Zespół

KMKatarzyna Modrzejewska – kierownik Działu

Socjolog, doktorantka nauk o zarządzaniu, kierownik zespołu badawczego Działu Badań i Analiz.  Przewodnicząca zespołu współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w Uczelnianej Radzie ds. Jakości Kształcenia Politechniki Warszawskiej. Specjalistka zarządzania projektami według metodologii PRINCE2, certyfikowany audytor wewnętrzny (Systemu Zarządzania Usługami oraz Systemu Zarządzania Jakością), członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), pedagogiki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) oraz ewaluacji projektów UE (Uniwersytet Warszawski). Przygotowuje pracę doktorską dotyczącą innowacyjności polskich parków technologicznych. Wcześniej: właścicielka firmy badawczej, realizator projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (POKL, POIG, ZPORR).

Kontakt:

katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 59 78, pok. 1.09


Dariusz Parzych – specjalista ds. badań i analiz

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Opolskim, informatyki w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz studiów podyplomowych z zakresu analityki biznesowej na Politechnice Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu i realizacji projektów badawczych dla klientów biznesowych, administracji publicznej oraz NGO. Jako trener, prowadził również warsztaty w obszarze rozwoju kompetencji osobistych oraz szkolenia i zajęcia dotyczące interdyscyplinarnego obszaru badań na przecięciu informatyki i nauk społecznych. Aktualnie zorientowany na prace badawczo-rozwojowe o charakterze interdyscyplinarnym na styku informatyki, psychologii, socjologii. Interesuje się tematyką wsparcia procesów prowadzących do inicjowania i wdrażania innowacji w świecie współczesnych technologii, projektowaniem doświadczeń użytkownika (UX) oraz analizą i wizualizacją danych w obszarze Business Intelligence.

Kontakt:

dariusz.parzych@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.21


dr Aleksandra Wycisk – specjalista ds. badań i analiz

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, absolwentka socjologii i kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Specjalizuje się w społecznych badaniach jakościowych. Jej praca doktorska dotyczyła społecznej recepcji promocji miast z uwzględnieniem procesu budowania wizerunku miasta (grant Narodowego Centrum Nauki). Naukowo zaangażowana w socjologię miasta, badanie procesów rewitalizacji oraz reinterpretacji znaczeń miejskich. Zawodowo interesuje się badaniem społecznej adaptacji procesów innowacyjnych oraz potrzeb rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Publikowała m.in. w: Polish Sociological Review, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kontakt:

aleksandra.wycisk@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 59, pok. 1.11


Dominika Boguszewska – samodzielny referent ds. badań i analiz

Absolwentka socjologii i polityki społecznej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski). Certyfikowana moderatorka Design Thinking. Uczestniczka Erasmus Intensive Programme w Austrii „The transition from school to work in present Europe: Challenges and solution”, gdzie zajmowała się analizą sytuacji młodych osób na europejskich rynkach pracy oraz diagnozą działań organizacji wspierających młodzież. W czasie studiów w ramach praktyk współpracowała z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Obecnie koordynatorka międzynarodowego projektu Work camp: Art Of Living organizowanego w ramach Service Civil International. W Dziale Badań i Analiz jest odpowiedzialna za organizację procesów związanych z innowacjami społecznymi, grami kreatywnymi oraz Design Thinking, a także współuczestniczy w realizacji badań społecznych i ekonomicznych.

Kontakt:

dominika.boguszewska@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.12


Mateusz Kałamarz – referent ds. analiz i rozwoju baz danych

Absolwent matematyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, student ostatniego roku statystyki matematycznej i analizy danych na Politechnice Warszawskiej. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał w kołach naukowych, podczas półrocznego wyjazdu do Grenoble we Francji w ramach programu Erasmus, oraz pracując dla firmy Biostat. Jego zainteresowania naukowe obejmują praktyczne metody łączące ze sobą matematykę i informatykę, takie jak data mining, sieci neuronowe oraz text mining. Interesuje się nowymi narzędziami analitycznymi i możliwościami zastosowania ich we wszystkich dziedzinach życia i biznesu. Poza kontekstem analitycznym swój czas poświęca na zdobywanie wiedzy z zakresu psychologii i socjologii, szczególnie w zakresie komunikacji, wystąpień publicznych i pracy zespołowej. W Dziale Badań i Analiz jest odpowiedzialny za rozwój i analizę baz danych oraz wsparcie zespołów projektowych poprzez zbieranie, przetwarzanie i analizę danych.

Kontakt:

mateusz.kalamarz@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.21


Karolina Kurawicz – referent ds. międzynarodowych projektów badawczych

Absolwentka filologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tłumaczenia specjalistycznego (język angielski i niemiecki). Pracowała 5 lat w sektorze finansowym w Irlandii i Australii. Tłumacz konsekutywny i pisemny. W Dziale Badań i Analiz koordynuje jeden z projektów realizowany w ramach programu HORIZON 2020 – Global Entrepreneurial Talent Management 3 (GETM3).

Kontakt:

karolina.kurawicz@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 29, pok. 1.13


Daniel Młodzianowski – starszy referent ds. badań i analiz

Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, doktorant Politechniki Warszawskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu. Temat dysertacji naukowej dotyczy zarządzania zmianą w klastrach przemysłowych. Prowadzi zajęcia z obszaru technologii informacyjnych oraz analizy danych na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie zdobywał jako trener z programów zarządzania treścią w eo Networks oraz specjalista w dziale compliance w Liquidex Ltd. Autor publikacji z zakresu finansów, innowacyjnych form finansowania przedsiębiorstw, rynku pracy oraz ekonomii informatycznej. Aplikant na biegłego rewidenta (KIBR Warszawa). Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Interesuje się rynkiem finansowym, HFT, transferem technologii oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Kontakt:

daniel.mlodzianowski@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 68, pok. 1.20


Magdalena Ruszczak – referent ds. badań i analiz

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji. Zaangażowana w koordynowanie projektów i inicjatyw studenckich. Zainteresowania badawcze, realizowane w Dziale Badań i Analiz, skoncentrowane są wokół tematyki przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjnych start-upów, nowoczesnych metod zarządzania firmą, hurtowni danych oraz Business Intelligence. Pracuje także przy tworzeniu programów telewizyjnych.

Kontakt:

magdalena.ruszczak@pw.edu.pl
tel. 22 234 55 68, pok. 1.20


Jarosław Chojecki – specjalista ds. badań i analiz

Z wykształcenia socjolog, z zawodu ewaluator, badacz społeczny i marketingowy. Projektowaniem i realizacją badań zajmuje się od kilkunastu lat. Specjalizuje się w badaniach związanych z wpływem interwencji o charakterze społecznym na różne wymiary aktywności ludzkiej oraz funkcjonowania instytucji. Obszary, którymi najczęściej się zajmuje to: szeroko rozumiana edukacja (w tym szczególnie kompetencje społeczne oraz ich znaczenie na rynku pracy), rynek pracy, funkcjonowanie szkolnictwa wyższego, współpraca nauki i biznesu, konsultacje społeczne, ekonomia społeczna, zagadnienia związane z równością płci, starzeniem się społeczeństwa.

Z zamiłowania metodolog, ceni stosowanie różnorodnych podejść i paradygmatów badawczych, stara się też włączać do badań doświadczenia innych dyscyplin naukowych. Trener, absolwent Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).

Kontakt:

jaroslaw.chojecki@pw.edu.pl
tel. 22 234 15 63, pok. 1.21


Piotr Kęsik – referent ds. badań i analiz

Student III roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pierwsze doświadczenie zdobywał w firmie Boston Scientific. Wiceprezes Międzynarodowego Koła Naukowego Sustainable Business, w którym jako koordynator ds. prelegentów współorganizował TEDxWUT. Jego zainteresowania badawcze związane są z odkrywaniem indywidualnego potencjału jednostki, pracy zespołowej i odpowiedzialnego przywództwa. W Dziale Badań i Analiz zaangażowany w projekt odkrywania osobowości poprzez gry kreatywne. Wspiera realizację projektów badawczych z zakresu badań jakościowych i ilościowych.

Kontakt:

piotr.kesik@pw.edu.pl
tel. 22 234 14 59, pok. 1.11