Wszystkie konkursy

Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R, RPO 1.2

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Kto może składać wnioski? mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne przyjmujące formę konsorcjum naukowego lub partnerstwa. […]

Data publikacji: 15 maja 2017

>> read


Konkurs 1.1.1 PO IR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów dla działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które: a) spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1  do rozporządzenia 651/2014 r., b) zarejestrowane i prowadzące […]

Data publikacji: 12 maja 2017

>> read


Międzynarodowe Agendy Badawcze: konkurs w ramach Działania 4.3 PO IR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w konkursach nr 4/2017 i 5/2017  na Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs nr 4/2017 dotyczy projektów realizowanych w jednostkach naukowych, które nie uzyskały wcześniej finansowania w ramach programu TEAMINIG. Konkurs nr 5/2017 dotyczy projektów realizowanych w jednostkach naukowych finansowanych w […]

Data publikacji: 10 maja 2017

>> read


Konkurs w ramach 4.1.2 PO IR Regionalne agendy naukowo-badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” POIR w 2017 r. Tematyka projektów Dofinansowanie jest przeznaczone na realizację projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy […]

Data publikacji: 4 maja 2017

>> read


Konkurs na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni 3.4 PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania […]

Data publikacji: 28 kwietnia 2017

>> read


TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility PLUS: nowe konkursy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła przyjmowanie wniosków w kolejnych konkursach w programach TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, a także uruchomiła nowy program – TEAM-TECH Core Facility PLUS. Opis programów Program TEAM oferuje granty w wysokości ok. 3,5 mln PLN, realizowane w zespołach badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata posiadających uznany na […]

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

>> read


Projekt pozakonkursowy „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach PO WER

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Wsparcie finansowe może […]

Data publikacji: 21 kwietnia 2017

>> read


Konkurs 3.1 PO WER na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty w przedmiotowym konkursie muszą obejmować zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów w […]

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

>> read


Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w ramach Działania 3.1 PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT), stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla […]

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

>> read


Konkurs PO WER 3.1 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego. Projekty wybrane do realizacji w konkursie muszą wspierać rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wnioskodawca […]

Data publikacji: 6 kwietnia 2017

>> read