dotyczącą społecznych implikacji wdrażania technologii energii odnawialnej w Polsce. Uczestniczył w dwumiesięcznym wyjeździe studyjnym w Tajwanie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych aspektów transferu i wdrażania nowoczesnych technologii, w szczególności źródeł energii odnawialnych.

W ramach pracy dla jednej z największych agencji energetycznych w Polsce prowadził i raportował badania społeczne, dotyczące uwarunkowań wykorzystania źródeł odnawialnych w sektorze mieszkalnym, usługowym oraz przemysłowym, był współautorem dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki energetycznej wielu gmin.

W Dziale Badań i Analiz zajmuje się projektem NERW oraz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz ilościowych.

Kontakt:

marcin.karolak@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 55 68, pok. 1.10


Klaudyna Nowińska – młodszy badacz

Absolwentka Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego w Specjalności Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego.

Od pięciu lat zawodowo zajmuje się realizacją badań społecznych, w szczególności ewaluacji odnoszących się do zagadnień rozwoju regionalnego oraz zróżnicowania natężenia występowania zjawisk społeczno-ekonomicznych w skali regionalnej. Uczestniczyła w realizacji kilkunastu badań współfinansowanych ze środków UE, łączących w sobie metody zarówno jakościowe jak i ilościowe.

Laureatka I edycji ogólnopolskiego konkursu „Dyplomy dla Warszawy” (2016) organizowanego przez Muzeum Warszawy pod patronatem m.st. Warszawy na najlepsze prace rozprawy doktorskie i prace magisterskie z zakresu specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy oraz wyróżniona podczas XI edycji konkursu „Samorządu Terytorialnego” (2014) na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rozwoju regionalnego za pracę magisterską pt. „Warszawa z Mazowszem, Mazowsze bez Warszawy – w poszukiwaniu sensu regionalnych podziałów administracyjnych”.

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację projektów badawczych w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych.

Obecnie zaangażowana w realizację Projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu GOSPOSTRATEG „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” oraz Projekt „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Kontakt:

klaudyna.nowinska@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 55 68, pok. 1.10


Małgorzata Płaszczyca – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach nauki polityczne oraz kulturoznawstwo. Od kilku lat zawodowo związana z badaniami marketingowymi i społecznymi (zarówno ilościowymi, jak i jakościowymi).

Swoją przygodę z badaniami zaczynała jako ankieter telefoniczny, następnie zajmowała się koordynacją pracy zespołu ankieterów, wyszukiwaniem i analizowaniem danych źródłowych, tworzeniem ofert i opracowywaniem metodologii badań, pisaniem i redagowaniem raportów badawczych. Moderator wywiadów indywidualnych i grupowych. Zawodowo interesuje się analizą danych.

W Krakowie działała w studenckich kołach naukowych: politologicznym i medioznawczym. Była wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej (biuro w Krakowie) i Studenckiego Radia „ŻAK” Politechniki Łódzkiej, gdzie realizowała dźwiękowo audycje, prowadziła autorskie programy popularnonaukowe, tworzyła materiały reporterskie, prowadziła szkolenia z zakresu dziennikarstwa radiowego i realizacji dźwiękowej audycji. Przez kilka lat, jako pracownik „Żaka” brała udział w obsłudze technicznej Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA. Za swoją działalność na rzecz uczelni została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej”.

W Politechnice Warszawskiej od 2018 r. Członkini Zespołu Rektorskiego ds. analizy wybranych aspektów procesu kształcenia w PW (Zadanie 43. Analiza i wdrożenie zmian procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”) oraz Zespołu Rektorskiego ds. Zadania 1.6 Rozwój zawodowy pracowników w projekcie „Mapa Drogowa Politechniki Warszawskiej (PW) – w kierunku Uczelni Badawczej”.

Kontakt:

malgorzata.plaszczyca@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.20


Ewa Bichta – młodszy badacz

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W czasie studiów brała udział w projektach badawczych jako badacz terenowy i jakościowy, zarówno w zespołach polskich (Uniwersytet Warszawski), jak i międzynarodowych (Universität Mannheim, Universitatea Babeș-Bolyai). Jest w trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UW, gdzie zyskiwała doświadczenie dydaktyczne prowadząc zajęcia dla studentów I roku. Swoje doświadczenia badawcze zdobywała w Centrum Wyzwań Społecznych UW, w diagnozie dla Narodowego Centrum Kultury i w firmie badawczej Danae. W pracach dyplomowych skupiała się na obszarze socjologii wsi, badając przemiany obrzędowości oraz ich wpływ na relacje sąsiedzkie i na trwanie lokalnych społeczności, m.in. w kontekście działania lokalnych instytucji i III sektora.

W Dziale Badań i Analiz wspiera realizację badań jakościowych, zajmując się także tworzeniem i korektą raportów badawczych oraz innych publikacji.

Kontakt:

ewa.bichta@pw.edu.pl 
tel. 22 234 14 29, pok. 1.13