Potrzeby badawcze i analityczne władz i pracowników, a także poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej realizowane są przez doświadczony i interdyscyplinarny Dział Badań i Analiz CZIiTT.

Innowacje są warunkiem koniecznym rozwoju współczesnych organizacji.

Pomagamy tworzyć innowacje lub ulepszać już istniejące usługi i produkty, nie tylko po to, aby były one bardziej użyteczne lecz również, aby były bardziej pożądane przez klientów, bardziej wydajne i efektywne dla organizacji.


Z raportami i publikacjami przygotowanymi m.in. na potrzeby Politechniki Warszawskiej oraz na zlecenie zlecenie zewnętrznych podmiotów można zapoznać się w zakładce Raporty i publikacje.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Badań i Analiz
dba.cziitt@pw.edu.pl

dr Katarzyna Modrzejewska
Kierownik Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 5978
katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Dariusz Parzych
Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 1563
dariusz.parzych@pw.edu.pl

Raporty i publikacje


Kluczowe badania i analizy zlecone na zamówienie władz Politechniki Warszawskiej.

 • Badania na potrzeby Logo HR Excellence in Research w ramach Human Resource Strategy for Research
  • Mapa drogowa Politechniki Warszawskiej – w kierunku uczelni badawczej
  • Realizacja projektów badawczych na Politechnice Warszawskiej – diagnoza procesu
  • Rozwój zawodowy pracowników
  • Ewidencja celów, zadań i modelu działania uczelni
  • Analiza wykorzystania w procesie kształcenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych i propozycje rozwiązań oparte o najlepsze praktyki w tym zakresie”
  • Doskonalenie dwustopniowego procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej
 • Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza
 • Akademicka przedsiębiorczość (OECD HEInnovate)
 • Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej
 • Sondaż studencki #PowiedzPW
 • Analiza strony internetowej PW
 • Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej Politechniki Warszawskiej
 • Efektywne narzędzia promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki
 • Bilans kompetencji w ramach projektu „„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”
 • Bilans kompetencji w ramach projektu „NERW2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”
 • Bilans kompetencji w ramach projektu „Kompetentny wykładowca – wysoki poziom nauczania”
 • Bilans kompetencji w ramach projektu „Preinkubacja – szybki start dla przedsiębiorczych”

Realizacja badań społecznych prowadzonych na potrzeby jakości kształcenia (m.in. na potrzeby akredytacji PKA, KAUT).

 • Analiza ankiet samooceny jednostek w ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia PW
 • Analiza SWOT dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
 • Badania na potrzeby opracowania programów studiów Wydziału Architektury PW:
 • Badania społeczne dla Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych na potrzeby akredytacji PKA i KAUT
 • Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych studiujących w PW
 • Badanie satysfakcji studentów zagranicznych studiujących w PW
 • Akademicka przedsiębiorczość w Politechnice Warszawskiej (cyklicznie od 2014)
 • Diagnoza form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości PW oraz analiza światowych trendów kształcenia w zakresie kreatywności, przedsiębiorczości i innowacyjności – raporty analizujące:
  • uczelnie zagraniczne i polskie politechniki
  • polskie centra transferu technologii i parki technologiczne
  • polskie uniwersytety oraz uczelnie ekonomiczne publiczne i prywatne oraz ich biura karier
 • Doskonalenie dwustopniowego procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej
 • MKZA (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 • Diagnoza czynników wspierających osiąganie sukcesu zawodowego – success Stories absolwentów PW
 • Rynek pracy na Mazowszu w kontekście kształcenia na uczelni technicznej
 • Diagnoza potrzeb pracodawców i instytucji współpracujących z PW
 • Badania na potrzeby opracowania programów studiów Wydziału Architektury PW – wpływ architektury na zrównoważony rozwój oraz badania z zakresu potrzeb i możliwości ekologicznego
 • projektowania (w Polsce i na świecie – szanse i zagrożenia)

Uzupełnienie  kompetencji badawczych (w zakresie realizacji badań społecznych) zespołów i naukowców PW, w zakresie realizacji badań społecznych.

 • FabSpace 2.0 dot. rozwiązywania problemów społecznych z użyciem danych geoprzestrzennych i satelitarnych (Wydział Geodezji i Kartografii)
 • „Przyszłość przedmieść wielkich miast. Przedmieście typu „smart” – analiza dla aglomeracji warszawskiej” (Wydział Architektury)
 • „VIDO – Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej” (Wydział Fizyki)
 • „Uwarunkowania i kierunki rozwoju projektowania architektury budynków nawodnych w Polsce po 2000 r.” (Wydział Architektury)
 • Intra-company crowdsensing” – badania dot. opracowania modelu zarządzania mającego na celu osiąganie celów organizacji poprzez rozproszone wykonywanie zadań (WEITI i Wydział
 • Zarządzania)
 • Metody sztucznej inteligencji w prognozowania parametrów sygnały satelitarnego wykorzystywanego w transporcie lotniczym (Wydział Transportu)
 • Modelowanie obszarów rozwoju transformacji cyfrowej (CEZAMAT)
 • Rozwój kompetencji przyszłych kadr sektora kosmicznego – poprzez udział w konkursie European Rover Challenge
 • Współpraca uczelni z agencjami kosmicznymi na przykładzie Politechniki Warszawskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki opartej na wiedzy –  inicjowanie i realizacja projektów naukowo-badawczych o charakterze interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów tematycznych takich jak wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, transfer technologii i innowacji.

 • „GETM3 – Global Entrepreneurial Talent Management 3” (MSCA RISE H2020)
 • „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS 2 i NUTS 3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”(GOSPOSTRATEG),
 • „Społeczna odpowiedzialność nauki –popularyzacja nauki i osiągnięć Uczelni Technicznych poprzez promocję wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki przez spółki celowe z
 • wykorzystaniem najbardziej efektywnych kanałów marketingowych” (MNiSW, SON)
 • „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” (MNiSW, SON)

Warsztaty kreatywne w obszarze prototypowania i testowania opracowanych modeli procesów, usług, produktów z wykorzystaniem nowoczesnych metod np. Design Thinking. Umożliwiają one nie tylko zdefiniowanie najważniejszych problemów związanych z wdrożeniem opracowanych rozwiązań ale również pogłębioną analizę potrzeb użytkowników rozwiązania.

 • Design Thinking – jak wykorzystać DT w projektach biznesowych? (16 godz. kurs prowadzony dla studentów Politechniki Warszawskiej dwie edycje).
 • Design Thinking w dydaktyce, 32 godz., kurs prowadzony dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej (dwie edycje).
 • Jak dobrze zbudować personę? (warsztaty otwarte, sześć edycji).
 • Czym jest DT i jak wykorzystać je w procesie tworzenia innowacji w firmie? (warsztaty otwarte, cztery edycje).

Reprezentowanie Politechniki Warszawskiej w dyskusjach nad kształtem polityk mających wpływ na szkolnictwo wyższe.

 • Funkcjonowania jednostek naukowych z sektora publicznego z terenu m.st. Warszawy
  i obszaru metropolitalnegoWarszawy, prowadzących działalność B+R (Urząd Ms. Warszawy)
 • Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (NCBR)
 • Ekspertyza dla NCBR dot. kwalifikowania zadań w projektach o charakterze społeczno-ekonomicznym do definicji ustawy o zasadach finansowania nauki (NCBR)
 • Analiza obejmująca polityki oraz instrumenty wsparcia wobec instytucji otoczenia biznesu
  wspierających innowacyjność przedsiębiorstw w wybranych krajach  (Ministerstwo Rozwoju)
 • ICRK – think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki
 • Efektywne narzędzia promocji wyników badań naukowych wdrażanych do gospodarki (PACTT)

Realizacja badań ewaluacyjnych.

 • Ewaluacja mid-term ex-post projektu „Podniesienie Jakości Zarządzania Politechniką Warszawską” (POKL 4.1.1)
 • Ewaluacja mid-term i ex-post projektu „Architecture for Society of Knowledge ASK – Studia III stopnia w j. angielskim na Wydziale Architektury PW” (FSS)
 • Ewaluacja ex-post projektu „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” (POKL 4.1.1)
 • Ewaluacje kursów programowania dla dzieci dla WOWschool
 • Ewaluacja konferencji „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego”
 • Ewaluacja programu akceleracyjnego „Wielki zderzacz pomysłów”
 • Ewaluacja warsztatów „Science2biz” – badanie na zlecenie DeLab UW
 • Ewaluacja konferencji „Forum Rozwoju Mazowsza” – raport z badania jakościowego
 • Badanie ewaluacyjne wydarzenia pn. „Venture Day Warszawa”
 • Ewaluacja „II Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej”
 • Realizacja badania ewaluacyjnego ex post wybranych programów NCBR
 • Ocena jakości i efektów realizacji III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju