Site Loader
KONTAKT
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

Na początku listopada odbyła się XI konferencja PACTT. Konferencja jest miejscem dialogu pomiędzy administracją rządową oraz środowiskiem pracowników uczelnianych Centrów Transferu Technologii, a także wydarzeniem wymiany doświadczeń, wiedzy oraz dobrych praktyk. W gronie organizatorów konferencji znalazł się Krzysztof Maternicki z Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT PW.

Aktywny udział CZIiTT w konferencji był okazją do zaprezentowania analizy nt. promocji i komunikacji wyników badań naukowych w jednostkach odpowiedzialnych za transfer technologii. Katarzyna Modrzejewska i Dariusz Parzych z Działu Badań i Annaliz CZIiTT wskazali, że pomimo szerokiej dostępności kanałów medialnych w tym mediów społecznościowych, prowadzone działania komunikacyjne nie zawsze dają zaplanowany efekt. Autorzy podkreślili, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak strategii komunikacji, niedostatek kadr oraz kompetencji większości uczelnianych jednostek CTT.

Z dyskusji na ten temat, w której udział wzięli: Andrzej Szmalc (AGH), Marek Massalski (UW), Maciej Paszewski (SGGW) i Paweł Zych (IBS PW) wynikało, że konieczne jest przygotowanie przewodnika budowania strategii komunikacji wyników prac badawczych dla CTTów.

W ramach konferencji odbyło się również spotkanie dotyczące modelu funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), które poprowadzili Łukasz Sztern i Jarosław Chojecki z Inkubatora Innowacyjności PW. Stało się ono wprowadzeniem do szerszej debaty związanej z potrzebą aktywnej roli AIP w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiej.

Następna konferencja PACTT planowana jest w maju 2022 roku.

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii PASTT, inicjatywy z 2015 roku, jest zrzeszeniem przedstawicieli 75 jednostek akademickich, naukowych i badawczo-rozwojowych związanych z transferem technologii. Celem PACTT jest integracja środowiska, wymiana wiedzy i doświadczeń, rozwój kompetencji oraz współpracy jak również wspólna reprezentacja przed organami administracji publicznej. www.pactt.pl

Post Author: Mac Ivan