Aktualne badania

Studiowanie na PW

Cel: Celem ankiety jest sprawdzenie, jak nasi studenci odbierają studia na PW, a także poznanie ich motywacji i oczekiwań związanych z nauką w naszej uczelni. Na podstawie uzyskanych wyników będzie możliwe wprowadzenie zmian i udoskonaleń odpowiadających na potrzeby uczestników badania.

Grupa docelowa: studenci PW.

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/829453?newtest=Y&lang=pl

Diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie współpracy z Politechniką Warszawską

Cel: identyfikacja potrzeb interesariuszy zewnętrznych w zakresie współpracy z uczelnią

Grupa docelowa: interesariusze zewnętrzni Uczelni, w tym pracodawcy; ankietyzacja ma formę otwartą:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/835473?lang=pl

Success stories

 

Cel: identyfikacja sposobów narracji o sukcesie absolwentów w PW wraz z diagnozą czynników przyczyniających się do osiągania wielowymiarowo definiowanego sukcesu (zawodowego, naukowego, społecznego).  

Grupa docelowa: Absolwenci Politechniki Warszawskiej definiowani jako osoby, które ukończyły pełen cykl kształcenia na pierwszym lub drugim stopniu lub na studiach doktoranckich.

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG

 

Cel: Celem projektu jest dostarczenie wiedzy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego potrzebnej do przygotowania dalszej polityki rozwoju regionu w kontekście podziału województwa na dwie jednostki statystyczne (warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny) o zdecydowanie odmiennym potencjale społeczno-gospodarczym.

Jesteśmy w trakcie realizacji Zadania 1 w ramach projektu finansowanego z programu krajowego GOSPOSTARTEG. Przeprowadzony został przegląd systematyczny dostępnych źródeł wiedzy o procesach rozwojowych na Mazowszu oraz potencjale endo- i egzogennym poszczególnych obszarów województwa.

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo), przedsiębiorcy, IOB.

Więcej informacji: https://www.cziitt.pw.edu.pl/badawcze/