Aktualne badania

Monitoring trendów edukacyjnych – Jak kształcić na potrzeby gospodarki opartej na innowacjach?

Cel: Identyfikacja kierunków rozwoju kształcenia na Politechnice Warszawskiej w kontekście potrzeb gospodarki opartej na innowacjach.

Grupa docelowa: Jednostki/komórki uczelni odpowiedzialne za innowacyjne formy kształcenia. W ramach badania zostanie przeprowadzona analiza desk research skoncentrowana przede wszystkim na programach kształcenia Politechniki Warszawskiej i innych uczelni o zbliżonym profilu działalności. Wyniki analizy zostaną uzupełnione o dane pochodzące z wywiadów pogłębionych z pracownikami uczelni odpowiedzialnymi za innowacyjne formy kształcenia.

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW

2020

Cel: Biuro Karier Politechniki Warszawskiej oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT PW zapraszają już po raz 9 do udziału
w ogólnouczelnianym badaniu „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW”.

Chcemy poznać opinię na temat studiów oraz dowiedzieć się więcej o sytuacji zawodowej naszych absolwentów.

W tegorocznej edycji wprowadzono istotne zmiany w metodologii badania tak, aby zajęło mniej czasu respondentom i w lepszy sposób odpowiadało na potrzeby informacyjne naszej Uczelni.

Pozyskane dane pomogą nam w stałym polepszaniu jakości kształcenia na Politechnice Warszawskiej.

Grupa docelowa: Absolwenci PW

Więcej informacji: dariusz.parzych@pw.edu.pl.

Wszystkich absolwentów zapraszamy do udziału w badaniu pod adresem: https://www.bk.pw.edu.pl/pakiet-dla-absolwentow

Identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych – czego pracodawcy oczekują od Politechniki Warszawskiej?

Cel: Diagnoza potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych w zakresie współpracy z Politechniką Warszawską.

Grupa docelowa: Podmioty gospodarcze prowadzące działalność innowacyjną, które są potencjalnym partnerem Politechniki Warszawskiej.

Bilans kompetencji

Cel: określenie stanu kompetencji lub kwalifikacji uczestników przed otrzymaniem i po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projektach „NERW PW”, „NERW 2 PW”, „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych” oraz określenie różnicy pomiędzy stanem wejściowym i wyjściowym kompetencji lub kwalifikacji posiadanych przez uczestników danego projektu.

Grupa docelowa: uczestnicy projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”, „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych”.

Kontakt: Dariusz Parzych, dariusz.parzych@pw.edu.pl.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie współpracy z Politechniką Warszawską

Cel: identyfikacja potrzeb interesariuszy zewnętrznych w zakresie współpracy z uczelnią

Grupa docelowa: interesariusze zewnętrzni Uczelni, w tym pracodawcy; ankietyzacja ma formę otwartą:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/835473?lang=pl

SUCCESS STORIES. Absolwenci Politechniki Warszawskiej

 

Cel: Celem badania jest diagnoza czynników warunkujących sukces absolwentów Politechniki Warszawskiej. Dodatkowym celem badania jest promocja Politechniki Warszawskiej poprzez stworzenie wkładu do witryny internetowej, zawierającego historie sukcesu absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Grupa docelowa: Absolwenci Politechniki Warszawskiej, tj. osoby, które ukończyły pełen cykl kształcenia na pierwszym, drugim lub trzecim stopniu studiów oferowanych przez jednostki Politechniki Warszawskiej. Przez pełen cykl kształcenia rozumie się otrzymanie dyplomu potwierdzającego otrzymanie tytułu zawodowego inżyniera, magistra lub stopnia doktora.

Formularz zgłoszeniowy: bit.ly/BadanieAbsolwentowPW

Badanie realizowane jest w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. 

Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG

 

Cel: Celem projektu jest dostarczenie wiedzy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego potrzebnej do przygotowania dalszej polityki rozwoju regionu w kontekście podziału województwa na dwie jednostki statystyczne (warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny) o zdecydowanie odmiennym potencjale społeczno-gospodarczym.

Jesteśmy w trakcie realizacji Zadania 2, 3 i 4 w ramach projektu finansowanego z programu krajowego GOSPOSTARTEG. Przeprowadzone zostały indywidualne wywiady pogłębione na próbie 90 respondentów z całego Mazowsza. Przygotowywane jest badanie ankietowe techniką CATI z przedsiębiorcami. Równolegle opracowywany jest raport końcowy z badania.

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwo), przedsiębiorcy, IOB.

Więcej informacji: https://www.cziitt.pw.edu.pl/badawcze/

Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie mazowieckich samorządów – badanie w ramach projektu GOSPOSTRATEG

Cel: celem badania jest diagnoza wpływu COVID-19 na sytuację gmin i miast na prawach powiatu, szczególnie w kontekście możliwości finansowania nowych inwestycji, wsparcia przedsiębiorczości oraz konsekwencji gospodarczych dla gminy lub miasta. Badany jest również wpływ epidemii na cyfryzację urzędów oraz potrzeby względem pracy zdalnej.
Badanie realizowane jest w ramach projektu Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego (gminy i miasta na prawach powiatu)

Więcej informacji: pawel.huras@pw.edu.pl

Potencjał gospodarczy poszczególnych podregionów województwa mazowieckiego – badanie w ramach projektu GOSPOSTRATEG

Cel: celem badania jest określenie potencjału gospodarczego poszczególnych podregionów województwa mazowieckiego. Badanie oparte jest na analizie danych GUS oraz badaniach jakościowych.
Badanie realizowane jest w ramach projektu Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego (gminy i miasta na prawach powiatu)

Więcej informacji: pawel.huras@pw.edu.pl

Mapowanie mazowieckich Ośrodków Innowacji – badanie w ramach projektu GOSPOSTRATEG

Cel: celem badania jest identyfikacja aktywnych Ośrodków Innowacji na terenie województwa mazowieckiego oraz ocena ich działań. Badania pozwoli na sformułowanie rekomendacji wobec budowania Regionalnego Systemu Innowacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Badanie realizowane jest w ramach projektu Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego (gminy i miasta na prawach powiatu)

Więcej informacji: pawel.huras@pw.edu.pl

Kapitał ludzki, proces suburbanizacji, cyfryzacja, smart city itp. – badanie w ramach projektu GOSPOSTRATEG

Cel: równolegle do prowadzonych badań opracowywane są wskaźniki rezultatu projektu będące publikacjami naukowymi. Tematy podejmowane przez badaczy DBA CZIiTT dotyczą kapitału ludzkiego na Mazowszu, procesu suburbanizacji, cyfryzacji urzędów czy aspektów koncepcji Smart City.
Publikacje realizowane są w ramach projektu Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Grupa docelowa: jednostki samorządu terytorialnego (gminy i miasta na prawach powiatu)

Więcej informacji: pawel.huras@pw.edu.pl