Dział Wsparcia Edukacji

Dział Wsparcia Edukacji jest jednostką działającą na rzecz rozwoju edukacji w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji. Będzie realizować swoje zadania, organizując szkolenia, warsztaty, kursy oraz poprzez włączanie się w realizację projektów tematycznie związanych z wykonywanymi zadaniami. Działania te będą skierowane zarówno do środowiska akademickiego, jak i zewnętrznego otoczenia społeczno-gospodarczego. Edukacja ta będzie obejmowała nie tylko bezpośrednie przekazywanie wiedzy, ale również organizację spotkań i dyskusji promujących współpracę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami.

 

Zadania Działu:

 1. Szkolenia i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji pod określone potrzeby zarówno jednostek zewnętrznych jak i jednostek PW.
 2. Opracowanie i realizacja projektów, w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji, dedykowanych do środowiska akademickiego PW.
 3. Uczestnictwo w programach/projektach edukacyjnych w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, realizowanych przez różne podmioty, w szczególności skierowanych do uczniów/studentów.
 4. Wsparcie innowacyjnej działalności gospodarczej i transferu wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami poprzez organizację wizyt studyjnych, staży/praktyk i wspólnych warsztatów o charakterze edukacyjnym.
 5. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie budowania kultury innowacyjności poprzez m.in.:
 • upowszechnianie wiedzy o powstawaniu innowacyjnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych,
 • uczenie najlepszych praktyk zarządzania innowacjami i technologiami,
 • budowanie świadomości przedsiębiorców i przekazywania im wiedzy na temat innowacji, wykorzystania potencjału B+R i nowych technologii.

 

Zadania we współpracy z pozostałymi działami:

 1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb realizowanych przedsięwzięć w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz innowacyjności przewidzianych do realizacji przez Dział Badań i Analiz.
 2. Świadczenie usług szkoleniowych na rzecz środowiska studenckiego i naukowego PW oraz innowacyjnej działalności gospodarczej prowadzonej przez firmy w ramach Inkubatora Innowacyjności CZIiTT-u PW (na zasadach określonych w regulaminach wewnętrznych, de minimis itp.).
 3.  Rozwój sieci menadżerów innowacji wyszukujących aktywnie innowacyjne pomysły w środowisku naukowym, studenckich kołach naukowych, zespołach badawczych Politechniki Warszawskiej (Dział Komercjalizacji, DRIMN).