Wszystkie konkursy

„Szybka ścieżka” MŚP 1.1.1 PO IR

NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1 Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka ścieżka”  MŚP  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Cel: Głównym celem konkursu „Szybka ścieżka” MŚP jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przez przedsiębiorcę MŚP Tematyka:. B+R (badania przemysłowe i/lub […]

Data publikacji: 12 września 2017

>> read


Program sektorowy INNOSBZ w ramach Działania 1.2 PO IR

NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla programu sektorowego INNOSBZ  finansowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Cel: Głównym celem Programu Sektorowego INNOSBZ jest wzrost innowacyjności krajowego sektora systemów bezzałogowych w  perspektywie roku 2023 Tematyka:. B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) Wnioskodawcy: […]

Data publikacji: 24 sierpnia 2017

>> read


Konkurs na projekty aplikacyjne w ramach Poddziałania 4.1.4 PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5ogłosiło nowy Konkurs 1/4.1.4/2017 na projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytetu IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działania 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4: Projekty aplikacyjne. Wnioskodawcy Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi: co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania […]

Data publikacji: 12 czerwca 2017

>> read


Konkurs w ramach Działania 2.1 PO PC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs nr POPC.02.01.01-IP.01-00-005/17 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. […]

Data publikacji: 5 czerwca 2017

>> read


Projekty badawczo–rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, RPO 1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Kto może składać wnioski? mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa. […]

Data publikacji: 15 maja 2017

>> read


Konkurs 1.1.1 PO IR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów dla działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które: a) spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1  do rozporządzenia 651/2014 r., b) zarejestrowane i prowadzące […]

Data publikacji: 12 maja 2017

>> read


Międzynarodowe Agendy Badawcze: konkurs w ramach Działania 4.3 PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w konkursach nr 4/2017 i 5/2017  na Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs nr 4/2017 dotyczy projektów realizowanych w jednostkach naukowych, które nie uzyskały wcześniej finansowania w ramach programu TEAMINIG. Konkurs nr 5/2017 dotyczy projektów realizowanych w jednostkach naukowych finansowanych w […]

Data publikacji: 10 maja 2017

>> read


Konkurs w ramach 4.1.2 PO IR Regionalne agendy naukowo-badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” POIR w 2017 r. Tematyka projektów Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy […]

Data publikacji: 4 maja 2017

>> read


Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 3.4 PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania […]

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

>> read


TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS: nowe konkursy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w kolejnych konkursach w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, a także uruchomiła nowy program – TEAM-TECH Core Facility PLUS. Opis programów Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln PLN, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na […]

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

>> read