Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców tworzą młodzi, pełni pasji i energii studenci, doktoranci, naukowcy. Zakres działań DRIMN-u obejmuje współpracę z Radą Kół Naukowych PW, zespołem  rektorskim INFOX, Samorządem Studentów PW oraz Radą Doktorantów PW.

DRIMN współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym m.in. poprzez realizację wspólnych projektów naukowych i badawczych, w zakresie zarządzania, transferu technologii i wsparcia przedsiębiorczości, przez studentów, doktorantów i młodych naukowców. Aktywizuje młodych ludzi do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych, współpracę z innymi jednostkami CZIiTT-u i PW oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie budowania kultury innowacyjności.

Organizuje przedsięwzięcia, tj. konferencje, seminaria i spotkania młodych naukowców z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.


tripunkt

Współpraca z nauką


  • Wyszukiwanie innowacyjnych pomysłów badawczych w środowisku naukowym, studenckich kół naukowych, zespołów badawczych PW.
  • Przygotowanie, realizacja lub inicjowanie projektów badawczych w zakresie: zarządzania, innowacji i transferu technologii oraz wsparcia przedsiębiorczości na potrzeby innowacyjnej gospodarki.

tripunktWspółpraca z biznesem


  • Kojarzenie studentów i doktorantów z otoczeniem biznesu.

tripunktWspółpraca ze studentami i doktorantami


  • Realizacja studenckich i doktoranckich projektów badawczo-rozwojowych w CZIiTT z wykorzystaniem laboratoriów oraz przestrzeni.
  • Realizacja studenckich i doktoranckich prac dyplomowych.
  • Współorganizacja seminariów, konferencji, warsztatów i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, nowych technologii oraz umiejętności miękkich.

Buduje kulturę innowacyjności poprzez m.in.:

  • Wyszukiwanie nowych pomysłów na produkty, usługi oraz innowacyjnych pomysłów w środowisku naukowym, studenckich kół naukowych, w zespołach badawczych PW.
  • Podnoszenie kreatywności zespołu CZIiTT-u.