Projekty

Badania na potrzeby opracowania programów studiów WA PW: badanie świadomości społeczności akademickiej oraz jej otoczenia społeczno-gospodarczego w zakresie wpływu architektury na zrównoważony rozwój oraz badania z zakresu potrzeb i możliwości ekologicznego projektowania (w Polsce i na świecie – szanse i zagrożenia)

Celem głównym badania był wzrost świadomości w zakresie monitorowania środowiska oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój anglojęzycznych programów studiów doktoranckich na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Badanie obejmowało także obszary związane z rozwojem oferty dydaktycznej poprzez przygotowanie programów studiów III stopnia w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, rozwojem narzędzi dydaktycznych, metod i materiałów niezbędnych […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW: rocznik 2014/2015 (badanie do roku po ukończeniu studiów)

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej jest corocznym badaniem prowadzonym przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej w pierwszym kwartale roku. Celem badania było poznanie przebiegu edukacji absolwentów oraz ich opinii na temat studiów w Politechnice Warszawskiej, a także zdobycie informacji o ich aktualnej sytuacji zawodowej. Badanie obejmowało m.in. następujące obszary tematyczne: charakterystykę pracy wykonywanej przez absolwentów […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Rynek B+R w Polsce

Raport powstał na podstawie analizy danych i wskaźników GUS z zakresu działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla nauki techniki. W raporcie przedstawiono m.in. nakłady wewnętrzne na działalność B+R ogółem, ich procentowy rozkład w poszczególnych województwach, zatrudnienie personelu B+R w Polsce, zatrudnienie personelu B+R w […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Politechnika Warszawska a klastry. Korzyści Politechniki Warszawskiej z współpracy z klastrami

W badaniu zaprezentowano m.in. podstawowe informacje i statystyki na temat klastrów w Polsce oraz województwie mazowieckim, sposób, w jaki klastry wpisują się w „Strategię Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020” oraz funkcjonowanie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, jakie korzyści ze współpracy z klastrami osiągają interesariusze wewnętrzni Politechniki Warszawskiej, jakie korzyści uzyskują inne uczelnie w […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników PW – 2016

Celem głównym badania była diagnoza potrzeb szkoleniowych pracowników Politechniki Warszawskiej. W ramach badania zidentyfikowano m.in. obszary szkoleniowe istotne w kontekście obowiązków wykonywanych przez pracowników, poznano ich dotychczasowe doświadczenia w związku ze szkoleniami organizowanymi przez Dział ds. Szkoleń oraz preferencje odnośnie organizacji i formy szkoleń.

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Analiza SWOT dla Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Głównym celem badania było przeprowadzenie analizy SWOT oraz konsultacji społecznych na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej do roku 2020. W ramach badania przeprowadzono diagnozę obecnego stanu rozwoju Wydziału w określonych obszarach tematycznych, konsultacje społeczne z interesariuszami WIM w określonych obszarach tematycznych, opracowanie matrycy SWOT uwzględniającej diagnozę stanu obecnego WIM oraz konsultacje […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Konsultacje społeczne ofert Inkubatora Innowacyjności CZIiTT PW

Głównym celem konsultacji było zgromadzenie opinii potencjalnych partnerów współpracujących z Inkubatorem Innowacyjności (InIn) tj. interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych CZIiTT PW, na temat proponowanej oferty InIn. Zgromadzenie opinii umożliwiło opracowanie oferty dopasowanej do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań podmiotów współpracujących lub zainteresowanych współpracą z Inkubatorem Innowacyjności.

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


Diagnoza form i sposobów budowy programów wspierania innowacyjności i przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej

Badanie zrealizowane zostało w ramach wspólnego projektu badawczego CZIiTT PW i Pro -Development pn. „Wypracowanie mapy drogowej rozwoju inicjatywy Kampus + jako głównej siły motorycznej budowy ekosystemu innowacji Politechniki Warszawskiej”.  Celem projektu było wypracowanie mapy drogowej rozwoju inicjatywy Kampus + jako głównej siły motorycznej budowy kultury innowacji Politechniki Warszawskiej. Głównym celem badania Diagnoza form i […]

Data publikacji: 21 lutego 2017

    >> read


„Architecture for Society of Knowledge – ASK – Studia III stopnia w języku angielskim na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej”

W ramach projektu opracowany zostanie program studiów doktoranckich unikatowych w skali kraju, spełniających zapotrzebowanie na koncepcję nowej generacji usług i produktów przestrzennych, zaspokajających potrzeby społeczeństwa informacyjnego związanych z wdrożeniem materiałów i aplikacji przyjaznych środowisku i zmianom klimatycznym. Wartość projektu: 969 596,00 zł (w tym kwota dofinansowania: 872 636,40 zł i wkład własny: 96 959,60 zł ) Termin realizacji: […]

Data publikacji: 27 kwietnia 2016

    >> read


Badanie społeczne pn. „Marka Politechnika Warszawska (2014)”

Badanie zlecone przez Zespół ds. Marki Politechniki Warszawskiej dotyczyło ponownego zdefiniowania najważniejszych cech marki PW wśród wybranych typów interesariuszy. Obszary badawcze: wyróżnik marki PW (unique selling proposition), badanie opinii nt. jakości usług oferowanych przez PW, badanie opinii nt. doświadczeń zgormadzonych przez interesariuszy w wyniki współpracy z PW, badanie pożądanego rodzaju komunikowania, zależnie od rodzaju interesariusza oraz zasięgu marki.

Data publikacji: 15 października 2015

    >> read