Wspieramy wybitnie uzdolnionych studentów – laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W ramach projektu studenci – laureaci olimpiad wyłonieni w drodze konkursu otrzymują:

  • wsparcie stypendialne przez okres maks. 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł miesięcznie,
  • jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto,
  • indywidualne wsparcie tutora przez okres maks. 27 miesięcy.

Okres realizacji:
10.2019-31.07.2022

Kwota dofinansowania:
2 022 580,35 zł


Szczegółowych informacji udziela
Dział Wsparcia Edukacji

Agnieszka Płocharska
Samodzielny Referent ds. Projektów
tel. +48 22 234 1423
agnieszka.plocharska@pw.edu.pl


Projekt Szkoła Orłów na PW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.