Wszystkie konkursy

InnoNeuroPharm : Konkurs w ramach Działania 1.2 PO IR

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: InnoNeuroPharm Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w […]

Data publikacji: 14 lutego 2017

>> read


INNOWACYJNY RECYKLING: Konkurs w ramach Działania 1.2 PO IR

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Program sektorowy: INNOWACYJNY RECYKLING Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: 1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym […]

Data publikacji: 14 lutego 2017

>> read


Konkurs Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1 PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju POWER 2014-2020 ogłasza w ramach Programu Studiujesz? Praktykuj! (Działanie 3.1) Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17  na projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. Program Studiujesz? Praktykuj! jest programem nastawionym na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie […]

Data publikacji: 14 lutego 2017

>> read


Szybka ścieżka MŚP: Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP)

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Do konkursu mogą przystąpić podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów […]

Data publikacji: 14 lutego 2017

>> read


Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw: Konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów dla Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 651/2014 r. Dofinansowanie udzielane jest na […]

Data publikacji: 14 lutego 2017

>> read


Konkurs PO WER 3.2 Studia doktroranckie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowane poprzez co najmniej jeden ze wskazanych […]

Data publikacji: 10 stycznia 2017

>> read


Trzeci konkurs FIRST TEAM, HOMING i POWROTY Działanie 4.4 PO IR

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła trzeci nabór projektów w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Na to rozdanie przeznaczono ponad 24 mln zł. Wnioskodawcy młodzi naukowcy, niezależnie od narodowości, do 5 lat po doktoracie Tematyka realizowanych w partnerstwie projektów ma być zgodna z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami. Termin składania wniosków od 16 stycznia do 15 […]

Data publikacji: 18 stycznia 2017

>> read


Dwa konkursy w ramach Poddziałania 2.3.1 PO PC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Rodzaj projektów Typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych Typ II: cyfrowe udostępnienie […]

Data publikacji: 22 grudnia 2016

>> read


Konkurs w ramach Działania 2.1 PO PC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)”

Uwaga! Zmiana terminu składania wniosków – do 31.03.2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 na  dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (I komponent)” Dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa […]

Data publikacji: 19 grudnia 2016

>> read


Nowy nabór PO IR 4.4 TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła trzeci nabór wniosków w konkursach TEAM, TEAM-TECH I TEAM-TECH Core Facility. Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania, realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. O środki mogą aplikować uczeni o uznanym na świecie dorobku i oryginalnych osiągnięciach naukowych. Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające […]

Data publikacji: 16 listopada 2016

>> read