Aktualności działu: Wsparcie projektów

Zmiany w Regulaminie konkursów POPC w poddziałaniu 2.3.1, Typ I: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych oraz Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji dokumentacji konkursowej dla naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 i POPC.02.03.01-IP.01-00-007/17. Zmiany w Regulaminie konkursu polegają na rozszerzeniu zakresu możliwych form składania uzupełnień do wniosku o dofinansowanie poprzez dopuszczenie formy elektronicznej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na nośniku elektronicznym oraz dopuszczenie podpisu profilem zaufanym w przypadku przekazania uzupełnień […]

Data: 18 października 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Publikacja zapytań ofertowych w nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

Zgodnie z nowelizacją wytycznych zasady publikacji zapytań ofertowych, obecnie publikacja zapytań ofertowych odbywa się poprzez portal https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl Wytyczne w tej sprawie reguluje punkt 13) na stronie 50, dokumentu z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju: 13) Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do […]

Data: 12 października 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Komunikat w sprawie zmian w dokumentacji dla konkursu 1/4.1.4/2017 – „Projekty aplikacyjne” POIR

W związku z zauważonym błędem technicznym w dokumentacji dla konkursu w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, zmianie podlegają następujące dokumenty: wniosek o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie, przewodnik kwalifikowalności kosztów. W dokumentacji wprowadzono poprawki mające na celu umożliwienie poprawnego wyliczenia przez system informatyczny IP kwoty kosztów pośrednich dla prac przedwdrożeniowych finansowanych […]

Data: 5 października 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS

Na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Wytyczne obowiązują od 23 sierpnia 2017 r. Równocześnie NCBR w Komunikacie w sprawie znowelizowanych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków wskazuje, że […]

Data: 25 sierpnia 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Komunikat w sprawie zmian dokumentacji konkursowej – Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR „Projekty aplikacyjne”

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmiany w dokumentacji: Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników […]

Data: 24 sierpnia 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Publikacja na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Z myślą o wszystkich zainteresowanych Programem Polska Cyfrowa powstała krótka publikacja, która wyjaśnia m.in. jaki jest cel programu, kto może się ubiegać o dotację oraz jakie projekty mają szanse na dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją i do aplikowania o środki w ramach konkursów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. Publikacja jest dostępna na Portalu […]

Data: 11 maja 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Wydłużenie terminu w konkursie 1.1 RPO WM

Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin naboru w ramach konkursu 1.1 RPO WM do dnia 4 maja 2017 r. Więcej informacji na stronie RPO WM.  

Data: 25 kwietnia 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Spotkanie: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych

W dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie pn.: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych. Zastosowanie, przykłady, praktyczne porady. Spotkanie zostało zorganizowane  przez Pracodawców RP (www.pracodawcyrp.pl) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, tj.: Działem Wsparcia Projektów reprezentowanym przez p. Magdalenę Lipka-Chudzik – Kierownika, p. Magdalenę Mielniczuk – Głównego […]

Data: 6 kwietnia 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Zmiana terminu zakończenia konkursu Studiujesz? Praktykuj!

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że został zmieniony Regulamin konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r. Więcej informacji na stronie NCBiR.  

Data: 8 marca 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej


Konkurs 2.1 PO PC – zmiana terminu

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o zmianie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO PC. „W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.1 PO PC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do 31 marca 2017 r.” Więcej informacji […]

Data: 14 lutego 2017

Aktualności  Aktualności działu: Wsparcie projektów >> Więcej