Aktualne badania

Monitoring trendów edukacyjnych – Jak kształcić na potrzeby gospodarki opartej na innowacjach?

Cel: Identyfikacja kierunków rozwoju kształcenia na Politechnice Warszawskiej w kontekście potrzeb gospodarki opartej na innowacjach.

Grupa docelowa: Jednostki/komórki uczelni odpowiedzialne za innowacyjne formy kształcenia. W ramach badania zostanie przeprowadzona analiza desk research skoncentrowana przede wszystkim na programach kształcenia Politechniki Warszawskiej i innych uczelni o zbliżonym profilu działalności. Wyniki analizy zostaną uzupełnione o dane pochodzące z wywiadów pogłębionych z pracownikami uczelni odpowiedzialnymi za innowacyjne formy kształcenia.

Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych – czego pracodawcy oczekują od Politechniki Warszawskiej?

Cel: Diagnoza potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych w zakresie współpracy z Politechniką Warszawską.

Grupa docelowa: Podmioty gospodarcze prowadzące działalność innowacyjną, które są potencjalnym partnerem Politechniki Warszawskiej.

Bilans kompetencji

Cel: określenie stanu kompetencji lub kwalifikacji uczestników przed otrzymaniem i po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projektach „NERW PW”, „NERW 2 PW”, „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych” oraz określenie różnicy pomiędzy stanem wejściowym i wyjściowym kompetencji lub kwalifikacji posiadanych przez uczestników danego projektu.

Grupa docelowa: uczestnicy projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych”.

Kontakt: Dariusz Parzych, dariusz.parzych@pw.edu.pl.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie współpracy z Politechniką Warszawską

Cel: identyfikacja potrzeb interesariuszy zewnętrznych w zakresie współpracy z uczelnią

Grupa docelowa: interesariusze zewnętrzni Uczelni, w tym pracodawcy; ankietyzacja ma formę otwartą:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/835473?lang=pl

Success stories

 

Cel: identyfikacja sposobów narracji o sukcesie absolwentów w PW wraz z diagnozą czynników przyczyniających się do osiągania wielowymiarowo definiowanego sukcesu (zawodowego, naukowego, społecznego).  

Grupa docelowa: Absolwenci Politechniki Warszawskiej definiowani jako osoby, które ukończyły pełen cykl kształcenia na pierwszym lub drugim stopniu lub na studiach doktoranckich.

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG

 

Cel: Celem projektu jest dostarczenie wiedzy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego potrzebnej do przygotowania dalszej polityki rozwoju regionu w kontekście podziału województwa na dwie jednostki statystyczne (warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny) o zdecydowanie odmiennym potencjale społeczno-gospodarczym.

Jesteśmy w trakcie realizacji Zadania 1 w ramach projektu finansowanego z programu krajowego GOSPOSTARTEG. Przeprowadzony został przegląd systematyczny dostępnych źródeł wiedzy o procesach rozwojowych na Mazowszu oraz potencjale endo- i egzogennym poszczególnych obszarów województwa.

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo), przedsiębiorcy, IOB.

Więcej informacji: https://www.cziitt.pw.edu.pl/badawcze/