<< Powrót

Badawcze

Projekt „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3” – GOSPOSTRATEG


Podstawowe informacje o projekcie

Data realizacji projektu: 02.01.2018-30.12.2021

Okres zaangażowania CZIiTT PW: 02.01.2018-30.06.2020

Budżet całego projektu:  3 350 520,00 zł

Budżet CZIiTT:  751 875,00 zł

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Partner: Szkoła Główna Handlowa

Krótki opis projektu

Mazowsze należy do najlepiej rozwiniętych, ale również najbardziej zróżnicowanych ekonomicznie regionów Polski co rodzi sporo wyzwań w rozwoju regionu. Głównym celem projektu jest więc dostarczenie wiedzy potrzebnej do planowania i realizacji polityk nastawionych na zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego. Celem fazy naukowej projektu będzie dokonanie diagnozy kluczowych czynników stymulujących rozwój regionu warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego, a także wzajemne oddziaływanie i współzależności pomiędzy obydwoma tymi regionami. Zbadane zostaną czynniki wzrostu gospodarczego związanego z korzystnym oddziaływaniem głównej metropolii na region, a także czynniki zewnętrzne i wewnętrzne rozwoju ośrodków regionalnych. Zidentyfikowane zostaną także czynniki, które wpływają na polaryzację i wzmacnianie rozwoju metropolii kosztem regionu. Określone zostaną też czynniki pośrednie – nie wpływające bezpośrednio na procesy polaryzacyjne, ale stanowiące ich kontekst. Na podstawie badań zostanie opracowana i wdrożona przez Urząd Marszałkowski strategia rozwoju. Ze strategii korzystać będą przedstawiciele mazowieckich powiatów oraz gmin.

Zadania realizowane przez PW

Zadanie 1: Procesy dyfuzji i koncentracji w województwie mazowieckim w perspektywie teorii i danych empirycznych – które będzie realizowane poprzez  analizę dostępnej literatury przedmiotu (w tym m.in. publikacje i artykuły czasopism branżowych i jednostek takich jak Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, publikacje naukowe, dokumenty strategiczne Województwa, dostępnych danych statystycznych) w postacie przeglądu systematycznego, co nakreśli obraz sytuacji w województwie pod kątem wymienionych celów oraz wskaże luki w informacjach, które będą uzupełniane na dalszych etapach badania (zarówno w formie badań ilościowych jak i jakościowych). W tym celu zrealizowane zostaną kolejne zadania, tj.

Zadanie 2: Analiza uwarunkowań i potencjału rozwoju NUTS2 warszawskiego stołecznego, w tym identyfikacja stymulantów rozwoju; Zadanie 3: Analiza uwarunkowań rozwoju i potencjału rozwoju NUTS2 mazowieckiego regionalnego, w tym identyfikacja stymulantów rozwoju oraz Zadanie 4: Analiza związków ekonomicznych i relacji pomiędzy NUTS2 warszawskim stołecznym a NUTS2 mazowieckim regionalnym, w tym identyfikacja stymulantów rozwoju opartych na dyfuzyjnym modelu rozwoju województwa lub wspierającym go.

Zadania te będą realizowane poprzez badania terenowe, w tym PW będzie odpowiadać za następujące zadania:

 • Wywiady kwestionariuszowe (badanie ilościowe) z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami działającymi na terenie województwa mazowieckiego;
 • Studia przypadku (badanie jakościowe) – gdzie poszczególne regiony (NUTS 3, tj. 7 regionów) województwa potraktowane zostaną jako oddzielne studia przypadku. Każde studium opierać się będzie na analizie dokumentów, wywiadach indywidualnych i grupowych z głównymi interesariuszami regionalnej polityki rozwojowej, w tym przedsiębiorcami z poszczególnych subregionów, przedstawicielami Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedstawicielami samorządów – władzami gminnymi i powiatowymi;
 • Wywiady indywidualne prowadzone z przedstawicielami firm oraz instytucji reprezentujących przedsiębiorstwa. W każdym z 7 regionów;
 • Wywiady grupowe – w ramach każdego z regionów przeprowadzone zostaną po dwa wywiady grupowe. Wezmą w nich udział przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych,  przedstawiciele urzędów miast oraz radni i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Do udziału w badaniu, w sposób celowy, będą zapraszane osoby, które z poziomu JST związani byli z opracowywaniem strategii. Wywiady będę odbywały się na terenie poszczególnych miast regionalnych.

Po każdym zrealizowanym zadaniu powstanie publikacja prezentująca wyniki przeprowadzonych badań.

Na podstawie badań (wszystkich, zarówno fazy naukowej jak i wdrożeniowej przeprowadzonej przez SGH w konsultacji z UMWM, tj. zadanie 5: Analiza instrumentów polityki rozwojowej w kontekście zmian w otoczeniu instytucjonalnym oraz negocjacji nowej fazy programowania polityki regionalnej (nowa perspektywa finansowa UE) oraz zadanie
6: Przeprowadzenie konsultacji społecznych w regionach, wsparcie negocjacji WM z Komisją Europejską oraz przygotowanie instrumentów wdrażania polityki w odniesieniu do rozwoju i potencjału NUTS2 warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego z uwzględnieniem m.in. RIT, ZIT oraz obszarów strategicznej interwencji planowane jest opracowanie i wdrożenie przez Urząd Marszałkowski nowej strategii rozwoju dla Województwa. Ze strategii korzystać będą przedstawiciele mazowieckich powiatów oraz gmin.

Projekt „GETM3 – Global Entrepreneurial Talent Management 3” – finansowanie: Research and Innovation Staff Exchange Marie Skłodowska-Curie Actions Horizon 2020 (MSCA RISE H2020) grant agreement no 734824.


Podstawowe informacje o projekcie

Data realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2020

Okres zaangażowania CZIiTT PW: 01.01.2017-31.12.2020

Budżet całego projektu:  € 954 000.00

Budżet CZIiTT:  € 108 000.00

Lider projektu: Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne, Wielka Brytania

Partnerzy akademiccy: Uniwersytet Warszawski (Polska), Univerza v Ljubljani (Słowenia), Dublin Institute of Technology (Irlandia), Dublin City University (Irlandia), Kyungpook National University (Korea Południowa), Chonnam National University (Korea Południowa)

Partnerzy biznesowi: BTM Innovations Sp. z o.o. (Polska), Wingsbridge (Polska), Eliesha Training Ltd (Wielka Brytania), HighFly (Wielka Brytania), Kolektor Group d.o.o. (Słowenia), MEDEX d.o.o. (Słowenia), ISME Ltd (Irlandia), MegaGen (Korea Południowa)

Krótki opis projektu

Głównym celem GETM3 jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz przyszłego zarządzania talentami w skali globalnej na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego. Mimo, że młodzi ludzie są bardzo dobrze wykształceni i przedsiębiorczy, może ich dotknąć niestabilność zatrudnienia. Tymczasem pracodawcy zgłaszają niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie. W projekcie realizowane są badania społeczne ukierunkowane na analizę wyzwań związanych z wejściem najmłodszego pokolenia na rynek pracy zarówno z perspektywy studentów i absolwentów, jak i uczelni i pracodawców.

Specyfika projektów RISE oznacza realizację badań w rytmie wyjazdów (mobilności) do podmiotów partnerskich – dla badaczy z Politechniki Warszawskiej oznacza to poszerzanie sieci kontaktów, wymianę doświadczenia oraz podejmowanie nowych międzynarodowych inicjatyw współpracy (badawczej, publikacyjnej).

BADANIA W PROJEKCIE

Głównym celem GETM3 jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz przyszłego zarządzania talentami w skali globalnej na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego. Mimo, że młodzi ludzie są bardzo dobrze wykształceni i przedsiębiorczy, może ich dotknąć niestabilność zatrudnienia. Z kolei pracodawcy zgłaszają niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie.

Badania w projekcie są uporządkowane w trzy pakiety prac badawczych, każdy z nich koncentruje się na szczegółowych badaniach konkretnych problemów każdego z interesariuszy:

 • STUDENCI I ABSOLWENCI
  • Wyzwanie: zrozumienie potrzeb, oczekiwań, postaw związanych z edukacją, wspierania rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz cech przedsiębiorczych z korzyścią dla studentów i absolwentów oraz pracodawców
 • PRACODAWCY
  • Wyzwanie: niedopasowanie umiejętności pracowników względem powierzanych im obowiązków i trudności w pozyskiwaniu, zarządzaniu i utrzymaniu młodych pracowników w firmie. Badanie otoczenie społeczno-gospodarczego (w tym absolwenci): identyfikacja globalnego podejścia do zarządzania talentami, modeli i praktyk mających zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw w krajach / regionach w transformacji w UE i Azji, z szczególnym naciskiem na młodych (przyszłych) pracowników.
 • UCZELNIA
  • Wyzwanie: innowacyjne i eksperymentalne podejścia do nauczania i uczenia się nastawionego na rozwój młodych talentów na rzecz zatrudnienia z całego świata. Badania dot. opracowanie zaleceń dotyczących innowacji pedagogicznych w szkolnictwie wyższym.

Partnerzy w projekcie

Partnerzy akademiccy:

Partnerzy nieakademiccy:

W budynku przy ulicy Rektorskiej 4 w Warszawie, mieszczą się następujące jednostki i instytucje Politechniki Warszawskiej:

 

CBOiB (Uczelniane Centrum Badawcze Obronności i Bezpieczeństwa)

www.cboib.pw.edu.pl

 

COP (Centrum Obsługi Projektów)

www.cop.pw.edu.pl

 

CZIiTT (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii)

www.cziitt.pw.edu.pl

 

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

www.ca.pw.edu.pl/Dzial-ds.-Ochrony-Informacji-Niejawnych-i-Spraw-Obronnych

 

IBS (Instytut Badań Stosowanych sp. z o.o.)

www.ibs.pw.edu.pl/pol

 

IDUB (Biuro Wsparcia Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)

www.badawcza.pw.edu.pl

 

Instytut Konfucjusza

www.confucius.pw.edu.pl

 

RD (Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Rada-Doktorantow

 

RKN (Rada Kół Naukowych)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Organizacje-spoleczne/Samorzad-Studentow/Rada-Kol-Naukowych

 

SA (Straż Akademicka)

www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Straz-Akademicka

 

SON (Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych)

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych